Hotărârea nr. 291/2009

HOTARAREnr. 291 din 2009-08-31 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 MODIFICA HCGMB NR. 129/2009

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureșHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice

și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/13.04.2009 și rectificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 187/27.05.2009, se rectifică prin majorarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 67.128,00 mii lei, conform anexei 1.

(2)    Programele de investiții anexe la Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, se modifică potrivit anexei 2.

(3)    Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009 și în structura programelor de investiții anexe la buget.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE QE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL ^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONFORM CU ORIGINALUL
Anexa 1 AA    A-A//


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

TOTAL CHELTUIELI

din total:


3.420.306,90


65.099,00


3.485.405,90


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

din care :

TOTAL CHELTUIELI din care :

20    TITLUL II BUNURI Si SERVICII

din care :

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motricaVsH 8.445,00

\Mti445,00

i V-*

p.1^60,00


z 600,00


10.620,00

10.620,00

290,00

15,00


129,065,00

129.065,00

1.950,00

615,00


P ■‘■'i "»2 **•

_ C <! -A -


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL,din care:

Bugetul local

Veniturile proprii si transferuri de la alte bugete ale instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de ia bugetul local

Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii Veniturile evidențiate in afara bugetului local

Bugetul creditelor externe

Bugetul fondurilor nerambursabile

5.356.834,69

3.420.306,90

500.443,79

1.823,00

142.090,00

1.291.510,00

661,00

67.128,00

65.099,00

2.029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.423.962,69

3.485.405,90

502.472,79

1.823,00

142.090,00

1.291.510,00

661,00

din total :

BUGET LOCAL

3.420.306,90

65.099,00

3.485.405,90

TOTAL VENITURI

din care :

3.420.306,90

65.099,00

3.485.405,90

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

18.000,00

-365,00

17.635,00

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

143.242,90

65.464,00

208.706,90

din care:

42.02.10

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

6.250,00

-1.250,00

5.000,00

42.02.32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

105.344,90

56.794,00

162.138,90

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

0,00

9.920,00

9.920,00

31/08/2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU, ORIGINALUL


/Xp    'Z\'

//<    x\\*‘

i $ .-'ZZZ

i?

•Wv

v;% Ânexș&'Tiț


ZA A/y


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate


U- V-'/31/08/2009


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

20.01.30

20.30.04

51

510101

70

71.01.02

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Chirii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care :

Mașini, echipamente si mijloace de transport

400,00

0,00

114.760,00

114.760,00

1.240,00

128,88

200,00

75,00

9.920,00

9.920,00

410,00

410,00

600,00

75,00

124.680,00

124.680,00

1.650,00

538,88

Centrul de Conservare si Valorificare a Tradiției Populare

TOTAL CHELTUIELI

4.049,00

950,00

4.999,00

din care

20.30

Alte cheltuieli

2.790,00

950,00

3.740,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.790,00

950,00

3.740,00

Clubul Sportiv Municipal București

9.629,00

970,00

70.599,00

510101

Transferuri către instituții publice

9.629,00

970,00

10.599,00

(pentru secția de baschet)

970,00

Palatul National al Copiilor

6.184,00

-365,00

5.819,00

510101

Transferuri către instituții publice

6.184,00

-365,00

5.819,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTIIcheltuieli din bugetul local)

TOTAL CHELTUIELI

2.399.363,90

56.886,24

2.456.250,14

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

148.915,00

-10.000,00

138.915,00

din care :

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.817,00

-10.000,00

16.817,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

26.817,00

-10.000,00

16.817,00

din care :

71.01.01

Construcții

20.717,00

-10.000,00

10.717,00

6702

Cultura,recreere si religie

57.356,00

10.000,00

67.356,00

din care :

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.536,00

10.000,00

57.536,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

47.536,00

10.000,00

57.536,00

71.01

Active fixe

47.536,00

10.000,00

57.536,00

71.01.01

Construcții

47.536,00

10.000,00

57.536,00

din care :

67020503

întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi, baze    .

