Hotărârea nr. 263/2009

HOTARAREnr. 263 din 2009-07-15 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII CIRCULUI "GLOBUS" IN "CIRC @ VARIETE GLOBUS BUCURESTI", INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE DE REPERTORIU, PRECUM SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ISTITUTIEI ABROGA HCGMB NR. 284/1999 ABROGA HCGMB NR. 98/2003 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 ART. 4 SI 5 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013șCOHPOFW CU ! O HAMALUL


Consiliul General al

i!^^^s£^s^misia2Sfia!tââsse@!£afiaasB!Ksssffîia«fiB3i£9rattttfiasBian

Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Circului „Globus” în „Circ & Variete Globus București”, încadrarea acestuia în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 2854/2009 și adresa nr. 2114/2009 ale Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului Național;

în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(2) și art. 8 alin. (2), alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; art. 51 din anexa Hotărârii Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbare^fștipa;mjrii Circului „Globus” în „Circ & Variete Globus București”.


B-dul Regina Ellsabeta,47t sector 5,

u

/


—f--yi-

niai'- tal    fon. ..v..


retor 5, București. Români#; tel./+4oM'2CâK'5S blO;


w.bucuresti-primaria.ro(f j!


Art.2 „Circ & Variete Globus București" este serviciu public de cultură organizat ca instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, finanțată din bugetul propriu al Municipiului București și din venituri proprii,

Art.3 Instituția „Circ & Variete Globus București” se încadrează în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu aflate în subordinea autorităților publice locale ale Municipiului București.

Art.4 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 373 posturi, din care 26 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale instituției „Circ & Variete Globus București”, conform anexelor 1,2 și 3.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.G.M.B. nr.284/1999 și Hotărârea C.G.M.B nr.98/2003.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și „Circ &Variete Globus București” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murg Călin ?


București, 15.07.2009 Nr. 263    \SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudaiToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
\nexa nr


. 1 IaHCGMB nr.    .
Anexa nr.2 la HCGMB nr- STAT DE FUNCȚII CIRC & VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI

II. STRUCTURI FUNCȚIONALE CONFORM ORGANIGRAMEI APROBATE


CONFORM CU

OFiîOINÂLUL


Nr.

crt.

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nr.

posturi

Nivel

studii

Grad/treaptă

profesională

Actul normativ în baza căruia

se stabilește salariul de bază și

indemnizația de conducere

(anexele la O.G. nr. 10/2008)

De execuție

De conducere

1. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

- 1

Artist circ

Director Adjunct (artistic)

1

S

I

IV/2b; VI/1 b

' .    '    î"?

"    '    •; J /

"•    ~5 /

Inginer

Director Adjunct

(tehnico-administrativ)

1

S

I

V/1b; Vl/1b

■ • <    y

Economist

Director Adjunct (economic)

1

s

specialist IA

V/1b; Vl/1b

Referent

Director Adjunct

(marketing și publicitate)

1

s

I

V/1b; Vl/1b

5

Inspector de specialitate

Director Adjunct

(resurse umane)

1

s

IA

llb; Vl/1b

BIROUL AUDIT INTERN

5

Auditor

Șef birou

1

S

IA

llb; Vl/1b

7

Auditor    .

1

S

IA

llb

8

Economist

1

s

specialist IA

V/1b

BIROUL JURIDIC

9

Consilier juridic

Șef birou

1

s

IA

V/1b; Vl/1b

10

Consilier juridic

1

s

IA

V/1 b

11

Consilier juridic

1

s

I

V/1b

’î •”'5^

w?

țf*

te-

100-127

Artist circ

28

ii

IV/2b

128 - 157

Artist circ

30

III

IV/2b

158 - 182

Artist circ

25

IV

IV/2b

183-207

Artist circ

25

V

IV/2b

Formație Muncitori I

208

Muncitor calificat

Șef formație muncitori

1

I

IV/2b; Vl/1 b

.,t; 209-213

Muncitor calificat

5

I

IV/2b

214-216

Muncitor calificat

3

II

IV/2b

217-218

Muncitor necalificat

2

V/2b

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE FIZICĂ Șl RECUPERARE

219-220

Asistent medical

2

SSD

principal

IV/11b

221 -222

Masor

2

M

principal

IV/11b

COMPARTIMENT REGIE SCENĂ

'    223

Regizor (scenă) culise

1

S

I

IV/2b

224 - 226

Regizor (scenă) culise

3

I

IV/2b

Țo^ație mujlcitori 1!

Muncitor calificat

Șef formație muncitori

1

________

IV/2b; Vl/1 b

î.228^232

Muncitor calificat

NFQRI

yt cy ș i

!V/2b

233 -237

Muncitor calificat

sXUhi I

IV/2b

238 - 241

Muncitor necalificat

4~—

---------

.....~

Formație Muncitori Tehnic Sală Spectacol

242

Muncitor calificat

Șef formație muncitori

1

I

IV/2b; Vl/1 b

243 - 247

Muncitor calificat

5

I

IV/2b

248 - 249

Muncitor calificat

II

IV/2b

Compartiment Deservire Sală Spectacol și Cabine    r    -    ‘    ,

250

Supraveghetor sală

1(7

M;G

IV/2b

251 -260

Garderobier

xaîit)

M;G

IV/2b

261 - 264

Muncitor calificat

4

I

IV/2b

265 - 274

îngrijitor

r    —

\

10

I

V/2b

w

---fei.-.

Șt. ;

/

/

/

COMPARTIMENT CREAȚIE

275

Artist plastic

1

s

1

' IV/2b

276

Consultant artistic

1

s

IA

IV/2b

277

Consultant artistic

1

s

1

IV/2b

Atelier Croitorie

278

Muncitor calificat

Șef atelier

1

1

IV/2b; Vl/1b

279 -282

Muncitor calificat

4

1

IV/2b

283 - 285

Muncitor calificat

3

III

IV/2b

Atelier Costumiere

286

Muncitor calicicat

Șef atelier

1

1

IV/2b; Vl/1 b

287 - 288

Muncitor calificat

2

1

. IV/2b

289

Muncitor calificat

1

II

IV/2b

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

290

Referent

Șef serviciu

5X,,1

s

1

IV/2b; VI/1 b

. 291 r;2S2

Referent

s

1

IV/2b

_ " 2SăX2!^

Referent

2^

s

1!

!V/2b

Referent

,-Cz

M

IA

IV/2b

COMPARTIMENT MARKETING

296

Economist

-

X

1

S

1

V/1b

297

Referent

1

S

1

V/1b

BIROUL DE PRESĂ Șl RELAȚII CU MASS-MEDIA

298

Referent

Șef birou

3    O $

$ d

1

IV/2b ; Vl/1 b

299

Referent

i L* ’w

i

) .....

U    •Sbuiis' ii '.1 *

. 1 .

■i >j    1

IA

IV/2b

300

Referent

' 1

r-xrr:

L.Ufo. i

i

IV/2b

BIROUL IMAGINE Șl RELAȚII PUBLICE

301

Referent

Șef birou

1

s

1

IV/2b; Vl/1b

302

Referent

1

s

1

IV/2b

303

Referent

1

M

IA

IV/2b

SERVICIUL ORGANIZARE SPECTACOLE

304

Referent

Șef birou

1

S

1

IV/2b; Vl/1 bz

305 - 306

Referent

2

S

II

IV/2b

307 - 308

Referent

2

s

III

V/1b

309

Referent

1

M

I

V/1 b

SECȚIA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ, APROVIZIONARE, DESERVIRE

310

Inginer

Șef secție

1

S

specialist IA

V/1b; Vl/1b

Compartimentul Tehnic-Administrativ, Aprovizionare

311

Referent

1

s

III

V/1b

-    312

Tehnician

1

M

IA

V/1b

313

Merceolog

1

M

IA

V/1b

314-315

Merceolog

2

M

I

V/1b

316

Administrator

1

M

I

V/2b

317

Medic veterinar

1

S

I

IV/7b

Compartimentul Gestiuni

:    -    318

Șef depozit

1

M

I

V/2b

' 319-320

Magaziner

2

M

I

V/2b

.321

Magaziner .

1

M

II

V/2b

At^îieshiieșgyire Administrație

7"7<';32Z

Referent

Șef atelier

1

M

III

V/1 b; Vl/1b

*^23^329

îngrijitor

7

I

V/2b

ATELIER ÎNTREȚINERE -REPARAȚII

330

Maistru

Șef atelier

1

I

V/2b; Vl/1b

331 - 337

Muncitor calificat

.-■-r'.r. A'.

7

.. I

-----71,    V/2b

338 - 342

Muncitor calificat

X' i

’5

FORS^    î    v/2b

4, ---1-

343 - 344

Muncitor calificat

|li

1 v/2b

345

Muncitor calificat

r, >

-ț—2 Ri

---------------------- '    VZ2b

346

Muncitor calificat

Z_Zz,w

vZ.1'

V

V/2b

SERVICIUL TRANSPORTURI

347

Inginer

Șef serviciu    X

1

S

i

V/1b; Vl/1b

348 - 352

Șofer

5 '

V/2b-    prevederilor legale privind nivelul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, precum și pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții, sau,

-    prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, funcție de opțiunea exprimată în scris de fiecare salariat evaluat.

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, funcție de necesitățile instituției și/sau a rezultatelor evaluării personalului artistic și tehnic de specialitate.

[conform CU i

OPiG'MALUL 1Denumirea funcțiilordemuncitori-calîficați estecea care corespunde muncii efectiv prestate, (lăcătuș mecanic,-electrician, fochist,etc)

4

Aprobarea anuală a statului de funcții precum și repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobate (respectând următoarele norme de constutuire:birou/atelier - minim 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu/secție - min. 5 posturi, din care 1 post de conducere, formație de muncitori - min. 3 posturi, din care 1 de conducere), în cazul în care organigrama și numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, se vor face prin dispoziția Primarului General.

. Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Conducerea CIRC&VARIETE GLOGUS BUCUREȘTI este asigurată de manager, numit în condițiile legii.

ANEXA nr. 3 la , ,z n H.C.G.M.B.


[CONFORM L;U S ! ontO^ÂLULj

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL INSTITUȚIEI

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI


CUPRINS:

Cap. I Dispoziții generale

Cap. II Obiectul de activitate


Cap. III Structura organizatorică

Cap. IV Atribuții generale ale instituției

Cap. V Atribuțiile și competențele conducerii executive și

ale organismelor colegiale si ale conducerii executive de evaluare

Cap. VI Competentele, atribuțiile si responsabilitățile managerului și ale

conducerii executive a instituției CIRC&VÂRIETE GLOBUS BUCUREȘTI

CapVII Atribuțiile contabilului sef si ale compartimentelor

prevăzute în structura organizatorica a instituției CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI

Cap. VIII Personalul CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI

Cap. IX Patrimoniul CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI

Cap. X Buget, relații financiare    .CȚ,.,. ..V'

' WX1 ?»■%,--

V':-

Cap.XI Dispoziții finale    V .    '    -■


V\


il


CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art.1. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este un serviciu public organizat ca instituție publică de cultură de interes local, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri

proprii.

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este succesoarea Circului “GLOBUS", instituție înființată prin Decret nr.295 / 1954 și înregistrat la Ministerul învățământului și Culturii sub nr. 46/75 din 02. XI. 1961 Art.2. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este o instituție de spectacole încadrată la categoria “instituții de spectacole de repertoriu", aflată în subordinea Municipiului București, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Art.3. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI are sediul administrativ în București, str. Aleea Circului nr.15, sector 2, cod de identificare fiscal nr. 4203873, cont IBAN nr. R023TREZ7025010XXX000249 deschis la Trezoreria Sectorului 2., prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale instituției.

Art.4. Activitatea de specialitate a instituției este coordonată metodologic și funcționai de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, resurse umane, audit, etc. ) de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Activitatea funcțională și de specialitate a instituției municipale de cultură se desfășoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.5. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor și abonamentelor de spectacol, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din contracte de colaborare în vederea organizării unor evenimente artistice, contracte de colaborare cu diverse case de producții sau agenții de publicitate, televiziuni, precum și din venituri în baza unor contracte/parteneriate având ca obiect realizarea/prezentarea de către salariații/colaboratorii instituției a unor prestații artistice în spectacolele produse de partenerii contractuali la nivel național și/sau internațional, etc.    ________________

CU ț


CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art.6. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

(1)    Realizarea și prezentarea de producții artistice constând din spectacole de circ și festivaluri, prezentate publicului în București, în țară și în străinătate, în scopul promovării actului de cultură și al educării publicului spectator, urmărind continuarea tradiției artei de circ, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, stimularea inovației și a creativității, promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului.

(2)    Instituția realizează și:

a)    alte forme de spectacole ca: recitaluri, montaje literar-artistice, de teatru, balet, cabaret, varietăți, umoristice, muzicai-coregrafice, concerte de muzică, etc., cu public spectator și/sau în cadrul unor concursuri și festivaluri și/sau spectacole înregis-tafe pentru televiziune;

b)    alte activități :

-    activități de organizare evenimente aniversare și de altă natură, comercializare de caiete/reviste program de spectacol, obiecte promoționale sau în legătură cu activitățile principale, comercializarea de animale rezultate din împerecherea celor existente, alte activități în condițiile legii;

-    activități recreative pe cont propriu sau în colaborare/asociere sau parteneriate, cu

alți parteneri;

-    turul circului (săli pregătire, menajerie) cu încasare bilete.

-    seminarii, colocvii cantonamente cu pregătire intensivă

(3)    Instituția poate realiza sau participa la realizarea unor proiecte și programe culturale la nivel național sau/și internațional, inclusiv cu personal trimis in străinătate.


Art.7 CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este o instituție de spectacole de repertoriu, care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 alin (2) din O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.'353/2007.

Art. 8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică instituției CIRC&VÂRIETE GLOBUS BUCUREȘTI urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:    /A; ' -

•    Valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul instituției;    T.VC V;f. .

e Continuarea tradiției artei de circ;    ./

•    Stimularea inovației și creativității;

•    Afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor artistide'Ș’^ohtone în străinătâteTT

•    Diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de accesași jp:gr|lciparea cetățenilor la viața culturală; Art,9. Spectacolele instituției sunt prezentate în baza unui repertoriu, pe stagiuni cuprinzând producții noi


(premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul instituției cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate în spații consacrate, în aer liber, sau în spații neconvenționale. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI are un portofoliu de 3 producții artistice diferite și realizează în fiecare stagiune cel puțin 2 producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

Art.10. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul General al Municipiului București sau autoritatea executivă - Primarul General al Municipiului București

Proiectul - ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică a cărui perioadă de realizare nu depășește de regulă, durata unei stagiuni;

Programul minimal - este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizabile în intervalul de timp și condițiile negociate prin contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți.

Stagiunea este perioada de până la 10 iun, consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte;

Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituții naționale și internaționale, circuri, companii, asociații, fundații, agenții) alături de care instituția realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă între 01 septembrie a anului în curs și 31 august a anului

următor;

Dispoziția de punere în scenă - act administrativ emis de managerul instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblu de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.

Art.11. CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI își desfășoară . activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice și/sau momente artistice, pentru artiștii șițCoiâSdrătorii săi, atât în Bucur.ești-cât-si-în-tiTmae și


deplasări în țară sau în străinătate.


ir'* ’A &


«'“UI


CAPITOLUL^

Structura organizatorica

Art.12. Structura organizatorică a instituției CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI, concretizată în organigramă, fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General. ...*

Art.13 CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI are următoarea structură organizatorică:/J,

A. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

-    Manager

-    Conducerea executivă:

-    Director adjunct (economic);

-    Director adjunct (artistic)


-    Director adjunct (resurse umane);

-    Director adjunct (marketing și publicitate)

-    Director adjunct (tehnico-administrativ)

-    Contabil Șef

-    Șef Secție Tehnico - Administrativă, Aprovizionare, Deservire

-    Șef Serviciu Intern de Prevenire și Protecție -Șef Serviciu Relații Internaționale

-    Șef Serviciu Organizare Spectacole

-    Șef Serviciu Transporturi

-    Șef Serviciu Buget - Contabilitate

-    Șef Serviciu Financiar

-    Șef Birou Resurse Umane

-    Șef Birou de Presă și Relații cu Mass-Media Șef Birou Imagine.și Relații Publice ..

-    Șef Birou Audit Intern

-    Șef Birou Juridic

-    Șef Birou Achiziții Publice

-    Șef Atelier Deservire Administrație

-    Șef Atelier întreținere, Reparații

-    Șef Atelier Croitorie

-    Șef Atelier Costumiere

-    Șef Formație Muncitori I

-    Șef Formație Muncitori II

-    Șef Formație Muncitori Tehnic Sală Spectacol

B. Organisme colegiale , care asistă managerul în activitatea sa:

-    Consiliul Administrativ

-    Consiliul Artistic

C. APARATUL DE SPECIALITATE SI APARATUL FUNCȚIONAL:

•    Biroul Resurse Umane

® Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, coordonează:

-    Formația Pompieri',

•    Compartimentul Secretariat;

•    Compartimentul Tehnico-Artistic, coordonează:

-    Formația Muncitori I (recuziteri);

•    Compartimentul Regie Scenă coordonează :

-    Formația Muncitori II (mânuitori decor și recuzită de spectacol)

-    Formația Muncitori Tehnic Sală Spectacol (electricieni iluminare sală spectacol, acusticieni, electroacusticieni, mecanic, tâmplar)

-    Compatimentul Deservire Sală Spectacol și Cabine;

•    Compartimentul întreținere Fizică și Recuperare

® Compartimentul Creație care coordonează:

-    Atelier Croitorie    ,-i^ “fv,

-    Atelier Costumiere

Serviciul Relații Internaționale;


•••    .• •    Q-,


Compartimentul Marketing ;

Biroul de Presă și Relații cu Mass-Media ;

Biroul Imagine și Relații Publice ;

Serviciul Organizare Spectacole;

Secția Tehnico-Administrativă, Aprovizionare, Deservire care cuprinde^ -Compartimentul Tehnic, Administrativ, Aprovizionare

-    Compartimentul Gestiuni

-    Atelierul Deservire Administrație Atelierul întreținere, Reparații ;

•    Serviciul Transporturi

•    Biroul Achiziții Publice

•    Serviciul Buget - Contabilitate

•    Serviciul Financiar

•    Biroul Audit Intern

•    Biroul Juridic

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de îăpunctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.


/'A


scaiul i


CAPITOLUL IV

Atribuțiile generale ale instituției


| .. • T? î fț |    L,1 j L

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personaluH'etRGSVÂRlETE GLOBUS BUCUREȘTI au următoarele competențe și atribuții:


a. In activitatea de specialitate:

•    stabilește repertoriul propriu, având la bază proiectul de management;

•    urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional ă’topefelorjși prestațiilor

artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție ;    ■

•    poate prezintă producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate

în vederea realizării producțiilor artistice, Circ CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI :

a)    Contractează artiști, ansambluri de circ, din țară și din străinătate produce și organizează cu aceștia spectacole la sediu sau în turnee în țară, pe cont propriu sau în colaborare cu parteneri;

b)    Contractează artiști, formații ,în vederea producerii și organizării de spectacole în străinătate, pe cont propriu sau în colaborare cu parteneri, agenții de impresariat, persoane fizice sau juridice;

c)    Contractează și/sau constituie grupuri de artiști, formații, pentru producerea și organizarea cu acestea, de spectacole sau numere de varietăți sau de music-hall, în țară sau în străinătate, pe cont propriu sau în colaborare.

•    asigură pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu sau invită producții sau numere ale altor companii, circuri din străinătate;

•    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de promovare: afișaj, reclame, inclusiv mass-media, difuzare programe, prin distribuirea în mod gratuit sau comercializarea de obiecte promoționale, vânzarea biletelor și abonamentelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, companii, agenți economici, și/sau în colaborare cu agenții de specialitate.

® asigură elementele de decor, recuzită sceno-tehnică, elemente multimedia, costume, peruci, materiale promoționale,etc., fie prin mijloace proprii, fie prin comandarea în afara instituției;

® asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare caiete/programe, îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor, păstrarea hainelor publicului spectator în spații special amenajate în timpul spectacolului, ambianța adecvată în sala de spectacol și foyer, etc.;

•    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură, producători, etc., în vederea unor manifestări culturale comune interne și internaționale (festivaluri, decernări de premii, etc.), expoziții, schimburi de experiență, întâlniri profesionale ;

« organizează cantonamente de pregătire intensivă tehnico-acrobatică și artistică, cu recuperare fizică pentru personalul de specialitate ;

•    inițiază și implementează coproducții și parteneriate culturale cu instituții interne și internaționale ;

•    desfășoară activități de impresariat artistic pentru producțiile proprii, artiștii și colaboratorii instituției.

•    desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare.

•    Circ&Variete “GLOBUS" este producător de spectacole și de momente artistice separate sau în cadrul spectacolelor, în care instituția realizează partea de creație, regie, coregrafie, muzică, costume, recuzită, atât a artiștilor salariați cât și a coiabo atoriior săi, având dreptul ulterior să încheie contracte cu parteneri din țară și străinătate, pentru derularea de programe cultural artistice.

b. Atribuții comune specifice activității funcționale:

•    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

•    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli în concordanță cu programele și proiectele culturale minimale, cu indicatorii economici și culturali asumați prin contractul de management, iar după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

•    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli, asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

® întocmește bilanțul contabil, pe care îl prezintă departamentului, de;'spScfâiliț^,te din cadrul Primăriei Municipiului București, subvenția rămasă neconsumată la finele anului văfsâj^ujj^Ja buget, după caz;

•    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea 'i'mpfpîlej^f^din dotare pentru desfășurarea activității de bază ; după caz, poate încheia contracte de:"C^Î0^|e, de asociere, în parteneriat pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu. șpbpljC^cultural, artistic al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în vederea obținerii de venituri suplimentare;

informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative , indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice si prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementarilor legale;

întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, ANOFM, CASAOPSNAJ, Ministerul Mediului, etc.).

Desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare P.M.B., C.G.M.B., și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile unor acte normative în vigoare sau apărute ulterior.

CAPITOLUL V

Atribuțiile si competentele conducerii executive, ale organismelor colegiale și ale conducerii executive de evaluare


A. Conducerea executivă

Art. 15. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile jnstituțieLciM;espectarea

tuturor prevederilor legale în vigoare.    s——----.f*'"? 1 )

. _    a..    ww ț


.,f3 & ii


:r\    AtA

'tegrrr"Tiumif"prin decizia managerului


B. Organismele colegiale:    (

CONSILIUL ADMINISTRATIV    '

Art.16. Consiliului Administrativ este un organism colegial, potrivit-instituției, având următoarea componență:

a)    președintele Consiliului Administrativ - managerul instituției

b)    membri:

-    directorii adjuncți

-    contabilul șef și șefii compartimentelor funcționale, după caz, in funcție de ordinea de zi;

-    consilierul juridic;    , •

-    reprezentantul P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură);,,;?.'/;;'    ' /.

-    reprezentantul sindicatului sau reprezentantul salariaților, după caz;

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ; in funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției.

Art.17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ ;_,unt:    ??',■.


jL-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc .la îndeplinire

proiectele culturale si activitățile artistice prevăzute în repertoriu;    '’

-    dezbate execuția bugetului de venituri si cheltuieli în raport cu prioritățile de moment si cele de perspectiva asumate de instituție;

-    dezbate problematica legală de derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

-    analizează si aproba utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite in condițiile legii) din venituri proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrarea instituției, sume gestionate in regim extrabugetar;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    analizează și aprobă costul biletelor și al abonamentelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește acordarea unor drepturi salariate pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții pentru persoanele din afara instituției;

-    analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) îndeplinindu-și rolul, stabilit în condițiile legii, prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării;

-    sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de cdrri'pîefîțște care urmează a fi

aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;    \ țxSș

d)    limitele normei de mi|ncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv jlăd^i grila de salarizare


aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru ptuoada de referință;


%

^x


e)    deciziile de punere în scenă;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare.

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemnizațiile specifice pentru activitate solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;

-    aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice, prevăzute de lege pentru personalul artistic și tehnic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz, cu luarea în considerare a performanțelor personalului coordonat;

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-    aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-    hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliu! Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii, numite generic hotărâri, care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără


drept de vot.

Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri ( în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului. Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

Dezbaterile și concluziile Consiliului Administrativ se consemnează într-ua-proce-s-ver-balr întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.    j    CO j

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.    i V1 %    '3 J    <


CONSILIUL ARTISTIC    .....    ......- —-------------------

Art.22 Consiliu artistic este un organism colegial, constituit prin decizie a managerului.

Art.23. Consiliul Artistic are în componență 5-11 membri, personalități culturale din instituție și din afara


acesteia:


managerul

reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;

reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură) după caz;

alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv dimcadrul Ministerul

Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, după caz.

Art.24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;ț,C

-    formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al instituției pentru fiecare stagiune;

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole;    z .

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționâle, promovare'a unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

-    analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare;

-    avizează în mod obligatoriu:

a) rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție; păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic; limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artistic de specialitate;

deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de ^^ăiitafet^^ lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de'spQciâlftăîe; valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic'd^P’aciaîițate.b)

c)

d)


e)

f)

g)


Art.25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conform’itâtei-du'legislația în vigoare.


Art.26. Lucrările Consiliului Artistic se» concretizează


in concluzii-sau propuneri, cu respectarea legislației în 8


vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, creatori, ețc.

Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

Conducerea executivă de evaluare

Art.28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea executivă de evaluare, precum și atribuțiile și limitele de competență ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

Art.29. Principalele atribuții ale Conducerii executive de evaluare sunt:

-    identifică soluții și înaintează managerului, în vederea supunerii procedurilor de aprobare/avizare, propuneri formalizate în proiecte de hotărâri, privind:

« elaborarea criteriilor și a modelului formularului pentru aprecierea activității anterioare a personalului de specialitate; o activitatea de specialitate a circului;

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dacă aceștia sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.

-    calculează numărul serviciilor din fiecare producție artistică, după configurarea repertoriului din perioada de referință;

-    aducerea la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a rezultatului evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post, în colaborare cu Biroul Resurse Umane și cu șefii de compartiment din aparatul de specialitate, în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate;

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art.30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției. .■ 'AÎA

CAPITOL UL VS    f    / CL

Competentele, atribuțiile si responsabilitățile managerului și ale    /j

conducerii executive a instituției CIRC&VARIETE GLOEJUS BUCUREȘTI

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredintate-de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.    OM

Art.32 Principalele atribuții ale managerului si directorilor adjuncți sunt:    LA-J :P£ î*s 444,4

| j'A 8,&ț Ui-.

MANAGERUL:    î - ■'' ' ■’    "

Managerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de management organizat de autoritate, este conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management, și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

Managerul are următoarele atribuții principale.

-    propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

-    stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:

-    angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

-    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului programului de investiții publice;

acestora;

-    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

-    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferențba.ppstora;

-    asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în'adni'inîsî.țâffea.instituției;

-    asigurarea organizării contabilității instituției și prezentării la te'rmeri'a. ș'jtSațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare ș; o execuției bugetare;

-    asigurarea organizării sistemului de monitorizare a programului) ■■Achiziții publice și a


- asigurarea organizării și ținerii ia zi a evidențe; patrimoniului, conform prevederilor legale.

-    elaborează și fundamentează împreună cu directorul adjunct economic proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct economic, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

-reprezintă instituția în raporturile cu terții;

-încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

-numește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ si Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

-stabilește, prin decizie, componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

-stabilește întocmirea și aprobă, după caz, procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației in vigoare;

-în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

-se consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;

-    asigură configurarea repertoriului din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

® planifică stagiunea, împreună cu directorul adjunct artistic, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție;

© stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.    : -î ‘    \

• aprobă dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică;

-    aprobă caietele program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele

responsabile;    F, "A .. /7 V/LA

-    aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul biirent, a celorlalte /manifestări

artistice și educative ale instituției propuse de Serviciul Organizare Spectacole;    A !■,

-    coordonează activitatea directorilor adjuncți în vederea asigurării prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de

marketing;

-    propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

-aprobă Regulamentul intern al instituției, în condițiile legii;

-se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative personalului din instituție, prin intermediul Biroului Juridic împuternicit în acest sens;

-    repartizează spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

-stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a acttvitătiLînstitutiei:—i - are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:    j    M OU !

•    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;    a    *■

•    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii; I    At„OL

•    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiileiegii^--    - ---------

® încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul

muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management;

® analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

•    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

•    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

© decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție,

urmare evaluării;


-    stabilește persoana care va face propunerea privind aprecierea activității anterioare^’ personalului artistic de

specialitate (coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, secretarulOferaf/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuții în domeniul arrfstic);    ■    . *

-    decide, în funcție de rezultatele evaluărw performantelor profesionale ale salariatilor, menținerea, diminuarea

/ 1 uJcF

;/    <    / WT \

/    ■ V /

M L

sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

-    decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit;

-    stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul administrativ de specialitate, în condițiile legii;

-    aprobă colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;

-aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, colaborările cu alte instituții ale personalului angajat;

-ia la cunoștință și decide asupra efectuării, în condițiile legii, a cumulului de funcții pentru personalul angajat; -dispune, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

-    aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

-    asigură organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

-    răspunde de organizarea activității de pază și apărare împotriva incendiilor;

-    răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

-    răspunde de organizarea activității de audit public intern;

-    aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

-    aprobă participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură;

-    efectuează deplasări la manifestările culturale de geri din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea prealabilă a Direcției Cultură;

-    reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură.

îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului Generai.

în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

Managerul este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct desemnat de managerul în exercițiu sau de o persoană numită de autoritate, în condițiile legii, după caz.

în situația în care contractul de management încetează, autoritatea asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

Managerul coordonează în mod direct activitatea următoarelor structuri, compartimente și persoane:

1.    Directorul adjunct resurse umane

2.    Directorul adjunct artistic

3.    Directorul adjunct economic

4.    Directorul adjunct tehnico-administrativ

5.    Directorul adjunct marketing și publicitate

6.    Serviciul Relații Internaționale

7.    Biroul Audit Intern

8.    Biroul Juridic.


^COHFORIVÎ CU


Art.33. Principalele atribuții ale directorului adjunct - resurse umane:

Asigură conducerea si coordonarea compartimentelor din subordine si anume:


-Biroul Resurse Umane,    .A;-

-Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, cu    /fc y%?>

Formație Pompieri,    G7

-Compartimentul Secretariat;

•    Planifică, organizează și supervizează activitățile compartimentelor din subordine; .

® Stabilește, împreună cu ceilalți directori adjuncți, necesarul de resurse umane pentru atingerea obiectivelor instituției și îndeplinirea programelor și proiectelor culturale minimale, indicatorii economici și indicatorii culturali prevăzuți în contractul de managemen.t-ai'rmănei§!ă’riy|ui instituției;

•    Propune, fundamentează și înaintează managerului spre aprobare, necesâruljie^fonduri pentru buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine, în vederea' efâbo'r^rii 'proiectului de buget de venituri și cheltuieli în concordanță cu Proiectul managerial aprobat.’"

Organizează și coordonează întregul proces de recrutare și selecție de personal (pentru posturile

vacante, precum si de promovare® personalului angajat;


ii11

Q\

•    Planifică și coordonează procesul de inducție a! noilor angajați pentru a facilita integrarea acestora în instituție, urmărind evoluția acestora, din punct de vedere al performanțelor profesionale și adaptabilitatea acestora la cerințele instituției;

•    Analizează si avizează programele de instruire anuale ale angajaților, conform solicitărilor șefilor de compartimente;

® Coordonează și controlează activitatea de resurse umane privind elaborarea schemelor de personal, întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților, organizarea de concursuri, evidența carnetelor de muncă, precum și întocmirea corectă a tuturor documentelor specifice (decizii, adeverințe, contracte de muncă, convenții etc.);

•    Gestionează si coordonează activitatea necesara întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii, secție și compartimente) conform prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de salariați;

•    Coordonează activitatea de informare a personalului asupra metodologiilor de evaluare aplicabile în instituție;

•    Gestionează activitatea de elaborare si redactare a regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale;

•    Gestionează activitatea de elaborare , redactare si aducere la cunoștința a Regulamentului intern al instituției;

® Realizează și raportează situații statistice solicitate de managerul instituției și/sau de instituțiile ierarhic superioare (Primăria Municipiului București, Direcția Cultură) privind structura personalului;

•    Coordonează activitatea de prevenire și protecție a salariaților, prevenire a riscurilor profesionale, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;

•    Coordonează activitatea Compartimentului Secretariat în vederea creării condițiilor preliminare pentru desfășurarea eficientă și în bune condiții a activității în cadrul instituției.

•    Stabilește criteriile de evaluare și realizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

■ organizează activitatea de pază și apărare împotriva incendiilor;

•    asigura elaborarea planului anual de formare profesionala, astfel încât salariații sa aibă o pregătire profesionala in concordanta cu obiectivele instituției, se preocupa ca salariații instituției sa aibă o cat mai buna pregătire;

•    ia masurile necesare pentru asigurarea condițiilor de munca adecvate din punct de vedere al sănătății și securității in munca pentru salariații si colaboratorii instituției;

® Directorul adjunct resurse umane nu va putea angaja legal instituția, în operații din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale fără viza de control financiar preventiv propriu al instituției dată de persoanele împuternicite în acest sens și fără aprobarea sau delegarea sa data de către managerul instituției

Art.34. Principalele atribuții ale directorului adjunct artistic Asigură conducerea si coordonarea compartimentelor din subordine -Compartimentul Tehnico-Artistic,    ■


-Compartimentul Regie Scenă,    /

-Compartimentul Creație,    !

-Compartimentul întreținere Fizică și Recuperare;    '';,a: -S''*-:....

•    Participă la elaborarea proiectului bugetului de. venituri și cheltuieli al instituției; in acest sens fundamentează in colaborare cu directorul adjunct economic, cheltuielile privind realizarea producțiilor, evenimentelor si a altor acțiuni/deplasări ca’e urmează a se realiza, in concordanta cu proiectul de management aprobat, pe care le supune dezbaterii Consiliului Administrativ si aprobării managerului instituției;

•    Participă la realizarea obiectivelor generale în cadrul programului anual și a proiectelor culturale pe termen lung și scurt, în consens cu strategia artistică a managerului instituției. In acest sens elaborează planul spectacolelor pe stagiuni, numărul de reprezentații;

•    Asigură buna desfășurare a spectacolelor instituției prezentate atât la sediu, cât și în turneele efectuate în țară sau străinătate cu unitatea mobilă;

•    Coordonează personalul artistic distribuit în spectacolele instituției precum și activitatea personalului tehnic de scenă;

•    Programează repetițiile generale necesare pentru termenul premierelor fixate de director;

•    Colaborează cu regizorii artistici, scenografii, realizatorii de spectacol, în vederea obținerii unor producții de calitate.

Propune Consiliului artistic numerele finalizate care pot participa la tujnee-^rișștțăinătate, festivaluri sau alte manifestări de gen;    .

Propune spre aprobare, Consiliului administrativ, devizul estimativ de cheîtuielpal',.fiăpărui spectacolului

și urmărește după aprobare încadrarea în sumele aprobate; ,    ■    A

Avizează referatele de necesitate întocmite de regia tehnica privind necesarul-de(costume, recuzită și

• a «r /■% o %

5 V*’ Cj s ’'i    *y 3

regizorale.


încălțăminte ce urmează a fi folosite în spectacole, conform teniei, scenap^uj §i^^^i|șr Avizează cererile pentru angajarea personalului artistic și a perspnalJlui adxlliar^e''țșjceTfa*

Propune Consiliului artistic distribuția în spectacole a artiștilor satarîațî șT colaboratori care au numerele finalizate;

Avizează condica de spectacole și pontajul, întocmite de regia tehnică privind evidența artiștilor și colaboratorilor distribuiți în spectacol, precum și a personalului tehnic de scenă;

Coordonează, controlează și supraveghează personalul din subordine propunând măsuri disciplinare pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, în situația în care aceștia sunt vinovați.

Aprobă și asigură numere de rezerva (înlocuirea) pentru ca spectacolul să fie prezentat la standarde ridicate, în cazulindisponibilității unor artiști sau a imposibilității prezentării numărului respectiv, îndrumă și dă indicații obligatorii artiștilor angajați și colaboratori la spectacole;

Avizează solicitările artiștilor pentru scoaterea costumelor și încălțămintei de spectacol din magazia centrala pentru folosirea acestora în spectacole;

Analizează posibilitatea folosirii unor costume, recuzită și decoruri din depozitul instituției sau împrumutării lor de la/ la alte instituții de spectacol.

Participă, în calitatea sa de membru al Consiliului administrativ, la negocierea onorariilor realizatorilor de spectacole (scenariști, regizori, coregrafi, etc.), artiștilor colaboratori, români și străini, distribuiți în producțiile instituției. Face parte din comisiile de achiziție cu specificații artistice, potrivit deciziilor conducerii circului.

Avizează referatele întocmite de Atelierul Croitorie privind achiziționarea de materiale pentru confecționarea costumelor de spectacol în atelierul de croitorie al instituției, precum și referatele pentru achiziționarea sau comandarea accesoriilor.

Stabilește atribuțiile de serviciu ale salariaților din subordine, pe care le supune aprobării conducerii instituției;

Stabilește criteriile de evaluare și realizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

Coordonează și răspunde de îndeplinirea programului de pregătire la nivel de performanță în arta acrobatică a salariaților și colaboratorilor artiști ai instituției;

Aprobă

sportiv:


planificarea activității de pregătire tehnico-artistice conform componentelor antrenamentului

-    pregătirea tehnico-corporală și pregătirea tehnică a numerelor pe genuri și specialități;

-    pregătirea artistică: ținută și execuție artictică, expresie corporală, mișcare scenică;

-    pregătire acrobatică;

-    pregătire fizică: generală și specifică;

-    recuperarea după efort sau accidanhs.

•    Elaborează și monitorizează individualizarea pregătirii trupelor de artiști ( numerele de ansamblu) prin fixarea obiectivelor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor, formelor de evaluare;

® Avizează cererile colaboratorilor și/sau ale coordonatorilor - instructori privind efectuarea de repetiții;

® Repartizează artiștii (salariați și colaboratori) coordonatorilor tehnico-acrobatici și de măiestrie artistică în vederea ridicării calitative și a diversificării numerelor de circ și a creării de noi atracții pentru producțiile instituției;

•    Aprobă graficul de repetiții întocmit de regizorii tehnici.

•    Avizează, cu consultarea Consiliului artistic, solicitările artiștilor privind efectuarea de turnee în străinătate numai în situația în care aceștia au numerele finalizate și care pot fi prezentate la un nivel artistic profesional și care nu sunt distribuiți în producțiile artistice ale instituției;

•    Coordonează și monitorizează programul de recuperare fizică a artiștilor;

•    Analizează oportunitatea confecționării de recuzite specifice pentru realizarea de numere artistice noi la solicitările coordonatorilor tehnico-acrobatici și avizează, cu consultarea Consiliului Administrativ, modalitatea realizării acestora, în funcție de complexitate.

•    Directorul adjunct artistic nu va putea angaja legal instituția, în operații din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale fără viza de control financiar preventiv propriu al instituției dată de persoanele împuternicite în acest sens și fără aprobarea sau delegarea sa data de către managerul instituției.


Art.35. Principalele atribuții ale directorului adjunct marketing și publicitate    ' r '    1 f

Asigură conducerea si coordonarea compartimentelor din subordine si anume:

-Compartimentul marketing,    //)’ •••;

-Biroul de Presă și Relații cu Mass-Media,    (u 1

-Biroul Imagine și Relații Publice și Serviciul Organizare Spectacole.

Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției. în acest sens fundamentează in colaborare cu directorul adjunct economic, cheltuielile si veniturile privind realizafegatcategiilor; proiectelor si programelor legate de imaginea instituției, atragerea unui număr cat mai rp^Fe'țt^^peptștori, obținerea de fonduri prin intermediul proiectelor de finanțare, pe care le supune apfobăfii-'Manâgerîiîui instituției, cu consultarea Consiliului Administrativ;    /    /'    "

coordonează și răspunde de organizarea conferințelor de presă, aprobă) texfeîe'pâpțîiu articolele de

A.......


presă pentru promovarea producțiilor artistice și a oricăror alte evenimente din programul instituției;

•    coordonează și aprobă difuzarea spoturilor audio/video în sala de spectacol ale partenerilor media;

•    aprobă contractarea serviciilor artistice privind concepția site-ului și orice alte modificări în formatul acestuia,

•    coordonează strategiile de promovare a producțiilor instituției, asigura o imagine cat mai vizibila a CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI prin anunțarea tuturor premierelor sau evenimentelor organizate de instituție, aprobă textele pentru materialele publicitare;

•    obține aprobările pentru amplasarea panourilor publicitare și pentru expunerea materialelor publicitare;

•    aprobă planul de spectacole organizate (pe zile, matinee) pentru participarea elevilor, copiilor, studenților, asigurându-se de realizarea obiectivelor propuse în bugetul instituției privind veniturile;

« participă la repetițiile generale pentru spectacole, cunoaște distribuțiile și realizatorii;

•    aprobă și semnează contractele de colaborare cu instituțiile de învățământ privind participarea copiilor și elevilor la spectacolele instituției;

•    elaborează fișele de post și evaluează' performanțele profesionale individuale pentru personalul din subordine;

® participă la licitațiile organizate, selecții de oferte, pentru contractarea de servicii privind editarea, imprimarea materialelor publicitare;

•    avizează cererile de participare la concurs pentru posturile din compartimentele subordonate și participă la testarea candidaților;

® directorul adjunct marketing și publicitate nu poate angaja legal instituția în operații din care derivă drepturi și obligații patrimoniale fără viza de control financiar preventiv a persoanelor legal desemnate și aprobarea sau delegarea dată de către managerul instituției.

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea instituției.

Art.36. Principalele atribuții ale directorului adjunct tehnico-administrativ

Asigură conducerea si coordonarea compartimentelor din subordine si anume :____________„-Secția Tehnico-Administrativă, Aprovizionare, Deservire, cu:


-    Compartimentul Tehnic, Administrativ, Aprovizionare

-    Compartimentul Gestiuni

-    Atelier Deservire Administrație

-Atelierul întreținere, Reparații    f /

-Serviciul Transporturi

® Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor în vederea desfășurării în condiții optime a activității instituției;    ■T :’ ' -: - RÎ:

• propune, fundamentează și înaintează mâhagerulLiiîșpîre aprobare, necesarul de fonduri pentru buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine, în vederea elaborării proiectului de buget de venituri și cheltuieli în concordanță cu ProiecfulTnanagertâiaprobat.

® verifică și aprobă devizele de cheltuieli privind reparațiile curente ale instalațiilor, aparatelor, utilajelor, mijloacelor de transport, etc. asigurând executarea în termen a lucrărilor în vederea prezentării spectacolelor programate la sediu, sau în unitatea de turneu, precum și derularea altor activități din obiectul de activitate.

In acest scop:

•    dispune măsurile corespunzătoare pentru aprovizionarea la timp cu materiale necesare în raport de solicitările făcute de celelalte compartimente in baza referatelor de necesitate aprobate de directorul adjunct de resort, ținând cont de priorități si de stocurile de materiale existente în depozitele și atelierele instituției;

•    coordonează și supraveghează ridicarea de către ateliere cu documente legale, de la magazii, a materialelor înscrise în devize, decontarea legală a acestora, pe lucrări, întocmirea la timp a documentelor de recepție a bunurilor realizate șl de predare a materialelor nefolosite,

•    coordonează, îndrumă și controlează activitatea de aprovizionare tehnico-materială și asigură prin măsuri adecvate ca toate compartimentele, serviciile și birourile instituției să prezinte necesarul de aprovizionare calculat în raport de sarcinile și activitățile proprii și de normele de consum pentru : medicamente, furaje, alimente, materiale, obiecte de inventar, cât și pentru investiții noi, astfel :

- urmărește și verifică realizarea la termen, în conformitate cu contractele încheiate și repartițiile obținute, a aprovizionării, în plan fizic și valoric;

-controlează modul de păstrare și conservare în magazii și depozite a bunurilor, materialelor, furajelor și alimentelor achiziționate, legalitatea achiziționării și modul cum sunt eliberate și dacă se întocmesc formele legale de eliberare.    .........

•    coordonează, îndrumă si controlează activitățile administrative .^iWrjh^tituțiăi,.. activitatea Serviciului

Transporturi,    /"    '

® aprobă referatele de necesitate privind achiziționarea de mâferiale, bunuri, de consum, obiecte de inventar de mică valoare, servicii și care sunț prevăzute în plariul dă achiziții aprobat, pe care le supune vizei de control financiar preventiv propriu ; f    î / .

‘ ’• '"v.    ?

Vi - i / y


14•    stabilește atribuțiile, controlează și răspunde de îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale personalului din serviciile, compartimentele, atelierele și formațiile subordonate.

•    exercită controlul ierarhic-operativ curent în serviciile, compartimentele, atelierele și formațiile subordonate, ia măsurile de înlăturare a deficiențelor constatate și propune managerului instituției sancționarea celor eventuali răspunzători potrivit prevederilor legale.

•    avizează propunerile de angajare de personal pe posturile din serviciile, compartimentele, atelierele și formațiile subordonate, participând la testarea profesională a candidaților la angajare.

•    este președintele comisiei de casare, având în acest sens sarcinile și răspunderile prevăzute de lege.

•    este președintele comisiei centrale de inventariere anuală a patrimoniului instituției.

•    stabilește criteriile și evaluează performanțele profesionale individuale pentru personalul din subordine;

®    directorul adjunct tehnico - administrativ nu poate angaja legal instituția în operații din care derivă

drepturi și obligații patrimoniale fără viza de control financiar preventiv a persoanelor legal desemnate și aprobarea sau delegarea dată de către managerul instituției.

•    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea instituției.

Art.37. Principalele atribuții ale directorului adjunct economic.

Asigură conducerea și coordonarea compartimentelor din subordine și anume :    _________________,

-Biroul Achiziții Publice    , / r------

-Contabilul Șef, cu    / i

.. .'    I I t.! . .. I- I a    j    ‘Serviciul Buget-Contabilitate

Serviciul Financiar    A? '■A

în această calitate are următoarele atribuții și răspunderi..??

•    asigură și răspunde de organizarea si buna desțășurâfe; șpaGtivjțății economico-financiare a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (Legea 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, Legea 500/2002, Legea nr. 273/2006 privind finanțele pubîice locale și celelalte dispoziții legale în vigoare);

® organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de previziune financiar-contabile;

® analizează cheltuielile instituției și ia măsuri pentru respectarea încadrării lor în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

•    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort pentru reducerea în circuitul economic al stocurilor disponibile, supranormative, cu și fără mișcare lentă, precum și alte măsuri pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri pentru folosirea eficientă a fondurilor instituției;

® analizează sub raportul rentabilității fiecare acțiune economică și financiară, propunând conducerii rentabilizarea acestora, asigurând creșterea eficienței economice pentru toate acțiunile inițiate de instituție si creșterea veniturilor;

® urmărește îndeplinirea în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor instituției către bugetul statului, unitățile bancare și terți;

•    organizează activitatea financiar - contabilă la unitățile în deplasare în țară sau în străinătate, în conformitate cu dispozițiile legale și dispune efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

•    formulează propuneri privind respectarea dispozițiilor legale în vigoare legate de activitatea financiar-contabilă a instituției (ordonanțarea plăților, controlul financiar preventiv propriu, etc.)

•    urmărește întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurilor anuale și trimestriale precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico - financiari;

•    angajează instituția prin semnătura alături d? manager sau persoana delegata în toate operațiunile cu caracter patrimonial;

•    în colaborare cu ceilalți directori adjuncți si cu șefii de servicii/ birouri, întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu mașini, utilaje si aparatura necesare tuturor sectoarelor de activitate cu aprobarea conducerii ;

•    participa și coordonează organizarea si desfășurarea procedurilor de achiziției publica de bunuri, servicii si lucrări;

» urmărește depunerea situațiilor financiare si a contului de execuție la termenele legale stabilite, precum si a tuturor declarațiilor si formularelor obligatorii pentru bugetele asigurărilor sociale;

» analizează referatele primite spre aprobare si verifica posibilitățile de încadrare în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

8 urmărește încasarea veniturilor si se preocupa de realizarea lor în conformitate cu propunerile înaintate în bugetul de venituri si cheltuieli;

îndeplinește atribuțiile privind ordonanțarea cheltuielilor, potrivit dispozițiilor legale; propune directorului stabilirea de măsuri pentru răspunderea materială și discipii'na^g^celora care au cauzat pagube prin lipsuri sau fraude ori prin încălcarea regulilor de disciplină cbnt^ifăÂ^| face parte din comisiile de analiză și evaluare a ofertelor privind achizițiile publicef^l^er^i, bunuri

sau


servicii;

îndeplinește orice alte atribuții prevăzute


dispozițiile legale


in


vigoare sau stabilite de conducerea ■    15

instituției;

. stabilește atribuțiile și responsabilitățile pentru personalul din subordine și evaluează performanțele profesionale individuale ale acestuia;

In îndeplinirea atribuțiilor sale are obligația de a interveni pentru preîntâmpinarea neajunsurilor din activitatea instituției înainte de a se produce efecte negative, identificând cauzele care le generează si căile pentru evitarea lor.


CAPITOLUL VII

Atribuțiile contabilului sef si ale compartimentelor prevăzute în structura organizatorica a instituției


OL


Art.38 Contabilul Șef are următoarele atribuții:

•    asigura si răspunde de conducerea activității curente a salariaților din cadrul'

-    Serviciului Buget - Contabilitate și

-    Serviciului Financiar,

stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând si urmărind efectuarea lor;

•    elaborează situația financiara si contul de execuție bugetara, trimestrial si anual;

•    asigura verificarea actelor si a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate cât si în execuție;

« participa la organizarea procedurilor de achiziție publica de bunuri, servicii si lucrări;

•    programează, organizează si urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

® asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției si recuperarea pagubelor aduse acesteia;

•    reprezintă pe directorul adjunct cu probleme economice, în lipsa acestuia, fiind înlocuitorul sau de drept pentru toate problemele financiar -economice în care scop are si a doua semnătura;

•    planifica si elaborează lunar, pe baza propunerilor primite, necesarul de credite;

•    întocmește contul de execuție bugetara, lunar;

•    urmărește primirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documentelor însoțitoare;

«    controlează activitatea casierelor, urmărește gestionarea corectă a mijloacelor bănești, întocmirea

corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, cu respectarea plafonului de casă, a avansurilor spre decontare;

® controlează virarea în termen a impozitelor și ale celorlalte obligații către bugătubde .stat. întocmirea statelor de salarii, fișelor fiscale, declarațiilor potrivit legislației fiscale;

®    avizează necesarul de bilete de spectacol;

®    urmărește încasarea veniturilor;

® poate exercita controlul financiar preventiv propriu în condițiile legii la:

-    încheierea contractelor si comenzilor interne pentru aprovizionare si desfacere, contractelor în baza drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum si la orice alte contracte de executări de lucrări, civile legate de activitatea circului;

-    încasările reprezentând contravaloarea bunurilor sau materialelor vândute, serviciile prestate la lucrările executate si a altor drepturi ale unității fata de persoane fizice sau juridice exceptând încasările de la populație care vor fi supuse controlului ulterior;

-    plata în lei si valuta, privind aprovizionarea tehnico-materiala, executarea de lucrări si prestări servicii;

-    plata sumelor pentru munca prestata si a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în munca, cu respectarea normelor legale;

-    solicitările de credite bancare si cererile pentru deschiderea finanțării si decontarea investițiilor;

-    trecerea pe seama cheltuielilor sau rezultatelor financiare ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse instituției, care nu s-au produs cu vinovăție;

-    angajarea si efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate precum si a altor mijloace legal constituite la dispoziția instituției;

-    repartizarea pe activități a fondurilor aprobate si a creditelor bugetare deschise;

-    virarea de credite bugetare;

-    utilizarea sumelor din creditele bugetare ramase neconsumate la finele trimestrelor I, II, III, IV, sau utilizarea lor în totalitate până la încheierea exercițiului financiar;

-    stabilirea potrivit dispozițiilor legale a nivelului preturilor si tarifelor propuse prin documentații;

-    transformările de fonduri fixe;

Documentele privind operațiile din care deriva drepturi sau obligații financiare ce se prezintă controlului financiar preventiv, vor fi însoțite de acte justificative corespunzătoare si semnate în prealabil de către conducătorul compartimentului de specialitate în care urmează sa se efectueze opera{ia,r,espectivă.

Prin semnarea acestor documente, conducătorii compartimentelor își asuma răspuhctețea în legătura cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea operației.

Prin decizia conducerii de organizare a controlului financiar preventiv propriu, se v.pjț^tâptijja propunerea contabilului sef ca unele din operațiunile de mai sus. sa fie delegate si altor salariați cd’Hațfibiîțiuni financiar-


. L-.-----contabile.


fu


16


fZ.


instituției,


® asigura pe baza înregistrărilor din contabilitate, organizarea sîâtemufui inforn^ationgl ;^l ir furnizând conducerii elementele necesare luării deciziilor;    | OR5/} 1

« asigura întocmirea circulației si păstrării documentelor justificative-câre-stau ta' bază'înregistrărilor în contabilitate;

•    organizează păstrarea, manipularea și folosirea formularelor cu regim special;

•    rezolva orice alte probleme - sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila;

•    contabilul sef este subordonat ierarhic directorului adjunct cu probleme economice;

•    este membru în comisia de casare, având obligația de a refuza, în condițiile legii, orice operații patrimoniale, care contravin dispozițiilor legale;

•    îndeplinește atribuțiile privind ordonanțarea cheltuielilor, potrivit dispozițiilor legale;

® îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea instituției.

Art.39. Atribuțiile pe compartimente de specialitate si funcționale prevăzute în organigrama sunt:

(1) Biroul Audit Intern - funcționează în subordinea directa a managerului instituției si exercita o

funcție distincta si independenta de activitățile instituției; este coordonat de un sef birou și.are următoarele atribuții principale:

•    poate elabora norme proprii de exercitare a activității de audit public intern sau-'îșî deșfășoară:.activija,f6a

de audit public intern în conformitate cu normele proprii ale P.M.B.;    (../a

•    elaborează proiectul planului anual de audit public intern;    :

•    efectuează activități de audit public intern penii u a evalua daca sistemele d^.rpanagerîheftț-țtianciar si

control ale unității sunt transparente si sunt conforme cu normele de'< ,lșg,alițatei'j.Tegularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;    "

•    informează trimestrial în maxim de 5 zile de la încheierea trimestrului, Direcția de Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primaruiui General, despre recomandările neînsușite de către conducătorul instituției si consecințele neimplementării acestora, însoțite de documentația relevanta;

•    raportează trimestrial Direcției de Audit Public Intern aparatului de specialitate al Primarului General constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitățile de audit în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului;

® elaborează raportul anual sintetizat al activității de audit public intern pe care îl trimite Direcției de Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General până pe 5 ianuarie;

•    în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului instituției si Direcției de Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, in vederea informării imediate a Primarului General si structurii de control interne abilitate conform legii.

(2) Biroul Juridic este un compartiment de specialitate, în structura organizatorica a CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI și este direct subordonat managerului instituției, este coordonat de un șef birou și are în principal următoarele atribuții:

® acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului conducerii, în fața tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, cât și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină ;

•    reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordinare, în fața tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de conducerea instituției, pentru actele contencioase și necontencioase ;

•    consultă cronologic publicarea noilor acte normative și asigură aducerea la cunoștință către personalul instituției a actelor normative de interes, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare ;

•    avizează din punct de vedre al legalității toate deciziile emise de managerul instituției,

•    colaborează cu Directorul adjunct cu probleme de resurse umane la elaborarea Organigramei, regulamentului de organizare și funcționare, pe care le propune spre aprobare Managerului instituției cu avizul Consiliului Administrativ ;


redactează răspunsuri la memoriile și petițiile transmise instituției în legătură cu respectarea legalității; elaborează, la cererea conducerii instituției proiectele de contracte : de muncă, de drepturi de proprietate intelectuală, de achiziție publică, de prestări servicii, de furnizare de produse, de coproducție, de parteneriat, de închiriere, și orice alt tip de contract încheiat în baza Codului Civil si a Legii nr.8/1996 cu modificările si completările ulterioare, în legătură cu obiectul de activitate al instituției;

avizează din punct de vedere al legalității contractele emanate de compartimentele de specialitate și contractele transmise de către alte persoane juridice,

elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea instituției;


întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caractqr normativ care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției);    ‘

participă la elaborarea și negocierea contactului colectiv de muncă la nivel^e'^stituție, avizează și

z\.a$Rz

   17


asigură înregistrarea acestuia în timp util;/?

. redactează motivarea în fapt și în drept, feșolfâlăț^co^ucerii $i

compartimentele de resort, plângeri, acțiurnLcătffednsfa^fe de judecată, cereri notariale și orice alt tip de cereri cu caracter juridic privind activitatea Jp^ițțțțfei, urmărindu-le pe cele procesuale până la definitiva lor soluționare ;    '

•    la sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu conducerea instituției, modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora ;

*    exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora ;

® formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative prezentate de alte instituții spre consultare care privesc activitatea de profil a instituției;

® ține evidența tematică a actelor normative și întocmește liste cu actele normative aplicabile ;

® ține evidența cronologică a tuturor contractelor întocmite de instituție în Registrul special de evidență

contracte precum și a tuturor actelor vizate juridic ;

® ține evidența și păstrează dispozițiile Primaruiu General și hotărârile C.G.M.B. cu referire la instituție ® răspunde de aplicarea legalității în toate domeniile de activitate ale instituției;

(3)    Serviciul Relații Internationale - este in subordinea Managerului instituției si este coordonat de un sef de serviciu, având în principal următoarele atribuții:

® întocmește documentele necesare aferente contractelor artiștilor de circ (angajați și colaboratori), români pentru plecările în străinătate.

•    întocmește, în colaborare cu medicul veterinar, documentele necesare pentru importul temporar sau definitiv de animale: demersuri la Ministerul Mediului, Academia Română (Comisia pentru ocrotire monumentelor naturii), Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, introducerea datelor în sistemul electronic național Traffic pentru import animale;

® se preocupă permanent de obținerea de casete video, DVD-uri cu numere de circ (acrobații, dresuri, comedii) în vederea colaborării instituției cu artiști străini;

« obține permisele de muncă/ prelungirea vizelor de ședere în România pentru artiștii străini cu care instituția încheie contracte;

•    face demersurile pentru obținerea vizelor necesare pentru deplasările în străinătate ale artiștilor români, preocupându-se în acest sens să fie la curent cu modificările în legislația internă a țărilor respective;

•    traduce contractele, fax-urile, e-mail-urile sau alte documente trimise din străinătate, prin personalul angajat sau prin firme autorizate, tine evidenta ofertelor si arhivează toate documentele legate de activitatea serviciului.

® realizează sistemul informațional de documentare al instituției (fișiere, fototeca, benzi, DVD, casete video si audio.

® obține regulamentele si propune înscrierea si participarea instituției la festivaluri de circ interne si internaționale si la alte manifestări de profil.

« verifică la Serviciul Financiar dacă artiștii români plecați în străinătate si-au achitat obligațiile din angajamentul de plată, iar în cazul în care aceștia nu au făcut-o, ia toate măsurile necesare pentru recuperarea debitelor;

•    responsabilitate în întreținerea permanentă de relații de colaborare cu patronii, directorii circurilor străine, producătorii, organizatorii de spectacole, varieteuri, festivaluri, impresarii, etc.;

® colaborează cu compartimente ale instituției. Biroul Resurse Umane, Serviciul Financiar, Serviciul Buget-Contabilitate, regizorii tehnici aducând la cunoștință despre plecările artiștilor în străinătate;

•    ține evidența artiștilor români plecați în străinătate întocmind, în colaborare cu Serviciul Financiar, situații cu privire la : țara în care s-au depiasat, perioada contractului, achitarea debitelor, situații pe care le prezintă periodic conducerii instituției;

® prezintă spre supervizare la Direcția Cultură a P.M.B. contractele de lucru ale artiștilor români în străinătate;

•    întocmește documentele necesare pentru formalitățile vamale de import -export a recuzitei artiștilor români la plecarea/sosirea în/din străinătate cât și pentru recuzita și animalele artiștilor străini care lucrează în spectacolele instituției.

(4)    Biroul Resurse Umane - se subordonează directorului adjunct resurse umane al instituției, este coordonat de un șef birou și asigură:

•    încheierea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personalului angajat, precum și a contractelor civile ale colaboratorilor.

•    evaluarea posturilor din statul de funcții, în colaborare cu conducătorii compartimentelor și coordonarea procedurii de măsurare și de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru angajații instituției (in baza legislației aplicabile fiecărei categorii de personal) in vedere stabilirii salariului de baza;

•    elaborarea statelor de funcții anuale in conformitate cu .organigrama apjrqBȘ^^p^punerile șefilor de

compartimente și necesitățile instituției în realizarea obiectivelor' propus^j^&^vizul Consiliului Administrativ;    |    /    /'

•    elaborarea schemelor de personal cu modificai lle oroduse in legislație (indexă©\rrtăjofed, promovări

/ V.iiiFV

•» ij * * '4 A :’ | > 5

' 'cfOfcumenfației '"primite de la


s «s; | -


il-T' 1


atunci când este cazul).

întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților în format electronic;.

organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare, reprezentând secretariat F comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizii;

întocmirea deciziilor, notelor de serviciu, altor acte necesare pentru buna desfășurare a activității instituției

depunerea actelor necesare la casele de pensii pentru salariații care îndeplinesc condițiile de

pensionare;    _______________________

vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu;


'n5    & |„O t.


® evidența și completarea carnetelor de munca;

® programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

« eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

•    participarea, împreună cu șefii de compartimente, la determinarea și elaborarea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade și trepte profesionale, în limita numărului de personal și a creditelor aprobate.

a elaborarea actelor necesare, în colaborare cu Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, și înaintarea acestora organelor competente, pentru acordarea sporurilor pentru condiții grele de muncă, periculoase și vătămătoare;    ~ . , , / ,

•    estimarea, în colaborare cu contabilul șef, a necesarului cheltuielilor de personal;    7

•    asigurarea activității de arhivare , in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniu; •. Jz.

•    realizarea altor lucrări specifice potrivit dispozițiilor legale in vigoare.    'Lj;

(5) Serviciul Intern de Prevenire și Protecție - este în directa subordonare âț-direbiprului, adjunct

resurse umane, este condus de un șef serviciu și are ca scop promovarea securității și Sănătății în muncă a lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă, coordonează Formația Pompieri.    -

Are în principal următoarele atribuții:

® asigură implementarea măsurilor pe baza unor principii generale de prevenire, evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă, adaptarea la progresul tehnic, înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos;

•    stabilește cu servicii specializate măsuri în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, salvare, pompieri;

® informează toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol;

•    identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă - executant sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă, pe locuri de muncă;

•    realizează evaluarea riscurilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

« întocmește cu celelalte compartimente din cadrul instituției un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice;

•    întocmește documentația pentru obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

•    stabilește pentru lucrători prin fișa postului atribuțiile și răspunderile ce la revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

•    elaborează instrucțiuni proprii în conformitate cu Legea nr. 319/2006, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă;

•    asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

® ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute în legislația specifică;

•    asigură supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor în funcție de riscurile privind securitate și sănătatea în muncă, astfel încât , fiecare lucrator să poată beneficia de supravegherea sănătății la intervale regulate prin medic de medicina muncii;

•    informează imediat conducerea instituției asupra accidentelor de muncă produse în instituție; a analizează cauzele accidentelor de muncă;

o asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătățirea condițiilor de munca, precum si masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor.

® colaborează cu Biroul Resurse Umane pentru efectuarea buletinelor^Je^deter-minare si expertizare a locurilor de munca pentru care se pot acorda sporuri pentru cpCȘiții grele,Vjogițculoase, conform a Jhqajatilor,

Vv

■ / Vb A

•rr

prevederilor legale aplicabile, asigură monitorizarea stării de sănătate medical periodic;


gestionare'â' ^fișj§|praîr^<^lfe“ jaf ivind controlul


•    răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial, anual, după caz, a tuturor categoriilor de saiariați;

(5.1) Formația Pompieri este condusă de un tehnician cu atribuții în domeniul PSI și are în principal următoarele atribuții:

« asigură protecția împotriva incendiilor, luând toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare;

•    elaborează planurile de evacuare în caz de calamitate sau incendiu;

•    instruiește personalul în acțiunea de apărare civilă;

•    veghează pentru respectarea condițiilor impuse de lege privind fumatul și lucrul cu focul:

•    intervine operativ în cazul unor calamități: inundații, înzăpeziri, incendii, cutremure, etc.;

•    sesizează în timp util eventualele avarii intervenite la instalațiile de stingere a incendiilor;

•    asigură respectarea dispozițiilor Comandamentului de Pompieri, întocmind, în funcție de acestea planuri de măsuri și urmărind respectarea lor;

.© răspunde de instructajul PSI al salariaților, execută exerciții periodice și aplicații practice;

•    verifică și întreține mijloacele PSI;

© întocmește planurile de evacuare și le afișează la loc vizibil;

© respectă cu strictețe traseul stabilit și sesizează imediat orice disfuncționalitate ivită;

(6) Compartimentul Secretariat este coordonat de directorul adjunct resurse umane și are în principal următoarele atribuții:

•    primirea și înregistrarea în registrul de intrare și ieșire a întregii corespondențe a instituției;

•    lecturarea corespondenței primite, prezentarea acesteia conducerii instituției și în funcție de rezoluție, repartizarea ei, persoanelor, serviciilor, birourilor, compartimentelor, urmărind rezolvarea în termenele stabilite ;

© întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, redactarea lor, prezentarea la semnat a corespondenței cu materialul de bază, expedierea acestora ;

cunoașterea și folosirea aparaturii moderne de birou (calculator,„.xerox-,—faxv);-"CiJhpașterea


tehnoredactării computerizate ;

•    primirea și transmiterea comunicărilor telefonice ;    ț5-

•    difuzarea în instituție a deciziilor și instrucțiunilor;    1 fV

® ține evidența audiențelor și a modului de rezolvare a problemelor pcezenta’te- eonduceriî executive, de

saiariați și alte persoane ;

« asigurarea problemelor de protocol și relații cu publicul: primirea persoanelor din afara instituției, a vizitatorilor, a partenerilor, a colaboratorilor, pregătirea corespondenței protocolare cu ocazia diferitelor evenimente ;    ,1 (

•    păstrează ștampila instituției;    .    L a

•    clasarea documentelor, organizarea și asigurarea unei bune funcționări a arhivei secretariațuîjtii ;

« cunoașterea agendelor de lucru ale conducerii executive (pregătirea documentelor, .necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor și stabilirea programului). îvțț.

(7) Compartimentul Tehnico-Artistic este în subordinea directorului adjunct artistic este alcătuit din artiști de circ ( acrobați, dresori, jongleri, clovni) și regizori scena (culise).    '

Artiștii de circ asigură derularea spectacolelor de circ și a altor manifestări artistice în conformitate cu programele și proiectele culturale ale instituției, preocupându-se permanent de ridicarea nivelului calitativ (tehnico-acrobatic și artistic) al numerelor executate și au în principal următoarelor atribuții:

•    participarea efectivă la toate producțiile artistice ale instituției și ale partenerilor săi;

•    ridicarea calității numerelor artistice executate, perfecționare permanentă în vederea participării la

festivaluri de profil, naționale sau internaționale, turnee artistice în țară sau în străinătate ;

•    pregătirea permanentă la cel mai înalt nivel tehnico-artistic, pentru a putea fi distribuiți în spectacolele

instituției sau alte manifestări artistice potrivit programelor și proiectelor culturale ale instituției;

•    respectarea disciplinei de creație și de execuție a numerelor de circ ;

•    respectarea cu strictețe, sub supravegherea regizorilor de culise și scenă, a orarului de repetiții și a

oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate de circ, luând la cunoștință eventualele schimbări afișate de la avizierul instituției ;

•    respectarea întocmai a indicațiilor regizorale, sub toate aspectele, inclusiv ținuta vestimentară, aspectul

exterior (machiaj, coafură), potrivit scenariului spectacolului;

•    participarea la montarea și demontarea recuzitei utilizată la numerele sau momentele artistice în scopul

desfășurării în bune condiții a acestora și pentru evitarea riscurilor și accidentelor;

© adaptarea la noi condiții și spații în deplasări și turnee, unde pot apărea modificări de amplasament

și/sau proporții ori distanțe, care necesită schimbări în : realizarea numerelor, recuzită proprie, condiții de decor și lumină ;

•    utilizarea cu maximă eficiență a spațiilor precum și a celorlalte resurse alocate de instituție pentru

repetiții și spectacole ;

•    păstrarea și întreținerea costumelor și recuzitei de&pectacol în stare foarte bunâ^^,

Regizorii de (culise) scenă au în principal următoarelslatribuții:,

•    coordonează activitatea personalului artistic ia repetiții urmărind pregătirea artiștilor în vederea ridicării calității numerelor artistice și perfecționarea acestora pentru a putea fi distribuiți în spectacolele instituției sau la alte manifestări artistice potrivit programelor și proiectelor culturale ale instituției și pentru a participa la festivaluri, turnee artistice în țară sau străinătate ;

® întocmesc foile de prezență a artiștilor la repetiții, țin evidența deplasărilor în străinătate (plecări, sosiri) a artiștilor saiariați și colaboratorilor instituției;

® întocmesc referatele de necesitate pentru confecționarea, modernizarea sau achiziționarea de recuzite specifice și/sau elemente de siguranță ;

•    supraveghează utilizarea și păstrarea în bune condiții a recuzitei de lucru precum și a dispozitivelor de siguranță (lonje, cordeline, scripeți, vârteje, centuri de siguranță, retrete, saltele, filțuri, etc.);

® țin evidența numerelor’ârfistice'din repertoriu! fiecărui artist salariat sau colaborator, organizează vizionările;

•    întocmesc referate privind repartizarea coordonatorilor tehnico-artistici și de măiestrie artistică în vederea realizării (perfecționării) de numere artistice,

•    țin evidența coordonatorilor tehnico-acrobatici și de măiestrie artistică care au în pregătire saiariați și colaboratori, precum și a termenelor de r?ai!.?are a numerelor propuse și aprobate de conducerea instituției ;

® întocmesc referate cu privire la testarea sau/și confirmarea în cadrul unei trupe a unor noi componenți;

•    întocmesc o evidență (dosar) pentru fiecare duet sau grup cu numerele din repertoriu pentru a putea colabora cu Serviciul Relații Internaționale și Biroul Resurse Umane, având obligația să anunțe orice modificare survenită ;

® coordonează :

(7.1) Formația Muncitori I (recuziteriî este condusa de un șef de formație muncitori și are în principal următoarele atribuții:

a montează și demontează recuzitele specifice fixate pe cupolă și cele demontabile - lonje, cordeline, retrete, scripeți, etc.) la toate repetițiile artiștilor aflați în pregătire, atât în manejul de repetiții cât și la repetițiile din sala de spectacol ;

•    manevrează lonjele de siguranță la numerele periculoase, asistând artiștii în pregătire la solicitarea acestora;

•    verifică recuzitele înainte de montare, asistați de artiști, și are obligația de a anunța imediat orice defecțiune apărută în timpul manevrării pentru a preîntâmpina orice accident sau accident;

(8) Compartimentul întreținere Fizică și Recuperare (fiziokinetoterapeuți, masori), are în principal următoarele sarcini:

® promovarea stării de sănătate a personalului artistic prin stabilirea unor programe de recuperare și întreținere fizică, individualizate în funcție de numerele executate, de specialitate, efortul fizic depus ;

•    prevenirea și tratarea unor afecțiuni musculo-scheletale (spondiloze, spondilodiscartroze însoțite sauju

de spasme musculare, complicații apărute după fractu,țț,;;ș.a,) pe care ler .........

să se elimine pe cât posibil bolile profesionale;


® asigură recuperarea suferințelor datorate leziunilor sportive;

■fi 7“î 3 S ah ț j î 6 ?. jjț f J 7 ț 2 Sg J'-î. u. ’J «>■


® efectuarea de masaje de întreținere;    ii'1-

•    recuperarea deficitelor funcționale apărute în urma unor traumatisme; ....................

