Hotărârea nr. 271/2009

HOTARAREnr. 271 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ION GARBEA NR. 26, SECTOR 5

^OMFOBM cu orîgsnalul >Consiliul General al Municipiului Bucure:-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ion Gârbea nr. 26, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 22 /1 /14 / 02.07.2008 - R 04.02.2009;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 186/ 2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr. 4280/437/ 16.09.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 19754/. 1299/ 22.08.2008;

-    Comisia de Coordonare: aviz nr: 755316/28/ 2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 11651/ 2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind.„,apipbarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările^âlterter^T,


CONFORM CU ORDINALUL

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    , (

.......- CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI '

HOTĂRĂȘTE:    X

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Ion Gârbea nr/^^șfector 5, pentru o suprafață studiată de cca. 2,5 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația S - 6298 mp., proprietate persoană juridică, din care o suprafață de cca. 2383,00 mp. urmează a fi cedată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului București pentru a fi inclusă în domeniul public pentru modernizarea circulației aferente Str. Progresului și deschiderea Str. Barbu Urleanu. Suprafața de referință rezultată fiind de cca. 3915 mp.

Conform PUZ - Nod Intermodal Răzoare - Calea 13 Septembrie și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 211/ 2008, zona studiată prin PUZ se află în UTR 30 - CB3M.

Indicatori urbanistici reglementați: POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max: 5; H max: 36 m. cu posibilitatea realizării unor accente verticale în baza PUZ.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: mixtă: locuințe, birouri, servicii, comerț P+9E+E10R /P+15E;

Indicatori urbanistici aprobați (raportat la suprafață existentă): POTmax = 40%; CUTmax = 4,8; Hmax. - 44 m pt. P+9E+E10R; 61 m pt. P+15E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


SECRETAR GENERAL .^MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

*f-’„o    udor Țoma


B-dul


Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.:'+462.1 305 55"00; w.ww.bucuresti-primaria.ro


Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


V

UKAS

001

SMC certificai ISO 9001 : 2000


Nr. 715859/ 2008


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului' AVIZ DE URBANISM nr. 22 /1 Zi4 Z 02.07.2008 - R    pn

puz _ SȚR |QN QARBEA NR 26 SECȚOb s" ''aa 8 *    * v

P OR^GhMALUL

Prezentul aviz înlocuiește A VIZUL DE URBANISM NR. 22/1/ 1A7~02:07.2068-.....

BENEFICIAR:    S.C. APRODEX S.R.L.

ELABORATOR:    S.CENVISIO S.R.L.    t

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 2,5 Ha. din care parcela care a gene.râfepiJZ ST6298 mp. proprietate privată a beneficiarului, din care o suprafață de cca. 2383,00 mp. urmează a fi ceda^3C«..țit.lij^ratuit'‘'^(-jmariei Municipiului București pentru a fi inclusă în domeniul public pentru modernizarea circulației af^ent^^ț^ferogr'q^ului și deschiderea Str. Barbu Urleanu. Suprafața de referință rezultată fiind de cca. 3915 mp.    vft

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este situată la Urnita de Șiid-veșLa zonei centrale a Municipiului București adiacentă Str. Progresului - între limitele determinate de intersecțiife-cu str. Rșzoâre și cu Calea 13 Septembrie.    *

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUZ - NOD INTERMODAL RĂZOARE"- CALEA 13 SEPTEMBRIE și Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobate cu HCGMB nr. 211/ 08.05.2008, zona studiată prin PUZ se află în UTR 30 - CB3M.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUT max: 5; H max: 36 m. cu posibilitatea realizării unor accente verticale în baza PUZ.SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    MIXTA: LOCUINȚE, BIROURI, SERVICII, COMERȚ P+9 / P+1S

La nivelul parterului și al etajului 1 se vor prevedea în mod obligatoriu i

INDICATORI URBANISTICI (raportați la suprafață existentă): POTmax = 40%; CUTmax = 4,8;