—-32.700,00

10.000,00

42.700,00

7002

sportive si de agrement    7-'

Locuințe,servicii si dezvoltare publica    ZkX —

—-IQM^OO

-1.250,00

105.160,00

70020301

din care :    \CZa

Dezvoltarea sistemului de locuințe    3 SS / , cS"    2&.24G;&0

i    a    _ v -- i

-1.250,00

27.990,00

CONFORM CU ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

din care :

29.240,00

-1.250,00

27.990,00

Construcții

29.240,00

-1.250,00

27.990,00

80.02

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

din care:

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si

2.250,00

1.342,24

3.592,24

80.02.01.30

comerciale

0,00

1.342,24

1.342,24

72

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

0,00

1.342,24

1.342,24

7201

Active financiare

0,00

1.342,24

1.342,24

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

(pentru subrogarea creanțelor creditorilor LIRTRAC conf. HCGMB 92/2009)

0,00

1.342,24

1.342,24

8102

Combustibil si energie

701.771,90

56.794,00

758.565,90

810206

Energie termica din care :

701.771,90

56.794,00

758.565,90

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

105.344,90

56.794,00

162.138,90

4020 ale preturilor la combustibili

FOND DE REZERVA

36.000,00

-3962,24

32.037,76

BUGET INSTITUȚIILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE LA

BUGETUL LOCAL

TOTAL VENITURI din total :

1.059.494,79

12.554,00

1.072.048,79

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

444.291,00

605,00

444.896,00

43.10.10

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

- din veniturile proprii ale bugetului propriu al mun

114.760,00

11.949,00

126.709,00

București

114.760,00

0,00

114.760,00

-    din subvențiile primite de ia bugetul de stat prin

Bugetul local propn'u al Mun. București, pentru finanțarea

acțiunilor sanitare si a cabinetelor școlare    g Q2Q QQ    g g2Q 0Q

-    din bugetele sectoarelor    0,00    2.029,00    2.029,00


1.072.048,79


TOTAL CHELTUIELI din care pe instituții

C/$\


CONFORM CU ORIGINALUL


f*W- 7 ^2 .. R°S^Z


:A


Anexa 1    £<)//


/S)    ,


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

Spitalul de Boli Reumatismale Dr Ion Stoia

00.10    TOTAL VENITURI

11.323,37

329,00

11.652,37

din care :

42.10.11    Subvenții de la bugetul de stat

101,00

329,00

430,00

TOTAL CHELTUIELI

11.323,37

329,00

11.652,37

din care :

70    CHELTUIELI DE CAPITAL

1.118,37

329,00

1.447,37

din care :

Mașini, echipamente si mijloace de transport

818,37

329,00

1.147,37

Spitalul N. Malaxa

00,10    TOTAL VENITURI

27.028,54

1.700,00

28.728,54


43.10.10


din care :

Subvenții de la bugetul local pentru spitale din care :

Transferuri din Bugetul Primăriei Sectorului 2 TOTAL CHELTUIELI din care :

CHEL TUIELI DE CAPITAL1.700,00

1.700,00

1.700,00

1,700,00


10.086,00

1.700,00

28.728,54

0,00

8.4G0,0031/08/2009


mii iei

Cod

Prevederi

Influente

Prevederi

(+/-)

aprobate

rectificate

S pita Iul Clinic de Copii DR V. Gomoiu

00.10

TOTAL VENITURI

din care :

24.757,73

9.920,00

34.677,73

43.10.10

Subvenții de la bugetul local pentru spitale

TOTAL CHELTUIELI

din care :

3.790,00

9.920,00

13.710,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16.668,24

9.920,00

26.588,24

1001

Cheltuieli salariate in bani din care :

