Hotărârea nr. 261/2009

HOTARAREnr. 261 din 2009-07-15 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 83/2008


jCONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București
HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A. pentru punerea în aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de punctul de vedere al Agenției de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă - Canal a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000, încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Actul adițional prevăzut la art. 1 modifică anexa 1 a părții a VI-a a Caietului de Sarcini al concesiunii, în sensul scoaterii din aceasta a bunurilor care fac obiectul Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/2008.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să semneze actul adițional la Contractul de Concesiune prevăzut la art.1.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

PREȘEDINTE DE |EDlNȚĂ, ’d

Murg Călin A/^^V


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

t TudorCToma .


București, 15.07.2009 Nr. 261


CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2CONFORM CU ORIGINALUL

ACT ADIȚIONAL NR.

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE

cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Prezentul Act Adițional la Contractul de Concesiune (denumit în continuare „Actul Adițional”) a fost încheiat la data de........................de către și între:

(1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în Bd. - ul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București, România, reprezentat de Dl. Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar General al Municipiului București în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, denumit în continuare „Concedentul”

Și

(2) S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în strada Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/9006/1999, CIF RO 13102711, reprezentată de Dl. Bruno ROCHE, DjLebfcîr^^neral, denumită în continuare „Concesionarul”


A?

(Concedentul și Concesionarul sunt denumite în continuare împreună „Pă^j^

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

Prin Hotărârea nr. 83/29.02.2008 Consiliul General al Municipiului București a aprobat trecerea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a unui număr de 22 foraje, bunuri cuprinse în lista Bunurilor Proprietate Publică concesionate S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 296/1999 și anexată ca ANEXA 1 a Părții a VI - a, a Caietului de Sarcini al Concesiunii.

Având în vedere faptul că bunurile ce fac obiectul Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/2008 menționată mai sus nu mai sunt necesare Concesionarului pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul București,

In baza prevederilor clauzei 52.11 „Modificare” din Contractul de Concesiune,

PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

I.


Lista bunurilor Proprietate Publică concesionate Concesionarului de către Concedent aprobată prin Hotărârea C.G.MjȚjir. 296/1999 și anexată ca Anexa 1 a Părții a VI- a, a Caietului de Sarcini aLConcesiunily.se modifică în sensul scoaterii din aceasta a
II.


CONFORM CU ORIGINALUL
/.M v.XZ

.

IU    •.-//

bunurilor prevăzute în Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 83/2008, ce'^^np^î^â' prezentului Act Adițional.

Predarea - primirea bunurilor prevăzute în anexă s-a făcut pe baza Procesului Verbal de predare - primire încheiat în data de 14.05.2008 între părțile implicate.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București va prelua contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de Concesionar pentru bunurile prevăzute în anexă ce fac obiectul prezentului Act Adițional.

Anexa face parte integrantă din prezentul Act Adițional.


III. Termenii scriși cu majuscule în prezentul Act Adițional au înțelesul din Contractul de Concesiune.


IV. Restul dispozițiilor Contractului de Concesiune și ale documentelor Concesiunii rămân neschimbate.


V.    Prezentul Act Adițional va face parte integrantă din Contractul de Concesiune și va intra în vigoare după semnarea sa de către Părți.

VI.    Prezentul Act Adițional este guvernat și încheiat în conformitate cu legea română. Orice litigii născute din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv orice problemă privind existența acestuia, validitatea sau încetarea sa care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate conform Clauzei 52.17 „Arbitrajul” din Contractul de Concesiune.


Prezentul Act Adițional a fost semnat la București astăzi ............... , în două exemplare

originale în limba română și două exemplare originale în limba engleză. In cazul unui conflict între versiuni, versiunea în limba română va preleva.


Pentru S.C. APANOVA BUCUREȘTI S.A.


Pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Dl. Bruno ROCHE Director General


Dl. Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCUANEXA

LA Actul Adițional nr.


NR. INV.

NR. INV. ANEXĂ

DATĂ PIF

DURATĂ

NORMATĂ

DENUMIRE

CLASĂ

VALOARE

ÎNV.

AMORTIZARE

UM

CANT.

LOCAȚIE

9318

2 1898

12/1/1969

24

FORAJ LA PUT NR 1 MINICAPTARE

1

5,134.54

1,214.66

BUC.

1

CIȘMIGIU LIC. GH. U\ZĂR

3920

2 263

12/1/1939

24

PUT FORAT DE ADÂNCIME MARE

1

537.16

305.32

BUC.

1

CIȘMIGIU - LICEUL LAZĂR

9322

2 1899

12/1/1969

24

FORAJ LA PUT NR 2 MINICAPTARE

1

916.89

216.90

BUC.

1

MONTE CARLO

3923

2 262

12/1/1939

24

PUT FORAT DE ADÂNCIME MARE

1

539.42

306.59

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU

9345

2 1912

12/1/1969

24

FORAJ PHO

1

1,808.39

221.23

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU

9348

2 1913

12/1/1969

24

FORAJ PH1

1

1,808.39

221.23

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU

9351

2 1914

12/1/1969

24

FORAJ PH2

1

1,808.39

221.23

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU

9354

2 1915

12/1/1969

24

FORAJ PH3

1

1,808.39

221.23

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU

9357

2 1916

12/1/1969

24

FORAJ PH4

1

980.33

83.04

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU P.H. 5

9360

2 1917

12/1/1969

24

FORAJ PH5

1

1,808.39

221.23

BUC.

1

HERĂSTRĂU NORD Sector 1

3676

2 259

1/1/1938

24

FORAJ MARE ADÂNCIME

1

105.16

65.62

BUC.

1

PARC HERĂSTRĂU PCO

3679

2 270

1/1/1938

24

PUT FORAT DE ADÂNCIME MARE

1

1,662.87

541.16

BUC.

1

BD. LACUL TEI X ALEEA CIRCULUI

Valea lui Mihai nr. 3

7375

2 277

12/1/1961

24

PUT FORAT DE ADÂNCIME MARE

1

442.29

333.27

BUC.

1

77246

1973

40

Domnești - P1 bis

1

58.60

58.60

BUC.

1

77238

1973

40

Domnești - D1

1

155.54

101.89

BUC.

1

6109

1958

40

Domnești - D1 bis

1

625.68

321.77

BUC.

1

77242

1973

40

Domnești - P2

1

58.60

50.65

BUC.

1

77251

1973

40

Domnești - D2

1

58.60

50.65

BUC.

1

6112

1958

40

Domnești - P3

1

625.68

321.77

BUC.

1

77256

1973

40

Domnești - D3

1

978.19

193.69

BUC.

1

6118

1958

40

Domnești - D4

1

625.68

321.77

BUC.

1

77261

1973

40

Domnești - D5

1

154.85

101.41

BUC.

1

Ua. >_ >    “1

--ArAt-b.X-&

KICQNF0FM CuJ

1 GRiGINALUkJ