(9) Compartimentul Regie Scenă este în subordinoa direcță a directorului adjunct artistic și asigură buna desfășurare din punct de vedere tehnic a spectacolelor.și a Repetițiilor generale pentru spectacol, are în componența sa regizori de scenă (culise), având în principal următoarele atribuții:

•    întocmesc planul de repetiții generale pentru pregătirea spectacolelor pe care îl supune spre aprobare directorului adjunct artistic - pregătire și realizare spectacole ;

•    întocmesc programul de montare al recuzitei și al elementelor de scenografie în colaborare cu scenograful și personalul artistic în vederea pregătirii în timp util a sălii de spectacol pentru premiere și/sau alte evenimente în pregătire ;

•    țin evidența    prezenței artiștilor angajați și colaboratori la repetițiile generale de    pregătire    a

spectacolelor precum și pe toată durata desfășurării acestora ;

•    aduc la cunoștință regizorului artistic sau directorului adjunct artistic    pregătire    și realizare

spectacole, orice absență, accidentare sau schimbare în desfășurătorul spectacolului;

•    organizează    în spatele scenei ordinea de intrare a recuzitei și se asigură    ca artiștii    distribuiți    în

spectacol să    fie prezenți cu cel puțin un număr înainte de intrarea în manej;

•    supraveghează folosirea normală a aparatelor, instalațiilor, recuzitei, costumelor și a încălțămintei sau a oricăror alte bunuri afectate spectacolului;

® supraveghează respectarea întocmai de către artiști a indicațiilor regizorale, sub toate aspectele, inclusiv ținuta vestimentară, aspectul exterior (machiaj, coafură), pptrivît^ceharțițlui spectacolului;

•    îndrumă și controlează activitatea formațiilor de muncitori $e«.specialitatejțîi^,conformitate cu

desfășurătorul și instrucțiunile regizorului artistic, pentru desfășurarea în\;ebHțliții optime a spectacolului;    /    ' m. V;/,’

•    stabilește sarcinile de serviciu al personagiul din subordine: recțiziteri, garderobiere, ;etc.;

i'-'-    \ s feM    ■ '    ■ -    -• •• '

; Vrlz \'..........■■ v

•    controlează efectuarea curățeniei și a reparațiilor necesare la sala de spectacol și foyer;

•    coordonează artiștii distribuiți in spectacole precum si activitatea următoarelor compartimente:

1)    Formația Muncitori II (recuziteri, mânuitori decor și recuzită de spectacol)

2)    Formația Muncitori Tehnic Sală Spectacol (electricieni sală, acusticieni, , etc.)

3)    Compartimentul Deservire Sală Spectacol și Cabine (mecanic scena, tâmplar, lăcătuș, garderobiere, îngrijitoare)

(9.1) Formația muncitori II (recuziteri, mânuitori decor și recuzită de spectacol) este condusa de un sef formație muncitori si are în principal următoarele atribuții:

•    manipulează (introduc și scot) elementele de decor, montează ghiterele pentru animale în timpul spectacolelor;

•    montează recuzita specifică și elementele de siguranță cu care artiștii lucrează_njjm.er.eJe. atât pe

parcursul repetițiilor generale cât și la spectacole;    sr? ș p-ț ? ș

•    manevrează ionjele la numerele cu execuție periculoasă; |    i

•    întrețin curățenia în manej în timpul spectacolelor;

« păstrează în condiții optime decorurile de spectacol; o manipulează elementele de decor și recuzita ajută la împachetarea și despachetarea decorului

și/sau a recuzitei, a ghiterelor, înainte și după un turneu.

•    montează și demontează elementele de decor și recuzitele (fixate pe cupolă și demontabile - lonje, cordeline, retrete, scripeți, etc.) în conformitate cu cerințele regizorale și scenice pentru spectacolele de la sediu;


•    verifică recuzitele înainte de montare și are obligația de a anunța imediat orice defecțiune apărută în timpul manevrării pentru a preîntâmpina orice accident sau accident;

•    verifică înainte de fiecare reprezentație elementele de asamblare ale decorurilor, starea în care se află acestea, având obligația de a remedia defecțiunile apărute sau de a anunța în timp util regia tehnică sau scenograful, astfel încât spectacolul să se desfășoare în bune condiții;

In turneele interne si internaționale :

•    execută toate operațiile de montare și de demontare a unității mobile a circului în turneele din țară și străinătate;

•    încarcă și descarcă componentele chapitou-iui (stâlpi, amfiu, pânza de cort, gradene, scaune, etc.) în/din mijloacele de transport;

•    montează, demontează și manipulează elementele de decor și recuzitele specifice conform cerințelor regizorale și scenografice;

« realizează (pregătește) compoziția structurală a manejului de spectacol; ......... .

•    ajută la îmbarcarea și debarcarea cuștilor cu sau fără animale numai ^db/ipțirecta coordonare a

dresorilor;    //■<    / (rZ'

•    asigură curățenia în spațiul în care este amplasat chapitoul;    \ •T’^-

•    respectă cu strictețe disciplina de spectacol'    l,'    '•>?

(9.2) Formația Muncitori Tehic Sală Spectacol (electricieni, acusticieni, mecanic'întreținere aparatură specială sala spectacol) condusa de un sef formație muncitori si are în principai'tirmătoarelejâtribuții:

® execută toate operațiile necesare pentru redarea sunetului, iluminarea"sceneîși producerea efectelor electrice în timpul spectacolelor și al repetițiilor,

•    asigură păstrarea în condiții optime de lucru a aparatelor aflate în dotare și anunță în timp util orice defecțiune survenită;

•    verifică înainte de fiecare reprezentație sau repetiție, funcționarea instalațiilor de sunet și lumini;

•    la solicitarea regiei tehnice au obligația de a participa la toate repetițiile programate și/sau comunicate precum și la alte evenimente pe care le organizează instituția;

•    asigură, controlează și păstrează în condiții optime de funcționare instalațiile de sunet și lumini din manejul de repetiții;

•    asigură și participă la realizarea spectacolele.- în turnee în țară sau străinătate cu unitatea mobilă ;

•    realizează lucrările de instalare a unității rnoDile, stabilind cu furnizorii de energie punctul de aprovizionare cu energie și posibilitățile de amplasare a instalațiilor și aparatelor, respectând normele de securitate și siguranța spectatorilor;

•    plantează microfoanele, luminile inteligente sau alte aparate necesare desfășurării spectacolelor și repetițiilor;

•    verifică instalațiile de la aparatele speciale (motoare, palane, mașini de fum) de la sala de spectacol, în vederea constatării stării de funcționare și sesizează inginerul specialist responsabil RSTVI în vederea remedierii defecțiunilor cu firme specializate autorizate ;

întocmește referatele pentru consumabilele specifice folosite la aparatura săliț.de-spectșcol (lichid de fum, zăpadă carbonică, ulei hidraulic, ulei de transmisie), precum și pențfii necesarul;|e, accesorii terminale pentru transmitere semnale acustice, electrice și forță, toată;gama de becuri speciale pentru dotările profesionale ale sistemului de lumipi de spectacol;    ■.............

(9.3) Compartimentul Deservire Sală Spectacol șnCabine este alcătuit) din mecanic scena, lăcătuș, tâmplar, garderobiere și îngrijitoare care au în principafturmătoarele atribuții'):’ <    ./■)

•    executa reparațiile (lucrări de lăcătușerie, tâmplărie) necesare la sala de spectacol si foyer, in cazul unor defecțiuni (scene laterale, scaune, piste, arena de spectacol) astfel încât spectacolul să se desfășoare in condiții optime ;

•    executa reparații si recondiționări la decoruri si recuzite specifice in funcție de posibilitățile de realizare ;

•    participa la montarea si demontarea chapitou-lui in turneele artistice, a decorurilor si orice lucrări (in domeniul de specialitate) solicitate de regizorii de scena ;

•    asigură curățenia în sala de spectacol, foyer cu grupurile sanitare, manejul de spectacol,;

«    anunță în scris orice defecțiune apărută iri spațiile pe care le întrețin și în care își desfășoară

activitatea și urmăresc remedierea acestora;

o asigură preluarea, păstrarea în custodie temporară în garderobe și predarea hainelor spectatorilor având o atitudine civilizată;

» asigură curățenia și întreținerea în spațiile de repetiții (manej mic), forang, vestiare, grupuri sanitare ;

® sesizează orice defecțiune apărută în aceste spații și urmăresc remedierea lor;

(10) Compartimentul Creație - (artist plastic, consultant artistic, ) este în subordinea directă a directorului adjunct artistic si are in principal atribuțiile :

•    realizează elementele de pictura la decoruri si recuzita în funcție de schițele si indicațiile scenografice

si de posibilitățile de realizare ;

® ornamentează și recondiționează părți ale recuzitelor și a unor elemente mici de decor;

® execută obiecte sau ornamente, aplice sau obiecte de sine stătătoare, piese ușoare ;

® coordonează activitatea Atelierului Croitorie și Atelierului Costumiere.

(10.1) Atelierul Croitorie - este condus de un șef atelier, are în componență confecționeri îmbrăcăminte, croitori.

Are în principal următoarele atribuții:    _____________

im aIa    f' nnA-l-AAA I on n ■Fz-' i-a- r- r~- kj j ț g | q p Cl fîS |Cj flEf ’' ’ ' * FK1 £1 CI O J4C1 /~J î fv-.    j j | Q
® fac programările pentru proba costumelor în timp util, participă la repetițiile generale cu costume în vederea executării eventualelor retușuri;

® au obligația de a ține evidența măsurilor ale fiecărui artist salariat sau colaborator pentru a putea realiza în regim de urgență diferite lucrări;    ,

(10.2) Atelierul Costumiere este condus de un șef atelier    /

Are în principal următoarele atribuții:    ' ” 7. V

•    manipulează, repartizează, gestionează și întrețin costumele și încălțămintea ‘necesară-; desfășurării

spectacolelor;

•    execută lucrări simple de croitorie pe durata de desfășurare a spectacolelor .;    > ')

® la sfârșitul fiecărui spectacol strâng costumele de la artiști, recuziteri, animatori;' le controlează, le triază în vederea stabilirii celor care trebuiesc modificate, reparate, curățate ;.::,;

® ajută artiștii la îmbrăcarea lor pentru repetiții generale și spectacole în situația când aceștia au intrări succesive care presupun schimbări rapide sau au costume voluminoase sau cu structuri complexe ;

•    fac referatele pentru achiziționarea accesoriilor consumabile : ciorapi, agrafe, mânuși, etc.)

•    urmăresc modul de folosire și păstrare al costumelor de către artiști, recuziteri, animatori,și sesizează

orice neregulă ;

® ambalează și despachetează costumele pentru spectacolele din turnee;

•    înaintează propuneri de casare atunci când costumele, încălțămintea sau accesoriile nu mai

corespund, sunt uzate sau nu mai pot fi reparate ;

(11) Compartimentul Marketing este în subordinea directorului adjunct marketing si publicitate și are în principal următoarele atribuții:

® elaborează strategii de marketing de promovare a producțiilor instituției, analizează și fundamentează posibilitățile și oportunitățile participării la evenimente și manifestări de natură promoțională prin care să se pună în evidență oferta instituție : spectacole, momente artistice, spații publicitare, etc.;

® fundamentează și răspunde de politica de marcă a instituției, în acest scop culege informații cu privire la imaginea de marcă a instituției în rândul spectatorilor și a partenerilor externi;

•    cercetează piața în vederea atragerii sponsorilor, fundamentează posibilitățile și oportunitatea sponsorizărilor și fac estimări asupra eficienței unor asemenea acțiuni;

® propune și fundamentează categoriile de obiecte promoționale, posibilitățile de realizare modalitățile de distribuire sau comercializare, in condițiile legii, în vederea obținerii rezultatelor scontate ;

® elaborează previziuni pe termen, scurt, mediu și lung în funcție de vânzările realizate,, de cererea produsului (spectacolele) pe piață, de alți factori (sărbători, evenimente școlare, ș.a.,)

•    se preocupă de identificarea unor parteneri pentru încheierea unor bartere'.publicitare;

I fc ,< fo •?•>. î 4. Ș S*-* 2! ■! .’

5w'


ț a ’* w a 1 •'

care se difuzează, numărul de reprezentații, perioada de desfășurșre>ea'fdijorijlefcfe^gpâcTa'fori., poziția în sala de spectacol, distribuție;    1    .....

• urmărește veniturile din încasări, analizează evoluția acestora și propune modalități de realizare a acestora.