12.952,39

7.606,00

20.558,39

10.01.01

Salarii de baza

8.235,49

5.510,00

13.745,49

10.01.02

Salarii de merit

154,61

27,00

181,61

10.01.04

Spor de vechime

1.540,97

300,00

1.840,97

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

1.626,91

345,00

1.971,91

10.01.06

Alte sporuri

459,75

504,00

963,75

10.01.07

Ore suplimentare

299,95

-16,00

283,95

10.01.08

Fond de premii

500,00

914,00

1.414,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

93,26

22,00

115,26

10.03

Contribuții

3.404,35

2.314,00

5.718,35

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.475,59

1.674,00

4.149,59

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

118,59

13,00

131,59

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

700,77

388,00

1.088,77

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

19,77

239,00

258,77

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALULBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009

Prevederi rectificate

1.291.510,00


0,00    1.291.510,00mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

71.03

din care :

Reparații capitale aferente activelor fixe

601,00

1.700,00

2.301,00

din care :

Transfer din Bugetul Primăriei Sectorului 2    1.700,00

Palatul National al Copiilor

00.10

TOTAL VENITURI

din care :

6.884,00

-365,00

6.519,00

43.10

Subvenții

6.184,00

-365,00

5.819,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli curente

6.184,00

6.884,00

6.801,00

-365,00

-365,00

-365,00

5.819,00

6.519,00

6.436,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.711,00

-365,00

4.346,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

din care :

3.611,00

-365,00

3.246,00

10.01.01

Salarii de baza

2.042,00

-365,00

1.677,00

Clubul Sportiv Municipal București

9.629,00

970,00

10.599,00

00.10

TOTAL VENITURI din care :

9.629,00

970,00

10.599,00

43.10

Subvenții

9.629,00

970,00

10.599,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

din care :

9.629,00

9.629,00

970,00

970,00

10.599,00

10.599,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5.000,00

970,00

5.970,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL din care :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI(activitatea proprie)

TOTAL CHELTUIELI din care :

1.221.510,00

0,00

1.221.510,00

51.06.01

Autorități executive si legislative

0,00

10.000,00

10.000,00

51.06.01.03

Autorități executive

0,00

10.000,00

10.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

10.000,00

10.000,00

Construcții

0,00

10.000,00

10.000,00

6706

Cultura, recreere si religie

10.000,00

-10.000,00

0,00

670650

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

CHELTUIELI DE CAPITAL    ă

î A* \ 4-G?QG0,0Q

/ /iQ.poo'eo^

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

Construcții    A    f

-10.000,00

0,00

eî’’ i ' r3

x    i -■    /:

CONFORM CU ORIGINALUL


■4jțT^tnr-

s    "-M

.5    dj

F & --?/•


<27^2$


'22*7


14 *


BUGETUL PROPRSU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009 Programe de Investiții - Prevederi modificate -


-mii lei

Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

aprobate

Influente

Prevederi

modificate

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

269.381,00

0,00

269.381,00

84.02.03.03

Capitolul: 84.02 / 84.06 "TRANSPORTURI"

* buget local

104.381,00

0,00

104.381,00

84.11.03.03

* fond rulment

95.000,00

0,00

95.000,00

84.06.03.03

*credite externe

70.000,00

0,00

70.000,00

C.AIte cheltuieli asimilate investițiilor

255.053,00

0,00

255.053,00

84.02.03.03

* buget local

90.053,00

0,00

90.053,00

84.11.03.03

* fond rulment

95.000,00

0,00

95.000,00

84.06.03.03

‘credite externe

70.000,00

0,00

70.000,00

din care:

Reabilitare sistem rutier strada Popa Tatu

4.985,00

0,00

4.985,00

* buget local

4.985,00

-2.000,00

2.985,00

* fond rulment

0,00

2.000,00

2.000,00

Reabilitare sistem rutier strada C-tin Godeanu

8.068,00

0,00

8.068,00

* buget local

3.168,00

-1.000,00

2.168,00

* fond rulment

4.900,00

1.000,00

5.900,00

Reabilitare sistem rutier strada Cernisoara

5.825,00

0,00

5.825,00

* buget local

2.825,00

-1.000,00

1.825,00

* fond rulment

3.000,00

1.000,00

4.000,00

Reabilitare sistem rutier strada Dezrobirii

2.785,00

0,00

2.785,00

* buget local

2.785,00

-1.500,00

1.285,00

* fond rulment

0,00

1.500,00

1.500,00

Reabilitare sistem rutier strada Apeductului

2.200,00

0,00

2.200,00

* buget local

2.200,00

-1.000,00

1.200,00

* fond rulment

0,00

1.000,00

1.000,00

Reabilitare sistem rutier strada Veteranilor

2.365,00

0,00

2.365,00

* buget local

2.365,00

-1.000,00

1.365,00

* fond rulment

0,00

1.000,00

1.000,00

Reabilitare sistem rutier strada Gheorghe Latea

2.035,00

1.035,00

1.000,00

26.483,66

11.462,37

15.021,29

31/08/2009


*    buget local

*    fond rulment

Reabilitare pasaj Lujerului

*    buget local


*    fond rulment    z z

~'~V......

ÎCONFOR'^0 ORIGINALUL.


4; M'^5

-rbii lei-

Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

Prevedeți:£.'

aprobate

j^fnfluente

Prevederi

modificate

Reabilitare sistem rutier Calea Floresca

0,00

7.917,00

7.917,00

* buget local

0,00

1.000,00

1.000,00

* fond rulment

0,00

6.917,00

6.917,00

Reabilitare sistem rutier Sos. Fabrica de

Chibrituri

0,00

815,00

815,00

* buget local

0,00

815,00

815,00

* fond rulment

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Pod Bordei

0,00

2.195,00

2.195,00

* buget local

0,00

500,00

500,00

* fond rulment

0,00

1.695,00

1.695,00

Reabilitare Pod Lacul Tei

0,00

2.935,00

2.935,00

* buget local

0,00

500,00

500,00

* fond rulment

0,00

2.435,00

2.435,00

Semaforizare intersecția Poligrafiei Tipografilor

0,00

1.451,14

1.451,14

* buget local

0,00

1.200,14

1.200,14

* fond rulment

0,00

251,00

251,00

Semaforizare intersecția Targoviste-lonescu

Sisesti

0,00

1.070,20

1.070,20

* buget local

0,00

500,00

500,00

* fond rulment

0,00

570,20

570,20

Semaforizare intersecția lonescu de la Brad -

lonescu Sisesti

0,00

1.032,13

1.032,13

* buget local

0,00

500,00

500,00

* fond rulment

0,00

532,13

532,13

Semaforizare intersecția Barbu Vacarescu -

Titeica

0,00

1.264,46

1.264,46

* buget local

0,00

900,00

900,00

* fond rulment

0,00

364,46

364,46

Semaforizare intersecția lonescu Sisesti -

Oaspeților

0,00

984,55

984,55

* buget local

0,00

500,00

500,00

* fond rulment

0,00

484,55

484,55

Semaforizare intersecția Chitilei-Laminorului

0,00

1.270,34

1.270,34

* buget local

0,00

1.270,34

1.270,34

* fond rulment

0,00

0,00

0,00

Semaforizare intersecția Straja-Huedin-Resita

0,00

1.210,91

1.210,91

*    buget local

*    fond rulment

600,00

610,91


?

VTîT,


Semaforizare intersecția Matei Basarab---Coposu

*    buget local

*    fapd rulfnent


Oc/ ■ ?£>o


-V-ÎF jf' A ‘f T

10,00

'o.oo-,.

