Hotărârea nr. 283/2009

HOTARAREnr. 283 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ZAGAZULUI NR. 7, SECTOR 1


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București jHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Zăgazului nr.7, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    j

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului șh Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/3/28.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Regionale și Locuinței: aviz nr. 81/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 814/69/2009;

-    S.C. METROREX S.A: adresa nr. M03.15/205/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 815940/11/2009;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 804251/1805/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența


^CONFORM CU ORiGINALULîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art:<§, alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația pudică.-. Idcalăl^ republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Zăgazului nr. 7, sector 1, pentru o suprafață de teren S=2189,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Imobil autorizat conform A.C. 395/45. B/30362/25.04.2005, eliberată de Primăria Sector 1;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=30%; CUTmax=2; Rmaxh=2S+P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe și birouri.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=39% ; CUTmax=2;

Rmaxh=S+Ds+P+4E+5Duplex.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ Tudorjorna


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.; +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 2


PiAAti    Oj001

001


Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare,
J    7
Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 799036/02.02.2009


AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/3/28.01.2009
PUZ - STR. ZĂGAZULUI NR. 7, SECTOR 1[conform cu

ORIGINALUL


BENEFICIAR: SC BAHTO INVEST SRL

ELABORATOR: SC SARGES IMPEX SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 2189,00 mp teren proprietate persoana juridica. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiu PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR:

Imobil autorizat conform A.C. 395/45.B/30362/25.04.2005 eliberată de Primăria Sector 1: POTmax=30%; CUTmax=2; Rmaxh=2S+P+4E.


SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI $1 INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSOFUNCȚIUNI AVIZATE : locuințe si birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=39%, CUTmax=2; RmaxH=S+Ds+P+4E+5Duplex.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Metrorex, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

» Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice-altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

= ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

= RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul

maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

*    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008. .

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau. a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

« Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

» Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.POT max. = 30% CUT max. = 2 Rmh = 2S+P+4

DETALIERE LOT
PUZ STR. ZĂGAZULUS, SECTOR 1 H.C.G.M.B. nr. 213 / 29.09,05

POT max. = 50% _ ___________

Cia^imrâ0^Sd^2S5IVLlH 3UCt)HtȘp)

I ------------------------S!


AMm-TĂ IAPTE,'Â    îț TȚ?I/

X/ORIGINALUL