Hotărârea nr. 265/2009

HOTARAREnr. 265 din 2009-07-15 PRIVIND APRBAREA TRANSMITERII SPATIULUI SITUAT IN SOS. STEFAN CEL MARE NR. 1-3, SECTOR 1, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA DERULARII UNOR ACTIVITATI DE ORDIN SOCIAL
S5.IGINALU


LI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii spațiului situat în Șos. Ștefan cel Mare

nr. 1-3, sector 1, București din administrarea Administrației Fondului

Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistentă Socială a 1 1

Municipiului București în vederea derulării unor activități de ordin social

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea spațiului situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 1-3, sector 1, București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București în vederea derulării unor activități de ordin social, de tipul micro cantinei sociale sau magazinului social.

Art.2 în vederea derulării activităților de ordin social, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București poate identifica și colabora cu organizații neguvernamentale cu responsabilități în domeniul social.

Art.3 (1) Schimbarea destinației spațiului atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

(2) Neîncheierea protocolului înm termen de 60 de zile, cu

partenerii austrieci duce la revocarea prezent^LffSțafâri.

B-duf Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 www.1jucuresti-primana.ro

/ i, /x' A

ts \\cXulU’U’ cxdC, ?

Art.4 Predarea - primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face între Administrația Fondului Imobiliar și Direcția Generală de Asistentă Socială a Municipiului București, pe bază de proces - verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Comisia de predare - primire a spațiului prevăzut la art.1 are componența prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin

București, 15.07.2009/ Nr. 265    r


s-.WX •• 3


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

\ TudorToma
-,v«.

.'•Z Z

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


ICONFORM CU

1 QRlGlNALULJ

I    .___ I * 11


COMPONENȚA COMISIEI DE PREDARE-PRIMIRE A SPAȚIULUI SITUAT ÎN ȘOS. ȘTEFAN CEL MARENR. 1-3, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Din partea Administrației Fondului Imobiliar:

Oana VIANU, Director economic;

Elena PÂRLEA, Șef Serviciu întocmire, Urmărire Contracte închiriere, Asociere S.A.D.

Camelia MIHAI, Inspector, Oficiul de Admnistrare nr.2

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București:

Claudia POPESCU, Director economic și administrativ;

Iuliana POPESCU, Șef serviciu admnistrativ și protecția muncii;

Elena GHITĂ, Șef serviciu Investiții, Achiziții Publice și Buget, Planifcare Resurse.