Hotărârea nr. 267/2009

HOTARAREnr. 267 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DR. ALEXANDRU LOCUSTEANU NR. 35, SECTOR 5

?B^3îSSîSS!5E®RBaSS5J?5SCONFORM CU OR’GINALUL


Consiliul General al Municipiului București^HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Dr. Alexandru Locușteanu nr. 35, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism CTATU-DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/1/5/10.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 15/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 631/44/2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1437/11/2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 19772/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

n i? '■i


M'’'în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lțt_^Tâ0r.^5)Hît:'''cJ și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dr. Alexandriîj|LbbiiJteanw nr. 35, sector 5 pentru o suprafață de teren S = 184,00 mp., tereițjprdpnețate persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona CB3 - zonă situată în afara perimetrului central.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 70%; CUTmax = 4,5; Rmaxh = se va stabili prin PUZ.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuire.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 70%; CUTmax = 2,5; RmaxH = P+2E+M,

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ, Murg Călin


București, 15.07.2009 >\

Nr. 267    1 \

v

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, investiții și Planificare Urbană

B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 789295/15.12.2008PUZ


AVIZ DE URBANISM nr. 6/1/5/10.12.2008 ț STR. DR. ALEXANDRU LOCUSTEANU NR. 35, SFCTOR5BENEFICIAR: D-NIIBOSTINA VIOREL si OGRAZEANU COSTIN ELABORATOR: SC DiSIGN SERVICES SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 184,00 mp teren proprietate-persoane fizice.    ,, *

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în Sectorul 5 al Municipiuluț^-Bucuresiiișdelimițat de următoarele repere urbane — Calea Ferentari - str. Progresu.    Vt?. /V’S.Sy V//

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București - Zona CBS.V zona si&ata- -țfi afara perimetrului central;    .

Indicatori urbanistici: POTrnax =70%; CUTrnax =4,5; Rmaxh-se va stabili prin PUZ.    ' " ~


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFIC ABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=70%, CUTmax=2,5; RmaxH=P+2E+M.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de ia Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de Ia Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana Balaureaîntocmit, ing. Vjggj^Ianea


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUȚÎBljet^SlȘTI ARH. :(^ORGî^ATi^a^.,7^

1    .sî5c46/e('i riVi


FPS-21-01/6


■J


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în daună domeniului'public, reprezentat în> principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

•    RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

» Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


SITUAȚIA PROPUSA

PLAN REGLEMENTARI


BILANȚ TERITORIAL

S teren proprietate

184 mp

100%

S construita La sol

105 mp

70%

jS desfasurata

469 mp

Steren pavat

30 mp

1%

S. spat ii verzi

53 mp

29

POT max

70 l

CUT max

2,5

H maxim

P+2E+M

LIMITA UNITATII TERITORIALE DE REFERINȚA

LIMITELE PARCELEI

CAROSABIL

TRQTUAS--

Z

z


LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E+M

■' LOCUINȚE INDIVIDUALE PARTER LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E

LOCUINȚE COLECTIVE P+8E

ZONA PLANTATA

DISTANTA ALINIAMENT'<m>

ACCESE CAROSABILE ACCESE PIETONALE


Proiectat ,ar

.TURCU HARIUS^

PR.NR

OATA

SCARA

r

f^AZX

1,500

2DQO

AVIZARE

IMOBIL DE LOCUINȚE

Str DrdUeart’u Locustsanu nr £5

5

PLAN

URBANISTIC

ZONAL


PLANȘA

NR.

A04