Hotărârea nr. 270/2009

HOTARAREnr. 270 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 83, SECTOR 1

CONFORM. CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București    '$!>


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 83, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism, și Amenajarea - Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.20/1/24/18.06.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.79/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.378/23/23.02.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.784125/43/12.11.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 15935/24.11.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
//<

//£ ^$î®rțiț* o'A ^’.G âf ^ O

în tenfiei.uj prâveȘferilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit.    nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 83, sector 1, pentru o suprafața studiata de S= 308 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona L1d - locuințe individuale mici situate în zona culoarelor plantate:

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=20%, CUTmax=0,7, Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=46%, CUTmax= 3,2, Rmaxh=S+P+4-5E, Hmaxcornisa=18m, Hmax=21m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin

București, 15.07.2009/ ^\.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


Nr. 270B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

,d;2 220-2 0CC2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, investiții și Planificare Urbană

B-cful Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.; 305 55 20; tel. centrala; 305 55 00 int. 1125; fax; 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro_

te


Dsrecțâ

Nr. 741547/10.06.2008


ia

ORIGINALUL j


rea TeritoriuluiAVIZ DE URBANISM nr. 20/1/24/18.06.200^^^.. PUZ- Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREApr.J^^țoF^

't.ș' *    '•

TȚȚ


BENEFICIAR : S.C IKTINOS CONSTRUCȚII S.R.L ELABORATOR; BIA arh. MIHNEA VASILE MARCU SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S=308 mp proprietate persoana juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU; amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, delimitat la nord de str.Brodina , !a vest de str.C.Dobrogeanu - Gherea .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L1d - locuințe individuale mici, situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului capitalei .

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 20%; CUT max =0,7; Rmaxh=P+2E .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANiSTiC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDiHCABiLULUi SI iNDÎCATORIÎ URBANISTICI CONFORM PLANULU8 DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHiMBARE

Și ANEXEI DE PE VERSO

Funcțiune avizata : locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : POTmax =46%; CUTmax =3,2 ; Hmax= 21 m ; Hmaxcornisa=18 m ; Rmaxh=S+P+4-5E .

CIRCULAȚII, ACCESE; parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal ai circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de Â.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,    r

iițipj. loarigiBalaurea


•TȘMhWMCT ȘEF AL MUNfC^!U^tn%UCUREȘTI ARH. ADRîWBOfcâ<A b

FPS-21-01/6 i. Alexani

înache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Serbau Sturdza


-    7    / -A'    <    Fi G

AVIZ CONSULTATIV,. amișia Tehnici de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan in; arK"Constantinmnache


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea-focurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pc noile aliniamente ;


prin PUZ.


Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. MIHNEA VASILE MARCU

PLAN URBANISTIC ZONÂL IMOBIL LOCUINȚE    1

S+P+4E+5E    '

STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR.83, SECTOR 1, BUCUREȘTI

PROIECT

NR.

Beneficiar

SC IKTINOS CONSTRUCȚII SRL

TITLUL PLANȘEI REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA

1:500

întocmit

Arh. Mihnea Vasile Marcu

Desenat

Arh. Mihnea Vasil/l$arcu

1

APRILIE 2008

PLANȘA

Nr.2