Hotărârea nr. 280/2009

HOTARAREnr. 280 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. CHITILEI NR. 284-286 SECTOR 1 (MODIFICARE PUZ - SOS. CHITILEI, SECTOR 1, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 NR. 56/2005)

(conform CU I I ORIGINALUL 1

Consiliul General al Municipiului BucureșTrBttraasssssSv c • ■--•ți >- ity.

HOTARARE

.Vo-


privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Chitilei nr. 284 - 286 sector 1 (Modificare PUZ - Șos. Chitilei , sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 56/2005)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare; raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:.

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 27/1/67/04.07.2007/R/03.06.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.205/2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: acord de mediu nr. 28/10.09.2004, adresa nr. 2109/06.05.2009 și adresa nr.1939/16.04.2009;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: adresă nr.2506/12.11.2007;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: adresa nr. 14085/776/2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 635962/23/08.06.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 8342/05.06.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică.....locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Chitilei nr. 284:- 286, sector 1, (Modificare PUZ - șos. Chitilei, sector 1) pentru o suprafață studiată de cca. 70 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația S=600070 mp., proprietate privată persoană juridică .

încadrare PUZ, terenul ce face obiectul PUZ a fost reglementat în PUZ-Șos. CHITILEI, sector 1 , aprobat cu Hotărârea Consiliului Local sector 1 nr. 56/2005 .

Indicatori urbanistici reglementați; subzona M3, reprezentând 48 % din suprafața totală a terenului: servicii și echipamente publice, servicii de interes general, comerț, alimentație publică, hotel, recreere; POTmax=70%, CUTmax=2,5, Hmax=20 m.

V3: spații verzi, reprezentând 46,2 % din suprafața terenului -POTmax=27%, CUTmax=0,3 - construcții, platforme, circulații

Prin prezenta documentație se reconfigurează UTR-urile cu păstrarea acelorași suprafețe, POTmax , CUTmax.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: comerț , servicii, locuințe, V3 - spații verzi amenajate, V5 - spații verzi pentru protecția infrastructurii;

Indicatori urbanistici aprobați: M3 - POTmax = 70% , CUTmax =2,5 Hmax= 20 - 43 m.

V3 - POTmax=27%, CUTmax=0,3;

V5 - fără indicator.

Art. 2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este


Pag 2

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin y


București, 15.07.20094/^ Nr. 280    Z l \SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

. Tudor Toma-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3


Mo


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltase, Investiții și PSansficare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului Nr.619202/11.05.2007/834785/02.06.2009    [CONFORM cu I

l ORIGINALUL I

AVIZ DE URBANISM nr. 27/1/67/04.07.20e7/R/03.06:2ff09'"~    f C

PUZ - Sos. CHITILEI nr.284-286, sector 1

( Modificare PUZ - Sos. CHITILEI, sector 1 aprobat cu HCL 1 nr. 56/200^^?^ “c Prezentul aviz modifica și înlocuiește avizul de urbanism nr. 27/1/67/04.07.^007

pentru încadrarea în condițiile Acordului de mediu nr. 28/10.09.2004 , în opn^j^ițate cu adresa AGPM - București nr. 1939/16.04.2009 și nr. 210906.05.2009[7c[î/Jr^ Sii

BENEFICIAR : S.C NOVA IMOBILIARE S.R.L    ELABORATOR; S.C LORA CONSTRUCT S.R.L ,

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: cca. 70 ha din care suprafața terenului care a generat documentația S = 600070 mp - proprietate persoana juridica ; S=15900 mp vor fi cedați domeniului public pentru lărgirea sos. Chitilei și str. Godeanu ,

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla in zona de vest a orașului , mărginit la sud de sos Chitilei .

PREVEDERI PUZ : Terenul ce face obiectul PUZ a fost reglementat în PUZ- Sos. CHITILEI, sector 1 , aprobat cu HCL sector 1 nr. 56/2005 .

Indicatori urbanistici reglementați: subzona M3 - reprezentând 48 % din suprafața totala a terenului - servicii și echipamente publice , servicii de interes general, comerț, alimentație publica , hotel, recreere ; POTmax=70% , CUTmax=2,5, Hmax=20 m .

V3 - spatii verzi - reprezentând 46,2 %din suprafața terenului - POTmax=27%, CUTmax=0,3 - construcții, platforme, circulații

Prin prezenta documentație se reconfigureaza UTR-urile cu pastrarea acelorași suprafețe , POTmax , CUTmax.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SUNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : comerț , servicii, locuințe, V3 - spatii verzi amenajate , V5 - spatii verzi pentru protecția infrastructurii;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: M3 - POTmax = 70% , CUTmax =2,5, Hmax= 20-43 m .

V3 - POTmax=27% ,CUTmax=0,3 . V5 - fara indicatori

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecte Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriu Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu aviz M.D.R.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al

acestora .

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil^


poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

incr Ioana Balaurea    '

ARHITECT ȘEF AL MUNlCIPlULUîteuâUREȘTI tfM    ARH. GHEORGHE P^TRASCUprofect Î8u/ 07

scara    planșa    F*

172000    nr.    W

REGLEMENTARI / URBANISTICE    J

proiectat

arh. V.Barba

întocmit

arh. V.Barba

desenat

arh.Donos-Mitari David