Hotărârea nr. 284/2009

HOTARAREnr. 284 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LUCEAFARULUI NR. 5, SECTOR 5Consiliul General al Municipiului București

aș^y&^^wgaggasssBBcgaaaBiBttWTsaagaassiBnTO^mKffmr^

^^^^^^^sîss^asatga»ffîSBsmesmaasBBBe»amsBBSKaym^sse8eB^B^ns9eBaeiGBB9BBiraNBBBsaBi^Ka^^a0BS9BSBsri|tB0B

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Luceafărului nr. 5, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 1 / 1 / 7 /16.01.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 40/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1105/ 108/07.04.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 701977/ 18.02.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 3215/ 14.02.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


i atvGIiMauul.

ln temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. LcjA^1inT-(5t4it7"C)''șî art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Luceafărului nr. 5,' sector 5; pentru o suprafață studiată de 2,5 ha., din care parcela care a generat: ' documentația este în suprafață de 478,32 mp., proprietate privată persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L1a -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max: 0.9 (pt. P+1) -1.3 (pt. P+2); H max: 10 m. (P+2).

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 55%; CUTmax = 3,3; Hmax. = 18 m; RmaxH = S+P+4E+E5 retras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE-ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88 http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriutui-------------------

Nr. 689835/2007


ICONFORM CU


AVIZ DE URBANISM nr. 1 /1 / 7 /16.01

PUZ - STR. LUCEAFĂRULUI NR. 5, SECTOR 5

BENEFICIAR:    TEODOR ALEXANDRU GEORGE

ELABORATOR:    S.C. VELPLAN DESIGN S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 2,50 Ha. din care 478,32 mp., proprietate persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată în zonei centrale a Municipiului București în aria urbană definită de următoarele artere de importante Septembrie, B-dul TudorVladimirescu, Str. Uranus și Calea Rahovei.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269^)0, zSțif ;stîidiâțâ prin PUZ se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 nivelu'ri,'<șițuate în afara perimetrelor de protecție.    '

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max; 0.9 (pt. P+1) - 1.3(pt. P+2); H max: 10 m. (P+2)


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    LOCUINȚE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 55%; CUTmax = 3,3; RmaxH = S+P+4E+E5Retras; Hmax.=18 m CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ipana Șalaurea^lShTa puz aprobat
FUNCȚIUNI


î.- ,    ■    . , ÎNCADRARE ÎN TȘSITORÎV

LOCUINȚE INDIVIDUALE CULOT "

GARAJE    '    '    '■

CULTE

SPATII VERZI AMENAJATE ■

ARBORI    ■

xi*^dC&5&    '


sc.iiiseooCIRCULAȚII


PROPUNERI REGLEMENTARI

L1a


LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI URBANE ANTERIOARE CU P+2 NIVELURI SITUATE IN ZONELE PROTEJATE SPATII VERZI AMENAJATE EDIFICABIL PROPUS PENTRU ZONA STUDIATA


EDIFICABILE APROBATE PRIN PUZ EXISTAT, EDIFICABIL DE PRINCIPIU ALINIAMENT

ACCESE AUTO

. POTmax ~ 55%

,CUT max= S^S Rhmax ~ S+P+4E+5retras

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT SUPRAFAȚA DE TEREN STUDIATA IN PREZENTUL PUZ = 478,32MF " TEREN PROPRIETATE PRIVATA A TEODOR ALEXANDRU GEGRGE

CIRCULAȚIILE Si EDIFICABILELE DIN AFARA TERENULUI CE A GENERAT PUZUL (CONTUR ROȘU) SUNT CU CARACTER ORIENTATIV

jpr    gcfestgtr s. r. Z

J4a/S-}1&28,Q3-S08&‘CVt 18S7£^0*ftt5f£73n&HM8CM)77SZ7e6

Beneficiar:

TEODOR ALEXANDRU GEORGS

Sef proiect:

urb, Raluca BOANGAR

Proiect: '

PLAN URBANISTIC ZONAL STR. LUCEAFĂRULUI NR. 5, SECTOR 5, BUCUREȘTI


Titlul planșei:întocmit/ desenat: