Hotărârea nr. 27/2009

HOTARAREnr. 27 din 2009-01-28 PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER GENERAL CA MEMBRU IN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU PENTRU PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 35/2007 PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI IN UNITATILE DE INVATAMANT PREVEDERILE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 110/2007 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 166/2013

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnnarea unui consilier general ca membru în cadrul Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitatpyaî Direcției învățământ;

Văzând raportul ComisișLîhvățănxânt, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii, nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;    ?

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și pct. 7 și art. 45 alin. (1;) și alțn.= (5): din Legea nr.. 215/2001; privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul consilier general Pîrvu Cosmin Gabriel ca membru în cadrul Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 110/2007 își încetează aplicabilitatea. _ .

Art.3 Persoana nominalizată la art. 1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 28.01.2009 Nr. 27

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Roi

SECRETAR GENERAL „AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma