Hotărârea nr. 286/2009

HOTARAREnr. 286 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MUZELOR NR. 22/1, SECTOR 4

CONFORM CU O^OIWALULConsiliul General al Municipiului București PvG

___________________________________,______________________________________________________________________________________________—.....-‘-l .-'y-...... ‘n •'

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Muzelor nr. 22/1, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de :

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 50/1/20/05.12.2007/R/ 10.04.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 82/2009;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 226/Z/10.03.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 930/88/07.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 717941/11/21.03.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 6343/31.03.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completărilejjlterioare;

Cu respectarea prevederiloM^ii/nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pu^cȘ?'"     ;


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ‘ HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Muzelor pentru o suprafață studiată de S= 743,99 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUZ - Zone construite protejate terenul se încadrează în zona protejată 87 - Principatele Unite;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50% , CUTmax=1,8, Hmax cornișă = 10(13) m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 50%, CUTmax=2,4, Rmaxh = 2S+ P+3-4E, Hmax=18 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI fTudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


O/.    / ")


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

țfe

V

w

W.WikrlW

suc «rt&at ISO m: secii

ete,

V H


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 681473 / 15.12 .2007/10.04.2009


CONFORM CU i


AViZ DE URBANISM nr. 50 /1 / 20 / 05.12.20Q7/R/Î0'.(:
PUZ - str. MUZELOR nr. 22 /1 , sector 4

Prezentul aviz înlocuiește Avizul de urbanism nr. 50/1/20/05.12.2007 urmare coi|.(|^țț^ț;-ițnpuse

prin Avizul MDRL nr. 82/2009BENEFICIAR : SC INVEȘT GROUP IMOB SRL    ELABORATOR: BIA - arh. MIHNEA MARCU ''

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - cea. 1000 mp din care teren ce a generat PUZ - S =    proprietate

persoana juridică    ,

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala protejata a orașȚilyirJ^aTealul''' delimitat la nord de bd. Principatele Unite , la sud de bd. Marasesti, la est de str. Muzelor.

PREVEDERI PUZ - Zone protejate : Terenul a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în zona protejata nr. 87— Principatele Unite.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =50%; CUT max =1,8 ; Hmaxcornisa =10(13) m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 50%; CUTmax = 2,4 ; RmaxH =2S+P+3-4E, Hmax=18 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.R.L , aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil..^(cinci) ani și


poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz. Șef serviciu,

inq. loan^BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE P>FPS-21-01/7PLAN URBANISTIC ZONAL


str. Muzelor nr 22/1, sector 4, București


| CURȚI / INCINTE | LOCUINȚE EXISTENTE | BIROURI

Y///A CONSOLAS teren = 743,99 mp P o'.T.max = 50 % C.U.T.max =2.4 Hmax. = 18m 2S+P+3E+4E

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MIHNEA MARCU VASILE

PROIECT NR.

PROIECTAT

ARH. MIHNEA VASILE MARCU

BfcNfcl-IClAK

PLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARI

DESENAT

ARH/Mt^EA^ASIL^ M£RCU

S.C. INVEST GRUP IMOB S.R.L.

Str. MUZELOR 22/1, SECTOR 4, BUCUREȘTI

SCARA 1:500

DATA

MsHia ? n n q

PLANȘA NR.

4