Hotărârea nr. 269/2009

HOTARAREnr. 269 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL POLIGRAFIEI NR. 49-51, SECTOR 1

35335355CONFORM CU

ORÎGSNALUL


. .    ' i/A

Consiliul General al Municipiului București C .HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Poligrafiei nr. 49-51, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul-de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ‘.....

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 23/1/72/06.06.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

197/2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

3863/303/15.10.2007;    ’

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română:    aviz nr.

30723/2036/28.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 668384/41/12.10.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.

11202/17.07.2007;    ’

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5,! curești, România; tei.: +4d21''305"55' OQ&rw 1 ' '

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind -transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R ĂȘ T E:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Poligrafiei nr. 49 -51, sector 1, pentru o suprafață studiată S = cca. 20 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația S = 3393 mp., proprietate persoană juridică.

încadrare în PUG -ul Municipiului București - fără indicativ, fără indicatori; ca funcțiune se menține fâșia verde existentă.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, servicii;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 41%; CUTmax = 19,7; RmaxH = 6S + P + 29E; Hmax = 120 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
_Primăria Municipiului București_

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


Nr. 626105/03.05.2007


CONFORM CU ș


AVIZ DE URBANISM nr. 23/1/72/06.06.2007
PUZ - Bd. POLIGRAFIEI nr. 49-51 ,SECTOR 1


BENEFÎC1AR:S.C C.D.I.A MANAGEMENT S.R.L ELABORATOR: cmc ARHITECTURE SQUADț

s.r.l    _    yciB Zț,

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - cca. 20 ha , din care S - 3393 mp teren țgș a/girțdțât PHZ -proprietate persoana juridică    C

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului, în arsalui delimitat ia nord de bd. Poligrafiei, la vest de calea ferată București - Constanța , la sud și est-'MiSfeșParcului


PREVEDERI PUG : se menține funcțiunea actuală de fâșie verde de-a lungul bulevardului Poligrafiei . Indicatori urbanistici reglementați: nu sunt menționați.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


Pentru terenul bd. POLIGRAFIEI nr. 49-51: FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri, servicii.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =41%; CUTmax =19,7; RmaxH =6S+P+29E , Hmax=120 m


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,
ing. Ioana Balaurea

f ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI‘SdCUREȘTI

arhxadrian bold.'; .

Aț IZ CONSULTATIV - Ordin;-L1ȚGT W. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism și Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldim'afi,:ariț Dan Marin, arh. Constantin,Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

fcZ Z.


;ina Elisabeta 47; sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Q"conform cu I

OR.