Hotărârea nr. 29/2009

HOTARAREnr. 29 din 2009-02-19 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 202/2003 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 237/2008 COMPLETEAZA HCGMB NR. 23/2004


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2003 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenurilor proprietatea municipiului București către S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. pentru o perioadă de 49 de ani și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 237/2008

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 160/2000 privind regimul de amplasare, execuție și funcționare al construcțiilor provizorii pe domeniul public al Municipiului București, Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, Hotărârii C.G.M.B. nr. 202/2003 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a terenurilor proprietatea Municipiului București către S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. pentru o perioadă de 49 de ani, Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/2003 privind atribuirea în folosință gratuită către S.C. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. a 300 de amplasamente din domeniul public al Municipiului București, Hotărârii C.G.M.B. nr. 287/2003 privind aprobarea modelului de mobilier urban „ACCES PRESS" pentru difuzarea presei în Municipiul București, Hotărârii C.G.M.B. nr. 23/2004 privind aprobarea proiectului „Rețea de amplasamente pentru puncte de difuzare a presei în Municipiul București - faza PUZ/PUD - etapa I/2003 - Rețea 30 de amplasamente”, Hotărârii C.G.M.B. nr. 60/2005 privind atribuirea către S.C. „Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă” S.A a 900 de amplasamente, din domeniul public al Municipiului București în vederea realizării rețelei municipale de puncte

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa B la Hotărârea C.G.M.B. nr. 202/2003 astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 23/2004 se completează cu activitățile menționate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pentru activitățile nou aprobate, prevăzute în Anexa nr. 1 se vor aplica taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice de la pct. 1B din Anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 227/2008. Nivelul taxelor locale se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Taxa datorată conform prezentei hotărâri se face venit la bugetul Municipiului București.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 237/2008 se abrogă.

Art.5 Direcția Venituri, Direcția Achiziții, Concesionări, Contracte și Direcția Administrare Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare în conformitate cu legislația în vigoare.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

București, 19. Nr. 29B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag 2Anexa nr. 1

la H.C.G.M.B. nr. //?,<%?,    200#

Anexa B la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/2004, cu modificările ulterioare, se completează cu următoarele categorii de produse, servicii și panotaj:

Produse admise

-    băuturi răcoritoare îmbuteliate;

Servicii admise:

-    comerț cu publicitate;

-    servicii poștale

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag