Hotărârea nr. 273/2009

HOTARAREnr. 273 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRAREA FRUMOASA NR. 5, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiul!CONFORM CU

„originalulHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Frumoasa nr. 5 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ' ‘ J

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului! și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 7/1/6/17.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 87/2009;

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 283/Z/20.03.2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.750/57/06.04.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 805943/07/20.02.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1324/11.02.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența


(conform cu | originalul

în temeiul prevederilor art. 36 aFin77?)’Tit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUI^șffr'

HOTĂRĂȘTE:    _    "

V '■ . %

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Intrarea Frufrfdâsa nr. 5, sector 1, pentru o suprafața de 595,14 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUZ - Zone construite protejate, terenul se încadrează în zona protejată 97 - țesut tradițional difuz zona Occidentului.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 50 %, CUT max = 2.

Terenul a fost cuprins (fără indicatori) în PUZ - str. Frumoasa nr. 30, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 278/2005, în care s-au aprobat ca indicatori POTmax=75%, CUTmax=4.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POT max= 40%, CUT max=2,4, Rmaxh = 2S+P+5E-6E retras, Hmax cornișa = 21,5 m, Hmax = 25 m (etajul 6 va fi constituit din casa scării, spații tehnice, pergola ).

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecțîaJUxbamsm-șrfti’nenajarea Teritoriului


ctia_uroamsm-șrAsT

Nr.768502/ 22.09.2008


[CONFORM cu ORIGINALUL

L-r—■    -'■T*

AVIZ DE URBANISM nr. 7/1/6/17.12.20(

Intrarea FRUMOASA nr. 5 , sector 1


BENEFICIAR : S.C MATRIX DEVELOPEMENT S.R.L


ELABORATOR: S.C .E^BM^VP^^ț

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU


:    mP ' proprietate persoana juridica

amplasamentul studiat se afla în zona de nord a. ofâșului , m arâalul delimitat de

Calea Victoriei, str. Sevastopol, str. Frumoasa .    " „

PREVEDERI PUZ- Zone protejate - zona protejata nr. 97- țesut tradițional difuz zona Occftfe’rțîului

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50 % , CUT=2 .

Terenul a fost cuprinsț fara indicatori) în PUZ- str. Frumoasa nr. 30 aprobat cu HCGMB nr. 278/2005 în care s-au aprobat ca indicatori POTmax=75% , CUTmax=4 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ : locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 40% , CUTmax = 2,4 , RmaxH = 2S+P+5 -6 E retras ( etajul 6 va fi constituit din casa scării, spatii tehnice , pergola ), Hmax cornișa= 21,5 m , Hmax=25 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. ' '

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana,Balaurea
ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULULB^UREȘTI \ă ? .

ARH. GHEORGHE PAȚFiÂSCP    n


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

B ALINIERE reprezintă perimetru! maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii

• la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

» Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

» Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


TRU (MOBIL LOC. COLECTIVE INTR. FUMOASA NR.5.SECT1,BUCUREȘTI 3Ă. reglementari urbanistice

LEGENDA4 ‘    , NE

la ier

’M

SV    ';


Lotul care a generat PUZ

Limita zonei studiate de PUZ - Str Frumoasa nr. 23, 23B, 25 si 30 Construcții propuse prin doc de urb aprobate Edsficabii propus

Monumente de arhitectura

Clădiri existente

Clădiri existente supraetajate Retrageri etajele 4,5

Loturi comasate"'' “v /

Curți


Circulații carosabile’

7 }

. " Cj

Trotuare


Q

5

o'

iS TOTAL TEREN

S MAX DESF (CUT) =^1418 MP S CONSTRUITA (IT) = 229 MP 5 CONSTRUITA MAX (POT) = 236 MP