Hotărârea nr. 288/2009

HOTARAREnr. 288 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INTRE MUNICIPIUL BUCRESTI SI MINISTERUL TURISMULUI


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București^

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului între Municipiul București și Ministerul Turismului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Dezvoltare Turism;

Văzând raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Protocolul între Municipiul București și Ministerul Turismului pentru colaborarea în vederea creșterii atractivității Municipiului București ca destinație turistică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București Protocolul prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ti.


CONFORM CU ORIGINALUL

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șl MINISTERUL TURISMULUI

Art. 1 PĂRȚILE PROTOCOLULUI

MINISTERUL TURISMULUI, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, reprezentat prin Ministru, Elena Udrea,

Și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI reprezentat prin Primar General, Prof.univ.dr. Sorin Mlrcea Oprescu.

Art 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea între cele două părți în vederea creșterii atractivității Municipiului București ca destinație turistică.

Art. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a.    ) Specialiștii Ministerului Turismului în probleme de promovare și dezvoltare turistică împreună cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General și reprezentanții Direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București vor colabora în vederea stabilirii strategiei și planurilor de acțiune comune pentru îndeplinirea obiectului protocolului.

b.    ) Părțile vor realiza, în condițiile legii, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării strategiei și planurilor de acțiune.

c.    ) Părțile vor aloca, în condițiile legii și în măsura disponibilităților, resursele financiare necesare activităților de promovare a Municipiului București ca destinație turistică.

Art. 4 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și poate înceta prin acordul părților....    zî

Art. 5 FORȚA MAJORA

a.    ) Nici una din părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

b.    ) Partea care invoca forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 6 CLAUZE FINALE

a.    ) Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, prin act adițional, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b.    ) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul partenerelor precizate în prezentul document.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi, _, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

MINISTERUL TURISMULUI

PRIMAR GENERAL


ELENA UDREA MINISTRU


Prof.univ.dr. SORIN MIRCEA OPRESCU

CONFORM CU ORIGINALUL


-2-

-24,