(12) Biroul de Presă și Relații cu Mass-Media este în subordinea directorului adjunct marketing și publicitate și este coordonat de un șef de birou. Are în principal următoarele atribuții:

•    păstrează legătura permanentă cu presa scrisă și audio-video, locală și teritorială, în vederea promovării imaginii și activității Circ & Variete Globus;

® urmărește derularea contractelor încheiate cu televiziunile, radiourile.și presa scrisă;    ' "■

•    concepe, transmite și verifică recepționarea comunicatelor de presă;    ,4/    f-■

•    monitorizează difuzarea spoturilor publicitare la televiziuni și radio și apariția apicolelor de preș arhivează materialele apărute în presa scrisă;

•    asigură difuzarea spoturilor audio/video ale partenerilor media în sala de spectacol;’’^’-?..

® realizează articole de presă pentru promovarea noilor spectacole și a altor evenimente care ari ioc la sediul instituției;    ’ ’;

•    organizează conferințe de presă, concursuri prin intermediul radioului și a televiziunilor cu programe pentru copii, întocmește lista cu invitați din mass-media la premiere și spectacole;

® un reprezentant al biroului este prezent, alături de artiști, colaboratori, etc., la fiecare interviu sau apariție televizată;

•    se preocupă de inserarea în presa scrisă a programului de spectacole și a altor informații utile pe durata stagiunilor;

® organizează în colaborare cu factori competenți din mass-media interviuri, reportaje, emisiuni legate de activitatea circului, de producțiile acestuia, prezentate la sediu, în țară și în străinătate, precum și despre aspecte semnificative ale artei de circ;

(13)    Biroul Imagine și Relații Publice este în subordinea directorului adjunct marketing și publicitate și este coordonat de un șef birou. Are în principal următoarele atribuții:

® monitorizează activitatea specifică pentru realizarea materialelor de prezentare necesare promovării spectacolelor și a altor evenimente culturale realizate de instituție;

•    propune contractarea de servicii artistice concept site, creare format, modificare format, creare clipuri, traducere site în limba engleză, franceză, germană, etc., precum și servicii de întreținere și suport tehnic site;

•    verifică și actualizează zilnic datele de pe site-ul instituției, cu modificările din programul instituției;

•    coordonează elaborarea și expunerea materialelor publicitare indoor și outdoor: afișe, fluturași, panouri publicitare, materiale publicitare pentru foyere, cu caracter periodic, banere, banere stradale, casete luminoase;

® propune contractarea de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare, efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite, propune tiraje și răspunde de conformitatea cantităților tipărite;

•    verifică și răspunde de corespondența informațiilor, numelor din materialele publicitare cu sursele citate și distribuțiile și echipele de realizatori ai spectacolelor;

® identifică locuri publice unde pot fi expuse materialele publicitare și propune modalități de promovare a spectacolelor instituției;

•    dezvoltă relații publice cu diverse instituții pentru diversificarea modalităților de promovare a spectacolelor și a altor evenimente artistice produse de instituție precum și pentru promovarea imaginii instituției;

•    inițiază și menține comunicarea cu agențiile de turism din țară și din străinătate în vederea introducerii producțiilor instituției în pachetele de servicii oferite de către acestea;

•    organizează activitatea de promovare prin distribuire de materiale publicitare (fluturași, leaflets, broșuri, sau alte materiale promoționaie) în zonele cu flux mare de circulație;

® organizează întâlniri profesionale, schimburi de experiență, participări la diverse manifestări interne și internaționale (festivaluri, decernări de premii, etc în colaborare cu Serviciul Relații Internaționale;

(14)    Serviciul Organizare Spectacole este în subordinea directorului adjunct marketing si publicitate și este coordonat de un șef serviciu. Are în principal următoarele atribuții:

® stabilește, întreține și dezvoltă relații de colaborare cu educatorii, profesorii, directorii, instituțiilor de învățământ sau cu alte organisme (centre de plasament, fundații) în vederea participării la spectacolele instituției a copiilor, elevilor, etc.;

® realizează mediatizarea spectacolelor de circ și a celorlalte acțiuni ce decurg din obiectul de activitate al instituției (afișe) prin deplasarea la sediile instituțiilor, contacte directe cu directorii, profesorii, educatorii școlilor și grădinițelor, cu inspectoratele școlare în vederea organizăriLor de spectacole.

•    întocmește planul de spectacole (pe zile, matinee) organizate pe baza .informațiilor primite de la

Serviciu! Relații internaționale si Compartimentul Regie Scenă, luând toate măsurile în vederea unei afluențe mari de spectatori și realizării obiectivelor propuse în bugetul instituției privind-yehjturițe;

•    colaborează cu instituții în vederea organizării transportului copiilor la reprezentațiile mătipfeuj

•    realizează în colaborare cu alte compartimente implicate, difuzarea biletelor de intrare la spectacol prin intermediul unor instituții, organizații, agenții, etc., în vederea vânzării în avans a acestora (la sediu și în turnee); .......

® ține evidența participării liceelor, școlilor și grădinițelor la spectacole, a numărului de copii, întocmind grafice de participare;

® are obligația de a cunoaște producțiile instituției, distribuția și echipele de realizatori pentru a oferi informații precise potențialilor spectatori;

®    ține evidența contractelor de colaborare încheiate cu instituțiile școlare, grădinițe sau alte organizații;

•    organizează activitatea de intrare la spectacolele matineu din cursul săptămânii a elevilor, copiilor și repartizarea acestora pe grupuri unitare în sectoarele sălii de spectacol;

(15) Secția Tehnico-Administrativă, Aprovizionare, Deservire este subordonată directorului adjunct tehnico-administrativ și este coordonată de un șef secție; pune în practică strategia economica a instituției, asigurând administrarea bunurilor din patrimoniul ei , activitatea de aprovizionare tehnico-materiala și efectuarea curățeniei spațiilor folosite de personalul contractual în


spectacol,forang, vestiare foyer). Este compusă din:

a)    Compartimentul Tehnic, Administrativ, Aprovizionare

b)    Compartimentul Gestiuni

c)    Atelier Deservire Administrație

(a) Compartimentul Tehnic, Administrativ, Aprovizionare Principalele atribuții ale acestui compartiment sunt:

•    colaborează la elaborarea planului anual de achiziții publice de servicii, lucrări

® împreuna cu directorul adjunct tehnico-administrativ, fundamentează pentru lucrările .mari propuse ip-bugetul viitor;    ! C V

•    face estimările financiare ale propunerilor    Ț/T’

® perfectează contracte pentru furnizarea energiei electrice, a gazului metan și pentru alte utilități;

•    propune măsurile care se impun pentru reamenajarea, modernizarea, reparațiile capitale și curente ale sediilor aflate în proprietate, urmărește aprobarea, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare;

•    urmărește executarea contractelor civile si comerciale si informează operativ conducerea instituției despre cazurile de neexecutare, executare necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale;

•    se preocupă de achiziționarea materialelor (consumabile și bunuri de mică valoare) necesare activității instituției în baza referatelor de necesitate aprobate de directorul adjunct al compartimentului solicitant și cu viza controlului financiar preventiv;

•    coordonează sau realizează direct toate activitățile administrative si de gestiune a bunurilor materiale, cu aplicarea si respectarea legislație în vigoare;

•    ia toate masurile necesare, pe baza referatelor întocmite de tehnicul sălii de spectacol si de cei din serviciile cu dotări si instalații sub presiune, cu avizul directorului adjunct tehnico - administrativ, care sa asigure întreținerea, modernizarea, repararea si exploatarea instalațiilor, echipamentelor, centralei termice si a altor echipamente din dotare, in condiții de deplina siguranța ;

« stabilește rațiile de hrană pentru animalele proprietatea instituției în funcție de speciile de animale,vârstă, necesarul de unități nutritive, ș.a.;

•    avizează rețetarele pentru dresurile străine întocmite sau verificate de medicul veterinar;

® realizează controlul medical periodic asupra stării de sănătate a animalelor, supraveghează tratamentele, programul de hrănire și de repaus al animalelor, respectarea legislației sanitar -veterinare corelate cu prevederile (standardele ) Uniunii Europene privind creșterea și îngrijirea animalelor;

•    întocmește formalitățile pentru obținerea avizului sanitar-veterinar;

•    realizează activitatea de deplasare a chapiteau-lui în țară și străinătate, obține spațiile pentru amplasarea acestuia, face demersurile necesare pentru încheierea contractelor de furnizare energie electrică, apă, salubritate, obține avizele necesare funcționării pe perioada deplasării în diferite localități.

(h) Compartimentul Gestiuni

Principalele atribuții de serviciu sunt:

•    asigură gestiunea mijloacelor fixe și a obiecielor de inventar, materialelor, alimentelor, medicamentelor și furajelor;


•    întocmește formele (documentele), conform legislației în vigoare, la intrarea sau eliberarea din magazie și depozit pentru toate bunurile;

la intrarea în depozit sau magazie a bunurilor, gestionarii, au obligația dgsa-controla,,dacă corespund cu datele înscrise în documentele și actele însoțitoare, identifică e^entualele^n^Gcinpordanțe între cantitățile înscrise în documente, calitatea și caracteristicile lor tehni^e^-ceîe ’efecîîvtlpfipfșite; solicită asistență tehnică de specialitate atuncițcând primesc bundrCbi/ oarăcteristidKpiățțtru verificare nu posedă cunoștințele necesare și nu este o comisie de pornire;1 •    ■ '

*    .......' ■ •'......■■■7


a căror


25


•    ține evidența subinventarelor și a bonurilor de mișcare;

•    păstrează bunurile pe care le au în primire în condițiile cerute de prescripțiile tehnice, ferindu-le de degradări;

•    gestionarii iau toate măsurile necesare pentru a asigura paza și securitatea depozitelor;

(c) Atelierul Deservire Administrație

Este condus de un șef atelier și are în principal următoarele atribuții:

® asigură curățenia în spațiile : birouri, holuri, grupuri sanitare (clădirea administrativă și menajerie), manejul de repetiții al animalelor, pantă menajerie, spațiul pentru pregătire hrană animale, spațiile exterioare din jurul clădirii administrative, cabinele artiștilor ș.a.;

® sesizează în scris orice defecțiune apărută în funcționarea instalațiilor sanitare și urmăresc rezolvarea acestora și orice degadâre sau deteriorare (mobilier, clanțe, geamuri, ș.a.) din spațiile pe care le întrețin;

(16)    Atelierul întreținere. Reparații

Este condus de un șef atelier și are în principal următoarele atribuții:

® execută lucrările de întreținere curentă (lăcătușerie, tâmplărie, instalații sanitare) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate la clădirile și anexele din patrimonial instituției;

•    asigură funcționarea în bune condiții a instalațiilor electrice

® execută lucrări de reparații, în funcție de posibilitățile de realizare și de dotări, la recuzite, decoruri, scaunele din sala de spectacol, etc. in baza ordinelor de lucru ale șefului de atelier;

•    executa recuzite, in funcție de posibilitățile de realizare, pentru testarea si pregătirea numerelor artistice

la repetiții;    --------—------------------------------,

•    asigură funcționarea în condiții optime a centralei termice, având obligat a“'def'1â?âbs3îîi®jiSM6:nls tfhecflat

ce apare o defecțiune pe șeful de atelier;    t <    i

•    efectuează mici lucrări de zugrăveli, vopsitorie;    I    L

•    participă la instalarea chapiteau-lui în turnee; /<:•£.'    / 'W -    1------------------------------------------

(17)    Serviciul Transporturi este în directa suborqpnare a directorului adjunct tehnico-administrativ și este coordonat de un șef de serviciu.

Șeful de serviciu:

-    supraveghează permanent folosirea ’'(judicioasă șî.Șpficientă a întregului parc auto, face programările pentru plecările în curse, emite foile de parcurs, întocmește graficul cu privire la normele tehnice obligatorii pentru mijloacele de transport, întocmește necesarul de piese de schimb și devizele privind reparațiile curente și reviziile tehnice.

Șoferii au în principal următoarele atribuții:

® efectuează curse, deservind toate compartimentele instituției, numai cu avizul șefului de serviciu, în funcție de necesități și de priorități;

-    aprovizionare, transportul recuzitelor, al animalelor, al artiștilor la diverse evenimente organizate de și prin intermediul instituției, transportul salariaților pentru realizarea afișajului stradal, la școli și grădinițe, la bănci, trezorerii sau alte instituții,etc.;

® asigura folosirea eficienta a parcului auto prin planificarea riguroasa a transporturilor, cu respectarea normelor legale de consum de combustibil;

® întrețin în bună stare de funcționare autovehiculele repartizate: spălare, gresare, remedierea defecțiunilor care nu necesită intervenția atelierelor specializate;

® plecarea în curse se face numai în baza foilor de parcurs eliberate de șeful de serviciu, iar în situația în care transportă bunuri au obligația de a avea asupra lor documentele însoțitoare (bonuri de materiale, facturi, avize de expediție, etc.);

•    completează foile de parcurs cu toate datele indicate de formular;    .

