Hotărârea nr. 264/2009

HOTARAREnr. 264 din 2009-07-15 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI AFERENTI PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 37 UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București^
HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți Proiectului “ Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în

București” - 37 unități de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Unitatea de Implementare a Proiectului;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în baza Legii nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeana de Investiții și Municipiul București pentru finanțarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în București, semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.( 4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți proiectului “ Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” - 37 de unități de învățământ preuniversitar de stat, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. '


Art.2 Finanțarea investiției, în valoare de 228,2 milioane de EURO, se face astfel:

a)    112,2 milioane EURO fonduri rambursabile alocate de către Banca Europeană de Investiții,

b)    116 milioane EURO fonduri din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr. 264SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

» TudorToma


CONFORM CU QRîGiNALUL
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-erimariajo


Pag 2


Costuri estimative ale unităților de invatamant preuniversitar - preturile conțin TVA


1 EURO = 4,1786 (31 mai 2009 )

Anexa nr. 1

Nr.crt.

Denumire Școala

Valoare aprobata EURO

Valoare actualizata EURO

Valoare aprobata RON

Valoare actualizata RON

Indicator de

actualizare

raportat la curs

I    EURO

Indicator de

actualizare lei 1*

Lucrări

suplimentare l

EURO 2*    •

1b

Lucrări ' \

suplimentare i

LEI 2*

Valoare Inv.

Valoare

C+M

Valoare Inv.

<1)

ro

o    2

ro    +

>    O

Valoare Inv.

<D

ro

o    S

ro    +

>    O

I

I

Valoare Inv.

0)

