Hotărârea nr. 277/2009

HOTARAREnr. 277 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION BACALBASA NR. 20, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului București

mHnwwiwwg——1MBMSMMM——BMaMB—a———ai————a—HM——BEaMiMMM—aM8—


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Str. Anton Bacalbașa nr. 20, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportdl de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; '

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/3/04.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 75/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 654/45/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 816969/12/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 18132/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


CONFORM CU ^ORTGȘNALUL

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publjgăjocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI^ HOTĂRĂȘTE:    • B.

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Anton Bacalbașa"n"n"20, sector 4, pentru o suprafață de teren studiată S = 199 mp. proprietate privată persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 45%, CUTmax = 1,3, Hmax = 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 66%; CUTmax = 3,0; RmaxH = D + P + 3E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


PREȘEDINTE E    ’Ă,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea
Nr. 686840/ 200^-

eritoriuiuLCONFORM CU

O rl I f? ? fM ,A LU ț


AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/ 3/ 04.02.2009 PUZ - STR. ANTON BACALBAȘA NR. 20, SECTOR 4


BENEFICIAR:    COPACEANU GHEORGHE

ELABORATOR: S.C. RF AMIS S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: ST = 199,0 mp. proprietate privată a beneficiarului.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea dfe<'âud-es^munîȘi0iului București, în sectorul 4, intre șos. Berceni și șos. Olteniței, la intersecția străzilor Anton Bacalbașa și'^fișa. ' . PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB'aprobat cu HCGMB nr. 269/20dt^aEBffi^sfTientul se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Indicatori urbanistici reglementați: POT max =45%; CUT max =1,3, H max = 10m.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Șl INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT max =66%; CUT max = 3,0; RmaxH. D+P+3E.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz M.D.L.P.L., aviz de mediu, aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu,

in^Joana^alaureaARHITECT ȘEF AL^Nj^PIULUI BUCUREȘTI
ARH. GHEORGHE BĂTRAȘCU

•• • - ..»•■.    //'V    ‘-'"«Hn'ri a cA\ T

’lc: ff.,..,/XiA m \o- '‘-'"'c-JiiUru/vi//
FPS-21-01/6“J LIMITA T£Rf3NUM?Jt CARE A GENERAT f*«£

‘teememraw

ORIGINALUL


p’g IM STARE FOARTE &VHA


ÎS®»


•'


/Hz


//<£■ '


•’.ir’».. <*;• ■


COHSTRy&rfl FReFOîsse    q

k '^W


kkifr-


« mo

M&WȘSTUSWS


PROPUNERE D+P+3E


LIMITE PARCELE

LIMITA.    «MIMA OSLIGATCrST

FATA «M5 LlMltELE OS PBOPRlETAXE


HOtfO


X-Z '


mmm ce îmwe m metri al retrageuslos MltelME OSLI^Rfl FATA .jj5 LIMITA t>£ PROPRIETATE

gȚÎȘESg

î AR» EDIFICĂRILE PROPUSE

fel

SPATII PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CA S» GRĂDINI DE FAȚADA


j ALINIERE OELiOATOmE A CONSTRUCȚIILOR LA STRADA


PARCELE CONSTRUIRILE PR«^ SAU PRIM COMASAREA ACESgdfO

ZA


ACCES CAROSABIL

CIRCULAT» CAROSABILE

CIRCULAT» RlETOHALB


w ,

șc sX.-


Jr


Jl’ ®z

o

? * IE


PARCELELE VECINE


vSîO


'M;£?.0£sȘggfe


TfiSR


ilCĂTORS URBANISTICI PROPUS»

b D+P+3E = max 66%

= 3 adc/sterem

|FȚ NU SUNT INCLUSE

iile se la subsol


%*


UL

8SHM


»w


A i«MO    S) >0A

■1