Hotărârea nr. 285/2009

HOTARAREnr. 285 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. CHITILA - SOS. BANU ANDRONACHE - SOS. COLENTINA NR. 461, SECTOR 2

ÎCONFORÎW CÎJ

‘    •'    . r'    '■    ky 4,* nr»

» / "M

Consiliul General al Municipiului București ~ c ;

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Colentina - Șos. Banu Andronache - Șos. Colentina nr. 461, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare .raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 2/2/12.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 247/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6314/639/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz de principiu nr.

32683/2113/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 786130/2008;

-    Comisia Tehnica de Circulație: acord de principiu nr. 12782/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;    ______________

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c),

(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind admjWsyafe^locâlă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. •    ‘

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:    , r

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. Oolentina - șos. Andronache - șos. Colentina nr. 461, sector 2, pentru o supată de teren S=89552,98 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUZ sector 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr. 99/2003 - Zona A2a - unități predominant industriale.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =80%; CUTvolumetric max =15; Hmax=20 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: centru comercial și birouri;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%, CUTmax =1,8; RmaxH = 2S+P+2E - Hmax = 35-40 m - centru comercial; Rmaxh = 2S+P+16E -Hmax=60m - birouri.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 15.07.200|

Nr. 285


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 766251/20.11.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 2/2/12.11.2008 PUZ - SOS. COLENTINA - SOS. ANDRONACHE

SOS. COLENTINA NR. 461, SECTOR 2

BENEFICIAR: SC BEL ROM NOVA SRL ELABORATOR: ATELIERUL DE URBANISM ” URBIS 90”

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=89552,98 mp teren proprietate persoan; AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în sectorul 2, av; Sos. Andronache.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: ”PUZ SECTOR 2 Zona A2a - unitati predominant industriale .


Indicatori urbanistici : POTmax =80%; CUTvolumetricmax =15; Hmax=20 m.


z

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, VS CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URB

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NES-,

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE : centru comercial si birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 60%, CUTmax =1,8;

RmaxH = 2S+P+2E - Hmax = 35-40 m - centru comercial; Rmaxh =2S+P+16E-Hmax=60m- birouri.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de Ia Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de Ia Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentatia-deTirba^jism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respect^'preveâ^rife.O/M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează/preyedȘrile. ddcijmentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după âprob‘area;ăocumentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va 'elibera respectând datele ț'ehnice solicitate prin acest aviz. i

Șei serviciu,    \\<'A-’■/«'ARHITEG'TȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PATRASCU

» -tf»

IntocmiL^ ing. VictorJMăpea


FPS-21-01/6
A4NEXA LA A VIZUL DE URBANISM


■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex, chillere, copertine).

“ Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

B POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

* CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.


H Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

a Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

H Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.SUPRAFAȚA CONSTRUITA LASOL = 48 421 MP SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA = 105 147 MP

BIROURI:

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL = 1 200MP SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA = 20 400 MP

TOTAL:

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL = 50 000MP SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA = 125 547 MP

POT max = 60%

CUT max ”1.8

H max = 40m

H max accent de inaltime " 60mBILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA

(MP)

PROCENTE

(MP)

SUPRAFAȚA EDIFICABIL PROPUSA

50 000

55

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA

125 547

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PUBLICE PROPUSE (TEREN PROPUS TRASFERULUI IN DOMENIU PUBLIC)

8 613

9

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE IN INCINTA PROPUSE, AMENAJARI PARCAJE LA SOL, TERASE, SCĂRI, ALEI, S.A.

12 174

15

SUPRAFAȚA SPATII VERZI

19 385

21

SUPRAFAȚA TEREN CARE A GENLTatBÎ^x

90 172

100

SUPRAFATATEREN INCLUS IN. PUZ- --------l/'/AA,

i: /    \ t

104 @57

-

PAL

O' $

iV r \    ‘    £

CONFORM CU |


ATELIERUL DE URBANISM

URBIS ‘90

R.C, 40/8501 / 1991

TITLUL PROIECTULUI:

P.U.Z. CENTRU COMERCIAL - BIROURI -SOS.COLENTINA- SCS.ANDRONACHE, SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIECT

nr.

505/2007

SEF PROIECT

Arh. Constantin Enache

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI

SCARA

1/1000

ÎNTOCMIT

Arh. Simona Butnariu

DESENAT

Arh. Simona Butnariu

AAA—•

IUNIE 2003

PLANȘA

nr.6