Hotărârea nr. 293/2009

HOTARAREnr. 293 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN B-DUL CAROL I NR. 63, SECTOR 2

CONFORM CU ORiGINĂLUL


Consiliul General al Municipiului București

H OTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în B-dul Carol I nr. 63, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București si raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 491/2009, privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația tehnică faza Studiu de fezabilitate, pentru consolidarea imobilului situat în B-dul Carol I nr. 63, sector 2, conform anexei care face parte


Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul statului pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice și din fonduri proprii pentru spațiile cu altă destinație.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin


Tudor TomaBucurești, 31ț)8.20®9 Nr. 293 I hM


CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

Consolidare imobil situat în B-duI Carol I nr.63, sector 2

Valoarea totală a lucrărilor de consolidare, calculată la nivelul lunii noiembrie 2008, este de 5.456.545 lei inclusiv TVA din care valoarea C+M este de 4.331.992 lei inclusiv TVA.

Valori(inclusiv TVA) conform Deviz General proiect da consolidare actualizate la nivelul lunii iunie 2009 conform indicilor lunari ai prețurilor de consum publicați de Institutul Național de Statistică (noiembrie 2008 - iunie 2009 =1,0337)

Total

Locuințe proprietate particulară (buget de stat)

Spații cu alte destinații (fonduri proprii)

100%

87,07%

12,93%

Valoarea investiției:

Total (lei)

5.640.431

4.911.123

729.308

din care C+M (lei)

4.477.980

3.898.977

579.003

Suprafața desfășurată (mP)

1179,36

1026,86

152,50

Spații

(nr.)

20

15 gP-

5

întocmi'


Director

Bogdan

CONFORM CU ORIGINALULDirec a Investiții,'sAîA, E “âSg


Șef Serviciu Gbhsolidări Aurelia RAjDU