Hotărârea nr. 276/2009

HOTARAREnr. 276 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. GEORGE VALENTIN BIBESCU NR. 12, SECTOR 1Consiliul General al Municipiului București J

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. George Valentin Bibescu nr. 12, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism C.T.A.T.U.-D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 4/ 1/ 3/ 26.11.2008/ R/02.04.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 25/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6661/670/26.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 793769/ 15.01.2009; -Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 20114/ 12.01.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. George Valentin Bibescu nr. 12, sector 1 pentru o suprafață de teren studiată S = 309 mp., proprietate privată persoană fizică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 45%; CUTmax = 2,5; RmaxH = D+P+4E; etajul 4 se va retrage cu 2m de la cuplarea la calcan, iar terasa peste etajul 3 va fi necirculabilă - conform aviz MDRL nr. 25/2009.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

005


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucurestkpnmaria.ro


UKAS

001

SMM certificat IS014001 : 2004


Nr. 718878/2008


Direcția Urbanism și Amenajai


riuluL


CONFORM CU

ORIGINALUL


AVIZ DE URBANISM nr, 4/1/ 3/ 26.11.2008/ R7 02.04.2009


PUZ- Str. George Valentin Bibescu nr. 12, Sector 1 Prezentul aviz înlocuiește Avizul de urbanism nr. 4/1/ 3/ 26.11.2008 urmare condițiilor Avizului MDRL nr. 25/2009

BENEFICIAR:

ELABORATOR:


Niță Erdely Beatrice SC Raum Proiect srl

309 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoana1^^ v Zona studiată prin PUZ se află în sectorul 1 al municipiului BucbMșțL&|ftiââiata


SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ; S AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU:

vecinătate a bulevardului Ficusului, având la nord str. George Valentin Bibescu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona L3a (subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate).

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; RmaxH = P+3E - 4E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe colective
INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 45%; CUTmax = 2,5; RmaxH = D+P+4E;

etajul 4 se va retrage cu 2m de ia cuplarea la calcan, iar terasa peste etajul 3 va fi necirculabîlă - conform Aziv MDRLnr. 25/2009.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: rămân valabile avizele solicitate și prezentate prin Avizul de urbanism nr. 4/1/3/26.11.2008

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
0

lXnT°TERITORIAL.•

//

%

RJNCT1ON/U-E ,•’/

. i c /.s

SUPRAFAȚA

SUPRAFAȚA

%

«3933 nv

•M.90%

m

Crâcni jvic

7<tî'rc

3«.O5S

33

pww*ie

1 87*


Profil transversal AA’ STRADA GEORGE VALENTIN BIBESCU

râiraum —

1^8 proiect "SSS^/fi

'-’+Șk

0 RUR °A

-------?z\\

Mircca Kodu N.    *u

SAVU    +II

arljAoci

-fXj \-S%S

Desenat

s.urb. I.Ochiana

Proiectat

arh. M. Savu

Sef proiectjurb. R. Boangar

D.G-U.A.T. -C.G.M.B.

Nita -Erdely -Beatrice

Cod:    U-08/200E

Contract    225/2Doe

,0'ett    PUZ Imobil Locuințe D+P+4E

G. V. Bibescu, Nr.12, Sector 1, București

Faza:    P.U.Z.

Data: februarie 200E

REGLEMENTARI

Scara:    1 : 50C