Hotărârea nr. 272/2009

HOTARAREnr. 272 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. STEFAN HOLBAN F.N., SECTOR 1


CONFORM CU

ORÎC5INALULConsiliul General al Municipiului Bucureșt^l^TȘg^gJI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ștefan Holban f.n., sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 52/1/8.1/19.12.2007- R/13.01.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 165/2008;

-    Ministerul Internelor și Reformei Administrative - Direcția Generală Management Logistic și Administrativ: aviz de principiu nr. 736004/07.08.2008 ;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 3946/391/08.08.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 23022/1580/25.09.2008

-    Serviciul Român de Informații - U.M. 0362 București: aviz nr. 99559/24.07.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 762799/33/05.09.2008;

Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 11754/24.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cuCONFORM CU ORIGINALUL


-    Hotărârii Guvernului nr. 52^1 99(Tpedjfu aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Ștefan Holban f.n., sector 1, pentru o suprafață studiată de cca. 3,2 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația ST=14.992 mp., proprietate privată persoane fizice și juridice, din care o suprafață ce va fi determinată prin expertiză topo-cadastrală urmează a fi transferată cu titlu gratuit în domeniul public al Municipiului București pentru completarea și dezvoltarea tramei stradale.

Suprafața de referință a indicatorilor urbanistici este cea rezultată după realizarea transferului.

Conform PUG -ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Indicatorii urbanistici caracteristici sunt: POT max = 50%; CUT max =2,4

pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H

max = funcție de distanta dintre aliniamente.

, 1

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: mixtă: birouri, servicii, comerț, locuire

Indicatori urbanistici aprobați: UTR1: POT max =50%; CUT max =3,8; H max. cornișă =26 m. cu posibilitatea realizării unor accente înalte de până la 35 m.

UTR2: POT max =55%; CUT max =3,85; H max. cornișă =26 m. cu posibilitatea realizării unor accente înalte de până la 35 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Vludor Tom a
CONFORM CU ORKWÂL.UL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 37


Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro


Nr. 687756/ 2007SMC certificat ISO 9001: 20C0//<?' A


Direcția Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiAVIZ DE URBANISM nr. 52 /1 /8.1 Z19.12.2007 - R 13.01,2009

PUZ - STR. ȘTEFAN HOLBAN F.N. SECTOR 1


Prezentul aviz înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 52/

0©W©RM CU ORIGINALUL


BENEFICIAR:    S.C.    INTERMONTAJ S.R.L. și DUMITRESCU ILIE

ELABORATOR:    S.C.    CAPITEL S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 3,2 Ha. din care parcela care a generat    PUZ:    ST    =    14.992    mp.    proprietate

privată a beneficiarilor, din care o suprafață ce va fi determinată prin expertiză topo-cadastrală    urmează    a    fi transferată cu

titlu gratuit în domeniul public al municipiului București pentru completarea și dezvoltarea tramei stradale.

SUPRAFAȚA DE REFERINȚĂ A INDICATORILOR URBANISTICI ESTE CEA REZULTATĂ DUPĂ REALIZAREA TRANSFERULUI.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București în zona Institutului de Meteorologie.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, amplasamentul se află în subzona CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =50%; CUT max = 2,4 pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H max = funcție de distanța dintre aliniamente.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    MIXTA

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    UTR1: POT max =50%; CUT max = 3,8; H max. cornișă = 26 m. cu

posibilitatea realizării unor accente înalte de până la 35 m.

UTR2: POT max =55%; CUT max = 3,85; H max. cornișă = 26 m. cu posibilitatea realizării unor accente înalte de până la 35 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, avizul Autorității Aeronautice Civile Române alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

• ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

■    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

“ Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

’ Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

,    t

7ÂÂ-cLfe/;?U'ei--î-

G.


t'

G 2GGZ gc<g93,00m 2,00m


Prospect propus 2-2'


7,00m

13.00m


3,Om


riuspeu propus»


14,00m

24,00m


2,00ni 3,00m


Prospect propus strada G.rai St. HOLBAN


2,00m1,50m    7,00m    1,50n


CONFORM CU ORIGINALUL


M2.1c - ZONA MIXTA

BILANȚ TERITORIAL


P.O.T. — = 50%

C.U.T.„ -3,80

St™

= 10258,50 mp

Secmrtr.

= 4305.12 mp

30%

SclixulatU

= 5000 mp

35%

S,p. -H-U

= 5000 mp

35%2,00m


UTR 2


M2.1C' - ZONA MIXTA

BILANȚ TERITORIAL


P.O.T.=55%

C.U.T.— =3,85

St

= 4742,51 mp

Sconnr.

= 1395 mp

50%

SdrculaW

= 908,62 mp

20%

Sip. «m

= 3338,89 mp

30%


M2.ic si

Subzona mixta instîtțSS^âervicii si echipamente publice, servicii de interes general (manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerț, hoteluri, restaurante, loisir), activitati productive mici, nepoluante, activitțțti medicale ambulatorii si locuințe.ALINIAMENT PARTER SI MEZANIN

B (JB B Ei LIMITA PUZ

7\] TEREN CARE URMEAZA A FI CEDAT I DOMENIULUI PUBLIC I OGLINDA APA

LINIA DE ALINIAMENT

SPATII VERZI INCINTA

CAROSABILE

PIETONALE


. . ,.v    f

ZONA MIXTA - FUNCȚIUNI PUBLICE O> Z    -LOCUINȚE

l    ~| ZONA REZIDENȚIALA

j *¥    | ZONA MIXTA H max=26m

ZONA MIXTA H max>26m

H max 20

H max 26

H max 29

H max 35


SPATII VERZI DOTĂRI SPORTIVE


DOTĂRI PUBLICECIPICE L

S.R.L.

nr.inreg. Reg. Comerțului 340/20p7,^/^1992//x"

Director

arh. G. Gabrea

Sef proiect

arh. G. Gabrea

Proiectat

arh, G. Gabrea

întocmit

arh. G. Gabrea

Verificat

arh. V. Trisnevschi

Pr. nr.

Scara

1:500

Faza

PUZ

Data

APR

2008

Specialitatea

URBANISM


PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. ȘTEFAN HOLBAN, F.N., SECTOR 1


INIȚIATOR S.C. INTERMONTAJ S.R.L SI IL2E DUMITRESCU


PLAN REGULAMENTNr. pi.