® respectă în traseu normele și normativele privind circulația rutieră;

•    la venirea din cursă au obligația de a anunța șeful de serviciu orice defecțiune apărută , de a lua măsuri pentru remedierea acesteia, astfel încât să nu pună în pericol securitatea pasagerilor, a mărfurilor, animalelor;

® asigură transportul chapiteau-lui , al animalelor, al artiștilor și al celorlalți salariați, în turneele în țară și străinătate;

® în perioadele în care nu efectuează curse, pot primi și alte atribuții, în funcție de pregătirea profesională;

(18) Biroul Achiziții Publice - este un compartiment de specialitate în structura organizatorică a instituției, este în subordinea directorului adjunct economic, coordonat de un șef de birou și are în principal următoarele atribuții:

•    elaborează programul anual de achiziții pe baza necesităților și priorități,loP 'dornunicate de celelalte

compartimente și a analizelor și evaluărilor efectuate de Serviciul Buget-Contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, pe ca'se îl transmite spre aprobare managerului și, ulterior, îl înaintează Direcției Cultură - P.M.B.;    K

ipAMmRM cu

i •r'ț i r”’1 S ?t $ f\ 5 s ? ?i i tează, spre știință, Direcției,'1' Kifttiră? O’tfe&'fn'oârfîcare


•    Transmite spre aprobare managerului și înainte-

intervenită în programului anual al achizițiilor publice;    1    :

•    răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor, a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV;

•    estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;

•    răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

•    stabilește perioadele care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de

participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului;    '

® întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul;

® întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

® propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale , precum și forma de constituire a acestora;

« propune directorului spre aprobare pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică, componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

•    propune și fundamentează necesitatea participării acestora, precum si cooptarea unor experți din afara instituției;

® transmite Direcției Cultura -PMB solicitarea de desemnare a unui reprezentant in comisia de evaluare a ofertelor;

•    asigură respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

•    elaborează sau după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelate compartimente;

«» propune achiziționare serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

® răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

9 răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

•    răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de

atribuire ( transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);    ,    ,

® răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate; /A

•    asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;    /' '■    _

•    asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publica;, 'îyTf1;;J-

•    urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție •'publică;în' condițiile

prevăzute de lege;    i'-''

•    răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

•    asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

•    asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

•    răspunde de îndeplinirea tuturor forma'Tătiior de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

® asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate; o răspunde de cunoaștere și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

I

C*

r=-

r=*


(19) Serviciul Buget - Contabilitate : este un compartiment de specialitate în structura organizatorică a instituției, este în subordinea contabilului șef, coordonat de un șef serviciu și are în principal următoarele atribuții:

® întocmește și înaintează, în conformitate cu solicitarea Direcției Buget și Direcției Cultură din cadrul

Primăriei Municipiului București, proiectul de buget anual, pe baza propunerilor,.de programe și activități ale compartimentelor din cadrul instituției;    , •    '

•    până la definitivarea proiectului de buget pe anul următor, Serviciul Buget - Contabilitate, asigură toate modificările, parcurgând toate etapele calendarului bugetar, până la aprobarea bugetului de către C.G.M.B ;

A,

‘-«Ss-jî

ț z**, * ?? îf $ w îM1 O i

r- “,^2-iu S1    |

halul ț


j V/'>.


(20)


£>tW w


c

3-


,    ț.?tî*'“    - ______

întocmește și supune spre aprobare documentația necesară efectuănJ-Virar-ilor-'de-'credîfe*' conform prevederilor legale în vigoare ;

•    transmite compartimentelor de specialitate -P.M.B., situația privind virările de credite bugetare efectuate de către instituție, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare ;

•    întocmește lunar documentația necesară deschiderii de credite bugetare în limitele bugetului aprobat, o înaintează P.M.B., și urmărește încadrarea în sumele primite conform destinației acestora ;

® transmite către Trezoreria Sector 2, până la data de 25 ale lunii curente, pentru luna următoare, situația zilnică a plăților ce urmează a fi efectuate în numerar;

® efectuează, cel puțin o dată pe lună, verificarea (inventarierea) numerarului și a altor valori aflate în casierie ;

•    împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției întocmește graficul circulației docunpep.te)ț3r/

financiar- contabile și de gestiune sau de altă natură ;    /

o asigură ridicarea numerarului și efectuarea plăților prin casierie în lei și valută ;(!

\’,Ș~


•    participă alături de salariații celorlalte compartimente, la efectuarea inventarie^l-anLrâle^-lf-ipatoiihrioniului și pune la dispoziția comisiilor de inventariere datele scriptice pentru a fi comparate cu cele faptice constatate cu ocazia inventarierii ;

•    întocmește zilnic note contabile pentru operațiuni de plăți în lei și valută cuprinse în registrele de casă și extrasele conturilor deschise la bănci și trezorerii, contează și încadrează pe plăți și cheltuieli la articolele și alineatele cadrului comun al clasificației bugetare, fiecare sumă din documentele anexate la acestea ;

® întocmește registru jurnal și registrul inventar conform prevederilor legale in vigoare ;

•    ține evidența bonurilor valorice de carburanți eliberate pentru fiecare autovehicul din dotarea instituției și urmărește termenele de decontare în funcție de data alimentării cu carburant;

•    conduce fișele sintetice, fișele pentru plăți efectuate și cheltuieli efective, fișele analitice valorice pentru conturile de debitori, creditori și furnizori și fișele analitice cantitativ-valorice pentru conturile de materiale, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată în magazie și folosință și pentru conturile de mijloace fixe ;

® întocmește lunar situația consumului de materiale, precum și situația materialelor de natura obiectelor de inventar aflate în magazie și date în folosință ;

•    calculează amortizare activelor fixe corporale și necorporale, întocmește « situația privind calculul amortizării », lunar și anual;

® întocmește lunar balanțe de verificare pentru conturile sintetice, pentru plățile efectuate și cheltuielile efective și balanțe analitice pentru conturile de materiale, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, mijloace fixe, debitori, creditor! și furnizori, asigurând respectare corelațiilor între datele înscrise în acestea ;

•    urmărește încasarea debitelor și plata obligațiilor către terți ;

•    asigură respectarea procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;

•    efectuează plata cheltuielilor, împreună cu șeful Serviciului Financiar, în limita creditelor bugetare deschise și neutilizate sau a disponibilităților aflate în conturi;

® întocmește situațiile financiare trimestriale șl anuale și le înaintează compartimentelor de specialitate -P.M.B., în termenele prevăzute de lege ;

•    organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, prin persoana împuternicită să acorde viză de control financiar preventiv propriu și persoana desemnată să îndeplinească astfel de atribuții prin fișa postului ;

® la finele anului, persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv, analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum și dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii;

•    persona desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, întocmește rapoarte trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situația statistică a operațiunilor supuse controlului preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată ;

® elaborează proceduri contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare ;

Serviciul Financiar - asigură sub coordonarea directă a contabilului șef:

întocmirea lucrărilor de salarizare, statelor de salarii, centralizatoare, situații către administrația financiară;

virarea în termen a impozitelor și a celorlalte obligații către bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale,

etc.;    .....

întocmirea declarațiilor de CAS, CASS, șomaj, etc..;    J',

încasarea și calcularea chiriilor, ține evidența CEC-urilor, ratelor, popririlor, reținerilor,''etc^L întocmirea fișelor fiscale în conformitate cu prevederile legale și transmiterea lof' eăt're^dministrația Financiară în termenul prevăzut de lege;    Șț    'LfeLt

ala/ 28

întocmirea calculului estimativ și a calculului final (real) pentru salariații și c^bojatqrjLinstițfci'ției care efectuează turnee artistice în străinătate, înștiințând Biroul Resurse Umarja, și/șâLif (^FnpâjJmentul contabil, după caz, și urmărind încasarea veniturilor provenite din acestea;

asigură gestionarea corectă a mijloacelor bănești;

întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățijĂ-^ifumerar, cu respectare plafonului de casă aprobat; evidența avansurilor spre decontare;

realizarea documentelor justificative aferente organizării turneelor în țară și/sau străinătate, privind încasarea de numerar în lei sau valută, din vânzarea biletelor de spectacole;

asigură, plata drepturilor bănești,, cuvenite salariaților și colaboratorilor, pe perioada deplasărilor în țară sau străinătate:

eliberarea de adeverințe salariaților și colaboratorilor privind reținerile, salarizarea, contribuțiile sau alte probleme financiare ale acestora;

întocmirea necesarului de bilete în funcție de planul de spectacole, comandarea și urmărirea executării acestora la tipografie în condițiile legii.

gestionarea, difuzarea biletelor, evidența biletelor vândute și întocmirea situațiilor către Administrația

Financiară, evidența impozitului pe spectacole;    .........._.....-........- ' - ;

îndeplinirea oricăror atribuții dispuse de conducerea instituției sau reOTl^^dW'^^fe^oEÎmaijV^ în vigoare    ^Cu^*”***’ "V -    1

CAPITOLUL VIII    I    .    ................

Personalul CIRC & VARIETE GLOBUS ............

Art.40 Funcționarea CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este asigurată prin activitatea personalului artistic, tehnic și de către personalul administrativ, care de regulă își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, precum și prin încheierea unor contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin activitatea unor persoane fizice sau juridice care participă la realizarea actului artistic sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

Pentru realizarea producțiilor artistice, instituția mai poate utiliza personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte civile de prestări servicii, potrivit Codului civil.

Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate , poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcții în cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul consiliului administrativ.

Cumulul de funcții se poate face și în cadrul instituției cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI poate încheia contracte privind dreptul de autor si drepturile conexe pentru concepția și realizarea de momente artistice de circ. Obligațiile de plată rezultate din contractele încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe precum și a convențiilor încheiate în baza Codului civil, se considera cheltuieli aferente producțiilor artistice și se prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

Personalul angajat în funcții de specialitate artistică pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitate și nu beneficiază de locuință de serviciu, poate primi din bugetul instituției o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea.

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI poate asigura, în funcție de posibilități, spații de locuit în incinta instituției sau în dotările speciale (semiremorci special construite cu destinație de locuit) ale circului mobil, salariaților și colaboratorilor distribuiți în producțiile proprii (atât la sediu cât și în turnee în țară sau străinătate), precum și cazare la hotel pentru artiști, impresari, directori, participanți la spectacole, la încheieri de contracte, festivaluri, decernări de premii, etc.

încadrarea personalului se face, de regula, pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit reglementărilor în vigoare,

Contractele individuale de muncă se pot încheia pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată, inclusiv pe stagiune sau producție artistică.

Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face și prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) și (4), respectiv ale art. 82 alin.(1) și art. 84 alin.(1) din Lege nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul contractelor încheiate pe perioadă determinată, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților. Criteriile de ocupare a posturilor, se face în baza Regulamentului Intern.

încadrarea personalului artistic (artist circ și maestru artist circ ) se face pe baza criteriilor stabilite de instituție , fiind singura de acest gen. Colaboratorii artiști, pot încheia contracte individuale de muncă cu instituția după un stagiu de pregătire de 2 ani.    .«jf*****^"*^.,.

Condițiile de muncă, salarizare, concediul de odihnă și alte drepturi ale pșfșoanelocangâj^țe sunt prevăzute în contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern.    /* '    '

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse,îp-șt^țul de funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite prin organigramă.


Air

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază ș> a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de secție, serviciu, compartimente, în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern.

Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute in fișa postului.

Activitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din instituție se normează potrivit fișei postului; norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activități atribuții individuale rezultate din servicii completată după caz cu sarcini complementare. în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă asigură întocmirea fișelor posturilor acestuia.

Aprecierea activității anterioare a personalului artistic și tehnic de specialitate din instituție se face pe baza fișei individuale de evaluare a calității prestației sale, întocmită pe durata fiecărei perioade de referință.

Personalul instituției răspunde material, administrativ și penal de bunurile pe care le manipulează și care îi sunt date în gestiune.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine, precum și litigiile de muncă, se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.    yy'    Q/,

CAPITOLUL IX    y    '■/)

Patrimoniul CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI jb

Art.41 CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI î«?i desfășoară activitatea specifică și funcțională și asigură promovarea proiectelor instituției în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI are în administrare Sala de spectacole , situată în Aleea Circului nr. 15 sector 2 București și o unitate mobiia (chapiteau) cu care efectuează deplasări în țară și străinătate.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public ai Municipiului București conform Legii nr. 213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură spre luare la cunoștință și introducerea în baza de date a direcției si a realizării inventarului Municipiului București.    _________________________________________________

CAPITOLUL X Buget, relații financiare


|    BL I


Art.42 CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este o instituție publică de cultura, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii, provenite din încasările din vânzarea biletelor și abonamentelor de spectacol, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din contracte de colaborare în vederea organizării unor evenimente artistice, contracte de colaborare cu diverse case de producții sau agenții de publicitate, televiziuni, precum și din venituri în baza unor contracte/parteneriate având ca obiect realizarea/prezentarea de către salariații/colaboratorii instituției a unor prestații artistice în spectacolele produse de partenerii contractuali la nivel național și/sau internațional, etc.

Bugetul de venituri și cheltuieli al CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Angajarea, ordonanțarea si lichidarea cheltuielilor, precum si încheierea contractejp^î‘"te"'cisigpră de către Manager, in calitatea sa de ordonator terțiar de credite ordonatorul de credite;    ......

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI poate primi finanțări pentru programe cyfîy^ețjcîe intereăîfoĂș.l, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile prevederilor '(egale în vigoare^* / I

Instituția poate colabora cu instituții similare internaționale, persoane fizice sau j^naide, pentru rPaljzpfe|

/ii    y

\ \ <o

de parteneriate culturale, schimburi de experiență, acțiuni de informare și formare a personalului său (salariați și colaboratori), în spiritul manifestărilor culturale internaționale, alte acțiuni de interes cultural și în domeniul artei circului.

Conducerea instituției va iniția demersuri și negocieri ca în cadrul acestor parteneriate culturale internaționale, care au ca scop schimburi de experiență artistică, să se asigure promovarea numelui și activității instituției, să se asigure finanțarea parțială sau totală a deplasărilor, de către partenerul extern și să se obțină venituri proprii.

în cadrul parteneriatelor culturale cu participarea unor artiști străini, instituția are statutul de producător al spectacolului , iar artiștii au recunoscute drepturile de autor prevăzute de legislația în vigoare și stabilite inclusiv potrivit uzanțelor internaționale din arta circului. în acest caz, instituția va asigura transportul, cazarea, plata asigurărilor medicale-pe perioada șederii pe teritoriul României,- pentru artiști și personalul tehnic, precum și hrana animalelor, adăpostul acestora (în cazul dresurilor), asistență veterinară, după caz, recuzită și costume, etc., acestea reprezentând cheltuieli materiale pentru realizarea producțiilor.

în cadrul parteneriatelor culturale, având ca scop formarea și/sau perfecționarea personalului artiști (salariați și colaboratori) cu artiști consacrați de nivel internațional, instituția va asigura cazarea, transportul și onorariile drepturilor de autor, cesiunea acestora, pentru numerele acrobatice sau momentele artistice care fac obiectul cesiunii.

CAPITOLUL X!

Dispoziții finale

Art.43. Instituția CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria “instituții de spectacole de repertoriu".

Instituția CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI își impresariază propriile producții artistice.

Instituția CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI Doate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Instituția CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI își întocmește propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, cu respectarea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament . Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc.; procedurile se avizează de către Direcția Cultură - P.M.B..

Instituția CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

CIRC&VARIETE GLOBUS BUCUREȘTI urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicaniie sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.31