Hotărârea nr. 274/2009

HOTARAREnr. 274 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 303-309; 347-349; 351-359, SECTOR 1


CONFORM CU

ORIGINALULA/V,.

fi .?-•

‘.I' £

«xo


•'•W i£î


•â-nOL <?//■

Consiliul General al Municipiului București^

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 303-309; 347-349; 351-359, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ’ B.

Luând în considerare raportul ;Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.14/1/24/07.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.23/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 4290/443/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.813276/10/13.03.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 12410/04.08.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și Completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;,/Y Y-

//-<"    ■ ț-W

J/fr ________-rr«>l    !?.


CONFORM CU ORIGINALUL

il-<AS5STfc.W«A ivn™-'3i|5    "    --—

Vs ajosam

In temeiul prevederilor art. âlîh^ (2)Hlt. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215^Q0^,,ipriyîfid administrația publică locală, republicată, cu modificările și completârWulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 303-309; 347-349; 351-359, sector 1, pentru o suprafața studiată de S= cca. 4 ha., din care terenurile care au generat documentația S= 9183,59 mp., proprietate persoană fizică / juridică.

Conform PUG - ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează parțial în subzona L1d -locuințe mici situate în zona culoarelor plantate și parțial în subzona V4 -zonă verde de protecție lac.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%, CUTmax=0,7, Rmaxh=P+2E pentru L1d.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare locuirii, birouri, V4;

UTR1: POTmax=55% , CUTmax=3,5 , Rmaxh-S+P+4E - S+P+6E.

UTR2- POTmax=50%, CUTmax=1,8, Rmaxh=S+P+2E.

UTR V4 - conform PUG-ului Municipiului București.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DQȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin

București, 15.07.2009( Nr. 274


AviB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

I

.'■) i

r. Y.    C.
Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

9    7

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int 1125; fax: 305 55 10//£' G&2CÎ&

http://www.bucuresti-primaria.ro    1 ***

V.S. c.G.aa.

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

*    Vs. _C0MFGRM CU

AVIZ DE jjRQOlSwlTtî-AUMk/07.05.2008 PUZ - Sos. GHEORGHE IONESCU SISESTI nr. 303-309;347-349; 351-3^tsectfe;

// ■*' o'AN” cțA 7r:"\

BENEFICIAR : S.C VOLKSBANK ROMANIA S.A; Dl. IOSIF ONORIU; S.C GIS GRUP PRIMA S.R.L &

Ws-twv


Nr.720907/27.03.2008


ELABORATOR ; M DESIGN

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ : S = cca. 4 ha , din care terenurile care au generat documentația S-A

proprietate persoana juridica / fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, delimitat la nord de sos.Gh.lonescu Sisesti, la sud Lacul Grivita .

PREVEDERI PUG - Terenul ce a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează parțial în subzona L1d - subzona locuințe mici situate în zona culoarelor plantate si parțial în subzona V4 — protecție lac .

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%, CUTmax=0,7, P+2E


iW'


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe individuale și colective , funcțiuni complementare locuirii; birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: UTR1 - POTmax =55%; CUTmax =3,5 ; RmaxH =S+P+4E - S+P+6 E ;

UTR2- POTmax=50%; CUTmax=1,8; RmaxH=S+P+2 E ; UTR V4 - conform PUG.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. se vor respecta profilele stradale reglementate prin documentație .

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana .BalaureaARHITECTȘEF AL MUhJi ARH. AD

X    FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanisnrsi AxnenajareaȘCaif&fMlui:-,arh.Poina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,arh . Serban Sturdza , arh. Constantin Enache , arh. Doriri Ștefan, arh. Vioreî Hurduc

..vV\0’''L

e-ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

« ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

H . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

•>


■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor ectc permisă numai pc noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    ’ Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică,

tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

« Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de-urbanism.

c.t


i nr. 303-30973417-349Z3:âim5â


:Ws@

omujL


C^71.00    3.00
W»UA MUNICIPIULUI bucurești MfefcflA URBANISM SI

viz«fsSiE^Sgîî«^iS^'‘

' Anexa la&vfz CTU-AT
--7':o6>H V/X

"i <\K-
PR.NR.


7.095/

2007


arhitectura & urbanism

M DESIGN

arhitectura & urbanism

Str. Theodor Aman, nr.24. București /cf; K17S01995 J40/732B/19.04.2005


FAZA


PUZ/J LEGENDA ,

fe'5*?

T Loturile care au generat', ilf 0 '_ J documentația

’ Limita zonei studiate

Limita loturi

Limita UTR ' .s \ -pGUAT PMB .D(jUAT7^IMARIA SECTOR 1 •Ș.t. yOL^SBANK ROMANIA S.A.


l SIȘjJ&RUP PRIMA S.R.L.


TitlU/proiectului


Curți    1

Spațiu verde-'- -

Circulații carosabile

Trotuare


P. u. z.

Sos.Ghearghe tonescu Sisesti : nr.303-309

nr. 347-349; nr. 351-359;

Titlul planșei

Reglementari

urbanistice


1:1000


UTR -

Hinax-S+P+6E


POT max - 55% • CUT max - 3.5


Revizuit manual Set proiect


NU 0A


UTR -    —1

Hmax-S+P+4E


Arh. L. Machedon


UTR-POT max-50% CUT max -1.8

Hmax-S+P+2E =)UTR V4-conf.PUG


VerificaiArh. F. Machedon


—feb.

2008


2,0


"COPYRICHT ! In eonfoi niîraîo cu irUI din Regulamentul privind dobândirea dreptului de somnnlura pentru documentațiile de Amenajare» teritoriului îl de urbanism, Aprobat prin KG

r.lS19 / 2004, nceil proiect este pruprtelatea Intelectuala n locletatll M Deslgn A&U Srl. Instrnlniircn, multiplicarea sau folosirea cu allA destinație decât cea prevăzută In contracta planșelor sau sofl-ui Hor uferenlc, Intra sub Incidența legii dieplulul de nuloi "


LICENȚA AUTOCAO LT 2000 SW 3L6-24I/0624