f- z-

Pag.2>259;Q6i ’ ,0,C0

-T 259.06


1.259,06

0,00

1.259,06


Capitol/

subcapitol


[conform cu

I ORIGINALUL


Denumire indicator

Semaforizare intersecția Mihai Bravu-Gheorghe Patrascu

*    buget local

*    fond rulment


Semaforizare intersecția Alexandriei ■ Penitenciar Rahova

*    buget local

*    fond rulment


Semaforizare intersecția Fundeni -Motodrom

*    buget local

*    fond rulment


Semaforizare intersecția Ghencea-Cimitir Ghencea - INCDPM

*    buget local

*    fond rulment

Semaforizare intersecția Splaiul Independentei ■ acces Politehnica

*    buget local

*    fond rulment

Semaforizare intersecția Bd. Constructorilor-Calea Giulesti

*    buget local

*    fond rulment


Semaforizare intersecția Bd. Uverturii str. Apusul ui

*    buget local

*    fond rulment


Semaforizare intersecția Mărgeanului- Petre Ispirescu,

*    buget local

*    fond rulment


Lucrări cu documentații in curs de elaborare/aprobare (20 străzi) *)

*    buget local

*    fond rulment

‘credite externe


, RO-#”


Prevederi

aprobate


li

~!Î

*//

■!/


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


81.100,00

0,00

11.100,00

70.000,00


■L~7"


*) Se repartizează pe lucrări si se angajeaza numai după aprobarea documentațiilor


Hot.nr. Anexa 2 ,

/XC&rf'î,


Influente

1.234,70

800,00

434,70


670,00

400,00

270,00


688,00

400,00

288,00


711,00

400,00

311,00


1.066,00

500,00

566,00


640.95

340.95 300,00


131,20

131,20

0,00


489.70 200,00

289.70


Prevederi

modificate


1.234,70 800,00 434,70


670,00

400,00

270,00


688,00

400,00

288,00


711,00

400,00

311,00


1.066,00

500,00

566,00


640.95

340.95 300,00


131,20

131,20

0,00


489.70 200,00

289.70/ V—    «%.    — 5 MNVAaA

tâ/,

W,    Z-i

>Z

-mii lei-

Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

P revederi aprobate

Influente

Prevederi

modificate

RADET

Capitolul: 81.02. "Combustibili și energie"

TOTAL, din care:

113.050,00

0,00

113.050,00

Lucrări

81.02.06

‘ buget local

86.050,00

0,00

86.050,00

81.06.06

‘imprumut municipal

27.000,00

0,00

27.000,00

Finalizare modernizare a tuturor punctelor

termice

22.000,00

10.395,00

32.395,00

* buget local

12.000,00

4.695,00

16.695,00

‘imprumut municipal

10.000,00

5.700,00

15.700,00

Modernizare rețele termice aferente 8PT

zona Crangasi

10.000,00

4.100,00

14.100,00

* buget local

10.000,00

2.100,00

12.100,00

‘imprumut municipal

0,00

2.000,00

2.000,00

Modernizare puncte termice la consumatorii din

Ansamblul Micro 3 Dr. Taberii,

50,00

-40,0

10,00

* buget loca!

50,00

-40,0

10,00

‘împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Dotarea consumatoriilor racordați la Statii

centralizate cu module - Sector 3

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

* buget local

9.000,00

- 1.000,00

8.000,00

‘imprumut municipal

1.000,00

- 1.000,00

0,00

Reabilitare-modernizare rețea primara Gara de

Nord-Duca-Polizu

400,00

-200,00

200,00

* buget local

400,00

-200,0

200,00

‘imprumut municipal

0,00

0,00

0,00

Modernizare alimentare cu căldură ans.

locuințe Micro 2 Drumul Taberei

6.400,00

-2.000,00

4.400,00

* buget local

6.400,00

-2.000,00

4.400,00

‘împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Modernizare Centrala Termica Aleea

Trandafirilor cu rețele termice aferente

3.400,00

- 1.000,00

2.400,00

‘ buget local

3.400,00

- 1.000,00

2.400,00

‘imprumut municipal

0,00

0,00

0,00

\ULU/ A A Z<?>


[conform cu I ORIGINALUL


~h


Modernizare Centrala Termica 13

Decembrie cu rețele termice aferente

*    buget local

*imprumut municipal

Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului-Pajura la sistemul centralizat a energiei -i termice

*    buget local    /

‘imprumut municipal    /A r,    ,


^45,00 î Â^f QO

' zx A \ A


/ z- 'z;\

- ,-r / z$»'\ yx?.


