Hotărârea nr. 279/2009

HOTARAREnr. 279 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA PLAVIEI NR. 4A, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului Bucure ști,

G\‘,


e.


v.    &■ C>

V> •/


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Plaviei nr. 4A, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    ..... .i

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului} și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 9/1/4/18.03.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 115/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1951/158/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 818840/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 4484/2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
pentru o suprafață de teren studiată S = 90,44 mp., proprietate privată persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; RmaxH = P+2.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuință individuală.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 74%; CUTmax = 1,48; RmaxH

= P + 1E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI < TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tei.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 805446 și 810043/2009
CONFORM CU


AVIZ DE URBANISM nr. 9/1/ 4/ 18.03.2QQ-SL

PUZ - STR. PLAVIEI NR. 4A, SECTOR 1


BENEFICIAR: URICHIANU ADRIAN ION ELABORATOR: SC ROM - SCAD SRLSUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: teren ce a generat PUZ S = 90,44 mp. proprietate persdaîță fiîȘ^ȚkU AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona .analizată și reglementată prin PUZ se află în R3rtea f^vrțst a .Onicipiuiui București, în sectorul 1, în apropiere de Calea Giulești, având la vest și sud-vest str Plaviei.    s'-

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 26^i^3Qj.ș0^samentul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara peririYefrefof de protecție. Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45; CUTmax = 1,3; Rmaxh= P+2.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Ș[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuință individuală

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax= 74%, CUTmax = 1,48; RmaxH = P+1E

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare .

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B : Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asumă orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora .


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea.docy'nien^țieide urbanism.

Certificatul de urbanism se va eliberă respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
FPS-21-01/7


PLAN URBANISTIC ZONAL


str. PLAVIEI nr.4A, Sector 1, Bucurest


5. REGLEMENTARI URBANISTICE

TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.-ul

str. PLAVIEI nr.4A,

Sector 1, București

Contractului de Vanzare - Cumpărare nr. 130/10.05.1999 autentificat de BNP Popper Constanta

S teren = 89,50mp


S teren = 90,44mp


Imobil cu Nr. Cadastral 14788

LIMITE DE PROPRIETATE

flOD DE UTILIZARE A TEREHULLU-

T~~l


ZONA LOCUIjNTg)NDIVIDU^LL ZONA LOCUl^’^^OLECTșjyi DOTARE SodțlAfc#    " '

ANEXE/GARA^I^

In

CIRCULAȚIE CIRCULAȚIE LINIE TRAMVA!4

REGIM DE ÎNĂLȚIME


CLĂDIRI JOASE (P - P+2E) CLĂDIRI MEDII (P+4)

NOTA:

Documentația urbanistica are ca suport ridicarea topografica executata de Ing. autorizat ONCGC ILIES ZOE MA • datate 2S.07.07, corectitudinea dalelor din ridicarea topografica revenind In loialitate executantului acesteia.

S.C.ROM-5CAD PROIECT s.ri bucurești sector 3_R.cj4o/27358/18B2_cui 332BH2 str. Theodor Speranlia nr.130, bl.78 TEL: 0722.761,467

PLAN URBANISTIC ZONAL

[specialitatea: URBANISM

14.25/20

Proiectat

arii.ADRIAN LUCA    .1 jr-Aj—1 BENEFICIARI:

CGMB, URtCHIANU ADRIAN ION si URICHEANU SANDA

scara

întocmit

urb. MAOAUNA MARES r’5P * 1 AMPLASAMENT:

str. Plaviei nr.4A, Sector 1, București

1:500