Hotărârea nr. 281/2009

HOTARAREnr. 281 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL VALEA DOFTANEI NR. 143-163, SECTOR 6

CONFORM CU

ORÎOSNALULAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/1/ /4 /18.02'2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 113/ 2009;

-    Ministerul Administrației și Internelor: aviz de principiu nr. 1.026.222/ 31.03.2009;

-    Ministerul Apărării Naționale - Statul Major General: aviz nr. D/591/ 24.04.2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1312/ 134/ 10.04.2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 7208/ 418/ 31.03.2009;

-    Serviciul Român de Informații: Aviz nr. 76.933/ 02.04.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 819413/11/03.04.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 3840/ 23.03.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;


CONFORM CU

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența^ decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Drumul Valea Doftanei nr. 143

-    163, sector 6, pentru o suprafață studiată de cca. 10 ha., din care parcela care a generat documentația ST = 30.026,05 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform PUZ Director sector 6, zona studiată se încadrează parțial în M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial în V1a - subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale.

Indicatorii urbanistici reglementați PUZ S6:

pt. M2: POT max: 70%; CUT max: 3; H max: distanța dintre aliniamente, pt. V1a: POT max: 15% (inclusiv alei și platforme); CUT max: 0,2; H

max: P+2.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: mixtă: locuințe, servicii, comerț.

Indicatori urbanistici aprobați:

Lot A: UTR M2m: POTmax. = 45%; CUTmax. =3,8; RHmax. P+2 / P+8 / P+14; Hmax =12/30 /50 m.

UTR V1a: POTmax = 15% (inclusiv alei și platforme); CUTmax = 0,2; RHmax. P+2.

Lot B: UTR M2m: POTmax. = 45%; CUTmax. = 3,8; RHmax. P+2 / P+8 / P+14; Hmax=12/30/50 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism si nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE,ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


B-duf Regina Elîsabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3


Primăria Municipiuiui București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificase Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

da,

V

UKAS

«u*urr

MA*ur.fMmr

001

SMC certificat ISO 9001 ; 2000


C'O

UKAS

«Kvwixojrurw

001

SMM certificat IS014Q01 : 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 648949/2007-805109/09.03.2009

AVIZ DE URBANISM nr. 6/1/ Z4 Z18.02.2009 PUZ - DRUMUL VALEA DOFTANEI NR. 143 -163, SECTOR 6

BENEFICIAR:    S.C. EUSMA - ROM PROIECT S.R.L.
ELABORATOR:    S.C. M DESIGN ARCHITEKTUR AM S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 10 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 30.026,05 mp. proprietate privată persoană juridică din care o suprafață ce va fi determinată prin măsurători urmează a fi transferată în domeniul public al Municipiului București pentru dezvoltarea tramei stradale și modernizarea arterelor de circulație. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află la extremitatea vestică a Municipiului București în aria urbană definită de următoarele repere de importanță municipală: B-dul Timișoara, B-dul Prelungirea Ghencea, Str. Valea Oltului și Sos de Centură.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ DIRECTOR SECTOR 6: zona studiată se încadrează parțial în M2 - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și parțial în V1a - subzona spațiilor verzi publice cu acces nelimitat - parcuri, grădini, scuaruri, precum și plantații de aliniament ale arterelor principale sau secundare, plantații

aferente promenadelor pietonale, amenajări locale ambientale.    ________________

Indicatorii urbanistici reglementați PUZ S6:

pt. M2: POT max: 70%; CUT max: 3; H max: distanța dintre aliniamente; pt. V1a: POT max: 15% (inclusiv alei și platforme); CUT max: 0,2; H max: P+2.

CONFORM CU '-•qțr'.t MALUL


SE AViZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: MIXTA: LOCUINȚE, SERVICII, COMERȚ INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

PT. LOT A:    UTR M2m: POTmax = 45%; CUTmax = 3,8; RHmax. P+2 / P+8 / P+14; Hmax= 12-.1307«Q;,m.

UTRVIa: POTmax = 15% (inclusiv alei și platforme); CUTmax = 0,2; RHmax. P+2.

PT. LOT B:    UTR M2m: POTmax = 45%; CUTmax = 3,8; RHmax. P+2 / P+8 / P+14; Hmaxs 12 7W)5^m.

B Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor precum și unele față de altele pe aceeași parcelă se va face conform prevederilor corespunzătoare subzonei funcționale M2 din Regulâriiențu,l local de urbanism aferent PUZ director sector 6.    " --

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, avizul Serviciului Roman de Informații, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare. In conformitate cu adresa nr. 2/ 15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta preved^rileiO.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează preyederife documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea doc'iymepțațfei de urbanism.

Certificatul de urbanism.se va elibera res'pectârid’'datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,    j V    Referent,

arh. Stelian ConstantinescufSEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI --'ARH. GHEORGHfe P/TRAȘCU