! ..-J


1.300,00

800,00,

500,00


-W.CO'Z

ZZăoOiOZ'

-50.0.00


5,00

5,00

0,00


600,00

600,00 0,00


Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

—w—’

Pre^e&giM^

aprobate

>7

7

Influente

Prevederi

modificate

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Titan 1 Lot 1, Bd. Basarabia-Bd. N. Grigorescu

cămin CM11-CV4

500,00

-240,00

260,00

* buget local

500,00

-240,00

260,00

"împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Modernizare rețele termice primare Rahova

Lot II Cotroceni-Ana Davila-Spit. Municipal

cămin CS8-CCPP12

500,00

-360,00

140,00

* buget local

500,00

- 360,00

140,00

"împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Rahova Lot III. Ana Davila-Ac. Militara-Panduri

cămin CA1-CP4

300,00

-240,00

60,00

* buget local

300,00

-240,00

60,00

*imprumut municipal

0,00

0,00

0,00

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Militari Lot II, CET VEST-Valea Cascadelor

cămin FM30-CM20

400,00

- 300,00

100,00

* buget local

400,00

-300,00

100,00

"împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Reabilitare si modernizare rețele termice primare

Titan Lot II, N. Grigorescu-Str. L. Patrascanu-

Bd. Basarabia cămin CV4-CM7

300,00

-200,00

100,00

* buget local

300,00

-200,00

100,00

"împrumut municipal

0,00

0,00

0,00

Reabilitare-modernizare rețele termice primare

Bd.L. Rebreanu-Bd.1 Decembrie 1918

cămin CV7-CG5 (Titan lot III)

1.000,00

- 800,00

200,00

* buget local

500,00

-300,00

200,00

"împrumut municipal

500,00

-500,00

0,00

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a

consumatorilor racordați la CT 6 Bucureștii Noi

2.800,00

- 1.700,00

1.100,00

* buget local

800,00

0,00

800,00

"împrumut municipal

2.000,00

- 1.700,00

300,00

fcONFORMCU

I nq'.OINALULDofarea consumatorilor racordați la SC-uri cu module termice-Sectoarele 1,5 si 6 * buget local

*imprumut municipal


5.000,00

1.000,00

4.000,00


-4.670,00    . 330,00

-670,00 ^CX*NT^a,00

- 4.000,00/\^’--7 *CW

7 ^\7.    ’•

r    ș .f

,i ( W 3 5 M

în\-»’ s f

F

'    X»; •••

\ l\ '•••< / r ■ 1    ;•    v»//

(CONFORM HîOlNALUL*Asss£-


■wit


W" r'.&^' . V'

Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

PrevecfefcUâs

aprobate

Influente

«

Prevederi

modificate

PRIMĂRIA MUNICIPILUIBUCUCRESTI

Total, din care:

1.886.666,00

: --1.250,00

î.885.416,00

* buget local

654.366,00

■' .0,00

654.366,00

* transfer buget de stat

8.500,00

/    '''-1.250,00

7.250,00

* cheltuieli in afara bugetului local

31.090,00

' 0,00

31.090,00

*credite externe+imprumut 'municipal

1.192.710100

0,00

1.192.710,00

Capitolul: 51.02/51.06 " AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE"

Total, din care:

27.317,00

0,00

27.317,00

* buget local

27.317,00

-10.000,00

17.317,00

*imprumut municipal

0,00

10.000,00

10.000,00

71.01.01

Lucrări, din care:

Modernizare imobil bdul Regina Elisabeta nr 42

(CIDRC)

8.017,00

0,00

8.017,00

61.02.03.

* buget local

8.017,00

-2.400,00

5.617,00

51.06.01.03

*imprumut municipal

0,00

2.400,00

2.400,00

Alte cheltuieli de investiții, din care:

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si

de execuție privind consolidările

71.01.01

Consolidare sediu PMB

10.000,00

0,00

10.000,00

51.02.03.