u

flj

.2    2

nj    +

>    O

1

Școala gen. nr. 7

1.151.975,00

816.966,00

1.439.968,75

1.021.207,50

4.172.107,86

2.958.805,76

6.017.053,42

4.267.217,66

1,250

1,442

2

Școala gen.nr.110

1.741.012,00

1.359.780,00

2.176.265,00

1.699.725,00

6.305.423,16

4.924.715,23

9.093.740,93

7.102.470,89

1,250

1,442

3

Școala gen.nr.311

2.457.140,00

1.857.193,00

3.071.425,00

2.321.491,25

8.899.023,94

6.726.195,89

12.834.256,51

9.700.583,34

1,250

’ 1,442

4

Lic. George Enescu

1.783.831,00

919.844,00

2.229.788,75

1.149.805,00

6.460.500,73

3.331.399,01

9.317.395,27

4.804.575,17

1,250

1,442

5

Școala gen. nr. 87

1.766.287,00

1.229.599,00

2.207.858,75

1.536.998,75

6.396.961,63

4.453.238,70

9.225.758,57

6.422.502,98

1,250

1,442

6

Școala gen. nr. 93

1.982.425,00

1.604.819,00

2.478.031,25

2.006.023,75

7.179.748,62

5.812.172,97

10.354.701,38

8.382.370,84

1,250

1,442

7

Școala de Muzica si arte nr. 3

1.490.173,00

950.354,00

1.862.716,25

1.187.942,50

5.396.959,55

3.441.897,08

7.783.546,12

4.963.936,53

1,250

1,442

8

Școala gen. nr. 173

1.370.110,00

934.311,00

1.712.637,50

1.167.888,75

4.962.127,39

3.383.794,15

7.156.427,06

4.880.139,93

1,250

1,442

9

Școala gen. nr. 189

1.035.844,00

649.043,00

1.294.805,00

811.303,75

3.751.516,21

2.350.639,03

5.410.472,17

3.390.113,85

1,250

1,442

10

Școala gen. nr. 109

1.183.144,00

760.642,00

1.478.930,00

950.802,50

4.284.992,62

2.754.817,13

6.179.856,90

3.973.023,33

1,250

1,442

11

Școala gen. nr. 206

2.271.185,00

1.599.705,00

2.838.981,25

1.999.631,25

8.225.550,71

5.793.651,60

11.862.967,05

8.355.659,14

1,250

1,442

12

Școala gen. nr. 279

1.823.146,00

1.256.701,00

2.278.932,50

1.570.876,25

6.602.887,87

4.551.394,01

9.522.747,34

6.564.063,50

1,250

1,442

13

Școala gen. nr. 191

1.907.010,00

1.542.356,00

2.383.762,50

1.927.945,00

6.906.618,12

5.585.950,73

9.960.789,98

8.056.110,98

1,250

1,442

14

Școala gen. nr. 167

1.442.419,00

1.108.841,00

1.803.023,75

1.386.051,25

5.224.008,89

4.015.689,45

7.534.115,04

5.791.753,75

1,250

1,442

15

Școala gen. nr. 174

1.266.402,00

749.581,00

1.583.002,50

936.976,25

4.586.528,12

2.714.757,51

6.614.734,25

3.915.248,96

1,250

1,442

16

Școala gen. nr. 164

1.118.750,00

769.359,00

1.398.437,50

961.698,75

4.051.776,88

2.786.387,49

5.843.510,94

4.018.554,40

1,250

1,442

17

Școala gen. nr. 198

1.583.806,00

1.233.282,00

1.979.757,50

1.541.602,50

5.736.070,19

4.466.577,42

8.272.614,69

6.441.740,21

1,250

1.442

18

Colegiul Camtenir Vodă

2.703.064,00

1.843.953,00

3.703.197,68

2.304.941,25

9.789.686,89

6.678.244,58

15.474.181,83

9.631.427,51

1,370

1,442

324.367,68

1.355.402,79

19

Școala gen. nr. 84 + Gr. Nr. 155

1.975.421,00

1.602.936,00

2.469.276,25

2.003.670,00

7.154.382,24

5.805.353,31

10.318.117,74

8.372.535,46

1,250

1,442

20

Școala gen. nr. 62

1.867.096,00

1.463.140,00

2.371.211,92

1.828.925,00

6.762.061,58

5.299.054,14

9.908.346,13

7.642.346,01

1,270

1,442

37.341,92

156.036,95

21

Grădiniță nr. 160

1.098.186,00

690.639,00

1.372.732,50

863.298,75

3.977.300,24

2.501.287,27

5.736.100,02

3.607.380,16

1,250

1,442

22

Școala Ambliopi

1.236.292,00

838.697,00

1.545.365,00

1.048.371,25

4.477.478,74

3.037.508,92

6.457.462,19

4.380.724,11

1,250

1,442

23

Școala " Mexic" nr. 22

778.608,00

415.658,00

973.260,00

519.572,50

2.819.884,59

1.505.388,58

4.066.864,24

2.171.085,65

1,250

1,442

30

Școala gen. nr. 23

1.263.525,00

843.824,00

1.756.299,75

833.698,11

4.273.494,26

2.853.981,53

7.338.874,14

3.483.690^5“

0,988

507.937,05

2.122.465,76

36

Școala gen. nr. 31

2.703.074,00

1.754.722,00

3.189.627,32

1.733.665,34

9.142.336,88

5.934.820,75

13.328.176,72

7.244.298,97

C i.ipo

0,988

518.990,21

2.168.652,49

37

Școala Prof. speciala nr. 2

6.141.920,00

5.205.422,00

6.602.564,00

5.142.956,94

20.773.201,82

17.605.778,29

27.589.473,93

21.490.358,<51

rnol?

0,988

460.644,00

1.924.847,02

I -F

? *4 *

47.141.845,00

34.001.367,00

58.201.858,17

40.457.069,13

168.312.629,73

121.273.500,53

24j3.202.284,55

169.053.90$,<$

XiS

NOTA: 1* Reactualizarea indicatorilor s-a făcut pe baza evoluției indicatorului preturilor pentru servicii stabiliți de Institutul National de Statistica 2* In estimările noilor indicatori s-au inclus sumele pentru lucrările suplimentare, neprevăzute in proiectele inițiale fiind necesare a fi executate pentru asigurarea funcționalității clădirilor si in concordanta cu necesitățile actuale ale școlilor

î»>.


a

ite.


/i


o

• na/M    ’


5““c-'r-:il

•< <