Hotărârea nr. 282/2009

HOTARAREnr. 282 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA STOICA LUDESCU NR. 61, SECTOR 1


'i.v'    w


ORîGSNÂLUis


Consiliul General al Municipiului Bucuroșii.

V'îJ

,'C- -c7Z


i-C


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Stoica Ludescu nr. 61, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;


Luând în considerare; raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea, Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 52/1/10/19.12.2007;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 59/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4858/494/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 815656/12/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 16064/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Ibbâlă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Stoica Ludescu nr. 61, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 899,77 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în zona mixtă M3, zonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P + 4 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 60%; CUTmax = 2,5.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 3,8; RmaxH = 3S + P + 6E; Hmax = 24m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


PREȘEDINTE E


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Ransficare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


7

UKAS

QUAIITV

MANAT.fMlNI

001

SMC certificat ISO 9001: 2000

Oi

UKAS

(KVIKOMMCNrAL

ooi

SMM certificai ISO140Q1 : 2004


Nr. 678975/13.02.2008


AVIZ PE URBANISM nr.


PUZ - STR. STOICA LUDESCU


il CU ;BENEFICIAR: SC AXA INVEST SRL ELABORATOR: OOPY ARHITECTURA SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S-2 ,25 ha din care suprafața de teren ce a generat PUZ, S - 899,77 mp teren proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a MunicipiuluiiRucui’pști,: delintiț^t de următoarele repere urbane - str. Turda - str. Stoica Ludescu - str. Iordache Golescu, sector 1.    ' Ă.,,    7

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București — Zona M3 — zonă .mixta cu clădiri avand un regim de construire continuu sau discontinuu .

Indicatori urbanistici: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh-P+4E.CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și cor și poate fi folosit numai dur

Certificatul de urbanism ș#va i 7*

J
documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani fob'uîneptației de urbanism.

datele tehnicețsplicițg!^ prin acest aviz.COMISIA TEHNICĂ PE URBANISM SI AMENÂJAR arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban SturdzâȘ

arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


ocmit, 'to&Manea


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.


ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


niveluri

POT maxim - 60%

CU Ț .maxim. .-„2.5

Subzona mixta situata in afara Hmiteîor zonei M91 protejate având regim de construire continuu 1    sau discontinuu și înălțimi maxime de P+6

niveluri

POT maxim - 60%

CUT maxim -3J

CONFORM CU!

.....amoMÂLui.


ori

- . -x r, -    i_ _________


»QP¥Arhite<Ayra


^YArhîte^ra

x,jJRBÂN^M

țjoîect specialitate:'aft'âetavisă


ICTAT

w

Arh. Mi Popescu |

NfeoSae Andrei

BCAT

Arh. Octala Ps-peea ț

™eot

Arh. Oeftwia Popsea $ w
: âSffifeirneoLSfr. Stoica ludeSM»61s

/L<a sector 1, București

/1 s JW    3


Proiect nr.

/j U-? v s

V r


CONSTRUCȚIE IMOBIL MOCT 35+P4-8E lu planșa:


nov, 2007 puk REflLEiEWTARl

<v0”r~~%b3 ’TTTxTcx


53/200®


PUZ