Hotărârea nr. 26/2009

HOTARAREnr. 26 din 2009-01-28 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 2 A HOTARARII CGMB NR. 289/2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei 2 a Hotărârii CGMB nr.289/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a CGMB;

în baza Hotărârii CGMB nr.409/2008, Hotărârii CGMB nr.410/2008, Hotărârii CGMB nr.411/2008 și cererii Doamnei consilier general Mariana Chirișnr.4301/6/09.12.2008;

în conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

în temeiul art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Anexa 2 a Hotărârii CGMB nr.289/2008 se modifică după cum urmează:

a) Comisia juridică și de disciplină:

1.Domnul Gherasim Vasile se înlocuiește cu Doamna Nemeș Carmen Ionela

b) Comisia învățământ, cultură, culte, sport:

1.    Domnul Zătreanu Dan Radu se înlocuiește cu Doamna Chiriș Mariana

2.    Doamna Burcău Doina se înlocuiește cu Domnul Florescu Dragoș

c) Comisia sănătate și protecție socială:

1.Domnul Gherasim Vasile se înlocuiește cu Doamna Nemeș Carmen

Ionela


d)    Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice:

1.    Doamna Chiriș Mariana se înlocuiește cu Domnul Gorodea Tiberiu Silviu loan

2.    Domnul Murgeanu Gheorghe Răzvan se înlocuiește cu Domnul Dincă Dumitru

e)    Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali:

1.Domnul Zătreanu Dan Radu se înlocuiește cu Domnul Gorodea Tiberiu Silviu loan

f)    Comisia pentru salubritate:

1.Domnul Florescu Dragoș se înlocuiește cu Domnul Nicorescu Virgil

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ......    SECRETAR GENERAL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2