* buget local

10.000,00

-7.500,00

2.500,00

51.06.01.03

*imprumut municipal

0,00

7.500,00

7.500,00

71.01.01

Consultanta, studii (modernizare sediu, sediu nou)

2.700,00

0,00

2.700,00

51.02.03.

* buget local

2.700,00

-100,00

2.600,00

51.06.01.03

*imprumut municipal

0,00

100,00

100,00

Capitolul: 67.02/67.06"CULTURA, RECREERE St RELIGIE"

Total, din care:

57.738,00

0,00

57.736,00

* buget local

47.736,00

10.000,00

57.736,00

*imprumut municipal

10.000,00

-10.000,00

0,00

71.01.01

Lucrări, din care:

Reabilitare si modernizare National Lia Manoiiu"

40.000,00

0,00

40.000,00

67.02.05.03

* buget local

30.000,00

10.000,00

40.000,00

67.06.50

‘împrumut municipal

10.000,00

-10.000,00

0,00

Capitolete : 70.02;70.06;70.11 "LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLATRE PUBLICA"


71.01.01


70,02.03.01


Total, din care:

*    buget local

*    transfer buget de stat

*    cheltuieli in afara bugetului local

*    credite externe +imprumut municipal

d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările conform OuG nr.20/1994

Dezvoltarea sistemului de locuințe **)

*    transfer buget de stat


227.880,00    -1.250,00

49.860,00    0,00

6.250, Q0*<jȚ7T;rw>, oo

31.03^w    X.oo

140.6,

w


4

11.<30,do ^<-^25$,00 i \


UJh


226.330,00

49.860,00

5.000,00

31.090,00

140.680,00

10.380,00^-1.250,


7J


5.000,00


**) Se repartizez

7ir


ie poziții de Ordonatorul principal de credite.

~    Pag.6

ro s -i Ci


<WAS> 7

Capitol/

subcapitol

Denumire indicator

w c

Prevedeft^y

aprobate

•    ,7/7

jwjiimuente

Prevederi

modificate

Capitolul: 84.02 / 84.06 "TRANSPORTURI"

Total, din care:

905.035,00

0,00

905.035,00

* buget local

407.515,00

0,00

407.515,00

*imprumut municipal

470.720,00

. 0,00

470.720,00

*credite externe

26.800,00

/

z    <"    0,00

26.800,00

1. Lucrări suplimentare BEi

9.000,00

-2.100,00

6.900,00

84.02.03.02

* buget local

5.000,00

0,00

5.000,00

*imprumut municipal

4.000,00

-2.100,00

1.900,00

2. Supralargire Sisesti-l. 1.Brad

131.000,00

-3.000,00

128.000,00

84.02.03.02

* buget local

10.000,00

7.000,00

17.000,00

*imprumut municipal

121.000,00

-10.000,00

111.000,00

3. Străpungere Buzesti- Berzei - Uranus

115.000,00

0,00

115.000,00

84.02.03.02

* buget local

61.000,00

-8.000,00

53.000,00

84.06.03.02

împrumut municipal

54.000,00

8.000,00

62.000,00

4. Amenajare terminal multimodal Piața Sf

Vineri

13.000,00

-300,00

12.700,00

* buget local

13.000,00

-300,00

12.700,00

5.Pasaj subteran Piața Presei Libere

0,00

5.400,00

5.400,00

* buget local

0,00

1.300,00

1.300,00

*imprumut municipal

0,00

4.100,00

4.100,00

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE

66.02.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

66.02.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cheltuieli de capital

1.240,00

410,00

1.650,00

din care:

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

128,88

410,00

538,88

[conform^0

I ORIGINALUL.


J7

"y/z^C/AA-y?


Hot.nr.

AftGYfl J
?££t/

r? A- f) O?, Pr)_r< 0--7

Pag.731/08/2009