Hotărârea nr. 268/2009

HOTARAREnr. 268 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOAMNEI NR. 7-9, SECTOR 3
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Doamnei nr. 7-9, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ’

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.10/1/2/26.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.50/2009;

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.73/M/23.01.2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr.2036/216/20.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.795453/02/16.01.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.7678/05.05.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Doamnei nr.7-9, sector 3, pentru o suprafața S=4973 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUZ str. Doamnei nr. 7, sector 3 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2005: indicatori urbanistici reglementați: POTmax=85,11%, CUTmax = 4,35, Rmaxh=4S+P+6E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, galerii comerciale, hotel;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax= 81 %, CUTmax=4,8, Rmaxh = 4S+P+4- 5-6-7 E, Hmaxcornișă=22 m , Hmax=30 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE^EDINȚĂ


București, 15.07.20 Nr. 268

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


44" JĂ Or 07Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr.717244/18.03.2008


CONFORM CU GROMÂLUL


AVIZ DE URBANISM nr.10 /1 / 2 / 26.03.2008

PUZ - str. DOAMNEI nr.7 - 9 ,sector 3


BENEFICIAR : S.C CONTA INVESTMENT S.R.L ELABORATOR : S.C CRISAN&CRISAN

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = cca.2 ha din care teren care a generat documentația S=4973 mp - proprietate persoana juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala a municipiului , în interiorul centrului istoric al orașului.

PREVEDERI PUZ-str. DOAMNEI nr. 7 , sector 3 , aprobat cu HCGMB 232/2005 Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=85,11% , CUTmax = 4,35 , Rmaxh=4S+P+6E .SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,


3<

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBÂNfefjci , CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCW%$feg

Șl ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri, galerii comerciale , hotel.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =81 %; CUTmax = 4,8 ; RmaxH =4S+P+4-5-6-7-E , Hmaxcornisa=22m Hmax=30 m .


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC- DCCPCN , alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere,'copertine), ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

. CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este periiuou nui nai pe noile aliniamente stadiile prin PUz_.

Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


ii existente


O

CE

o

U.

z

o

o


-4

<

S,

csl

S’

o


re - platforme dalate

re si plantate

serbate tratate peisager

> mpl

00,00 mp]


surata ” 23 850,00 mp


marcare = 457


5-6-7E


0 mp Su = 10 760mp


400 mp Su - 5 120mp


55 unitatî casare


S.C. CRISAN&CRISAN

ARCHITECTURE,URBAN PLANN1NG & DESIGN S.R.L.


440/49/05.01.200

/

SUPRAFAȚA


BENEFICIAR:


PROIECT


4 973 mp


DATA


S.C. CONTA !NVESTMENT S.A.


P 39CLĂDIRE DE BIROURI, GALERII COMERCIALE,

HOTEL - GALERIILE BLANDUZIEI

Str. Doamnei, Nr. 7-9 București


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA


PUZ


PLANȘA


12