Hotărârea nr. 28/2009

HOTARAREnr. 28 din 2009-02-19 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU IMOBILE MONUMENTE ISTORICE, PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 306/2006

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru analiza solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul București pentru imobile monumente istorice, precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2006

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, al Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1), precum și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea ca membri în Comisia pentru analiza solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul București pentru imobile monumente istorice, următorii reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București:

1.    Președintele Comisiei economice, buget, finanțe;

2.    Președintele Comisiei patrimoniu;

3.    Președintele Comisiei învățământ, cultură, culte, sport;

4.    Președintele Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;

5.    Președintele Comisie juridice și de disciplină.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2006 se abrOqă._

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE    FĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI C TudorToma


București, 19.02.^^ Nr. 28


B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

9