'    Hmax. = 44 m pt. P+9E+E10R; 61 m ptX^W''

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor prop'uspvor ^eăjbecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizăte'p&fehtoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. în subsolul Str. Barbu Urleanu, în limitele proprietății, se poate realiza parcajul subteran cu condiția rezervării unei galerii de min 3 m adâncime sub radierul străzii pe toata lățimea sa pentru rețele edilitare publice. ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Autorității Aeronautice Civile Române,.avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul CpmisielrTehhice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul docuriiențației ,de--.urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentara de' urbânferiTșfe a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.ȚiC.Ț^nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completeazjțtpreyederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea Mo+durhentației de' urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera reșpâcțând datele,tâh.nic^ solicitate prin acest aviz.Șef serviciu, ing. Ioana,Balaurea


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de. servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri. RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

PROFIL TRANSVERSAL- Str. PROGRESULUI

conform PUZ aprobat ' “Nod intermodal Razoare"S teren totai

6298 tnp

100%

Sc max.

2466 mp

40%

Sspatii plantate Hso! - 2,Om

1889mp

30%

Scirculatii

1943mp

30%

‘raportați la terenul existent

Sd max = 31 000 mp


SEF PROIECT

S teren ramas

3915 mp

Sc max. Corp bara - 1486mp Sd max. Corp bara ~ 16 OOOmp

; ÎNTOCMIT

S teren ce trece in domeniul public-

2383mp

Sc max. Corp turn - 931mp

Sd max. Corp turn - 15 OOOmp

DESENA^


CONFORM CU ¥

ORIGINALUL

.egenda

Liimstezz%ș.

«»««.-limita ZONEI studiate//® 3

LIMITE PARCELEI CE A C^ENEWT

p.u.z.    M '-Te

LIMITE DE PROPRIETATE^

•%'îȚ'


LIMITA SUBSOL „CjîieitljîlH

CIRCULAȚII CAROSABILE EXiSTENTE&PROPUSE CIRCULAȚII PIETONALE TRASEU LINIE TRAMVAI ACCES CAROSABIL IN SUBSOL ACCESE PIETONALE PRINCIPALE

Funcțiuni & Edificabile

CZI] LOCUINȚE COLECTIVE existente

1’ ~1 LOCUINȚE PE PARCELA existente

[--<! t- i ij EDIFICABIL PROPUS- LOCUINȚE.COLECTIVE â Cil.SPĂTJl£i!aLinE_SLS.ERV.ICJll.A^ĂB.TEE

EDIFICABILE Cb3 cf. PUZ-NOD INTERMODAL RAZOARE

■ . ' SPATII PLANTATE &VEGETATIE ÎNALTA

RetragesrLsi restricții ALINIEREA PRINCIPALA A CLĂDIRILOR TEREN CE VA TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

—> RETRAGERI OBLIGATORI!    ^-T%

/    i • • • •

IEȘIRE IN CONSOLA - max. 2,Om/ z

i-.pZ.v7


C.0dcxduLJiei^ar.u.ksLde_.sTarc.aje Necesar parcaje =

342locuri - apartamente + 50 locuri - servicii (inlcusiv 20% vizitatori)

TOTAL NECESAR PARCAJE = 392 locuri


Sd max.apartarnente -28 500mp

Sd min.servicii comunitare ~3000mp (parter si parțial et.1)

S subsol 2-3=5044,5mp Număr locuri de parcare (normal+KIauss- sistem multiefcS.C. ENVISO S.R.L.

CUI 18363513/ 09.02.2006, J 40/ 2021/00.02.2006

TITLU PROIECT:

P.U.Z. - STR. ION GARBEA NR. 2fr, SECT.5, BUCUREȘTI

PR.NR.

-/2008


ing.Constantin STArA-WI SCARA Wli -1/500

DATA

02.2008


FAZA:

PUZ


Arh. Angelica STAN J/l DESENA^ Arh. Angelica STAN I

TITLU PLANȘA:

l


NR.


2