Hotărârea nr. 259/2009

HOTARAREnr. 259 din 2009-07-15 PENTRU MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 91/2008, PRIVIND APROBAREA NUMARULUI MAXIM DE AUTORIZATII A TARIFULUI MAXIMAL DE DISTANTA SI A MODELELOR INSCRISURILOR SPECIFICE SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXIAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (î), ârt. 17, art. 19 lit. c), art. 20, alin. (6) și (7) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;


în baza prevederilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificări și completări ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 5 și art. 7 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/2007 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Cu respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.jp Se aprobă studiul revizuit priytffiȘMimensionarea; hiijrharului de taxiu^^Jpot funcționa pefteritoriul Municf^^^București, prevâzutfîn anexa care Jtjace parte integrantă din prezenta ho^^^”.    Wî-<

?Wl II Se modifică articolul 2 al HotărânîBîG.M.B. nr.91/2008 și va avea următorul cuprins:    '®8S"

„Ârt.2 Se aprobă numărul maxim de 10f 269 autorizații taxi necesare, pe baza studiului revizuit prevăzut la art. I în hotărâre”.

Art. III După articolul 5 al Hotărârii C.G.MÎB. nr.91/2008 se introduc două noi articole, articolul 5A1 și articolul 5A2 cu următorul cuprins:

,,Art.5A1 Se majorează numărul de locuri de așteptare destinate staționării taxiurilor autorizate de Primăria Municipiului București de la 172, dispuse în 31 de locații, la 232 de locuri de așteptare dispuse în 41 de locații.

Dispunerea noilor locuri de staționare destinate taxiurilor autorizate de Primăria Municipiului București se va face corelat cu planul de modernizare a infrastructurii rutiere a Municipiului București.

Art.5A2 Locațiile destinate locurilor de așteptare pentru taxiurile autorizate de Primăria Municipiului București vor fi presemnalizate și semnalizate conform legislației rutiere în vigoare”.

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 91/2008 rămân neschimbate.

Art. V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor pune în aplicare, de îndată, prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.


PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI udor TomaV/S-    yh

X. țv


Murg Călin

București, 15.

Nr. 259


România;
tel.: +4021 305 55 00; www jcuresti-primaria.ro


B-dul ReginaC*HB

•••.:•:'•/?-• f,• :

VL->i:-'-;‘.‘'-' •-.

BHJ '


aa»,


REVIZUIRE STUDIU PRIVIND DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE TAXIURI CE POT FUNCȚIONA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


-.ăB'a ffi •;••^CONFORM

1'•V’v’saew

Mi


REVIZUIRE STUD1DPRIVIND DIMENSIONAREA

-“•^atStVr--

NUMĂRULUI DE TAXIURI CE POT FUNCȚIONA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
1 INTRODUCERE    r


Activitatea de transport persoane si bunuri in regim de taxi'este o componenta a transportului public și satisface un segment limitat al cererii de transport având un caracter preponderent ocazional și de urgență.


în România aceasta activitate este reglementată de Legea nr 38/20 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial 45 din 28.01.2003, precum și de Ordinele nr 275/2003 al Ministerului Administrației si Internelor si nr 1170/2003 al Ministerului Transporturilor si Turismului. Fiecare prevedere menționata conține referiri la modul in care se poate desfasura activitatea de taximetrie si stabilește condițiile cumulative pe care trebuie sa le îndeplinească compania, taximetristul independent, mașinile destinate activitatii de taximetrie, persoanele care vor lucra pe mașini.


Conform art 4(1) din Legea nr 38: "transporturile de persoane sau bunuri in regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se af/a sub autoritatea administrațiilor publice locale'. In acest context, Consiliul General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 169/19.06.2003 a stabilit Regulamentul de funcționare a taximetriei pe teritoriul municipiului si numărul maxim de autorizații de taximetre. Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr 96 din 20.05.2004 s-a redimensionat numărul maxim de autorizații, acest număr fiind valabil si la data elaborării studiului anterior - februarie 2007.


Acesta revizuire a studiului elaborat de Consilier Construct in anul 2007 are drept scop stabilirea numărului suplimentar de taxiuri ca rezultat al cererii reale de transport. Acesta se bazeaza in primul rând pe interpretarea datelor publicate de Direcția Regionala de Statistica a Municipiului București, precum si pe estimări ale potențialilor utilizatori de taxi avand in vedere apariția unor numeroase centre comerciale cu potențial major de vizitatori.


>

>

5

>

X .


2. DETERMINAREA


Ă TRANSPORTULUI IC LOCAL DE PERSOANE


Conform ultimelor date statisticș^gulatia Municipiului București la 1 iulie 2007 era de 1 931 838 locuitori, numar^care se va utiliza in continuare in prezentul studiu, eventualele diferente fatajde prezent considerandu-se nesemnificative' Distribuția populației pe sectoareJșșțe conform Anexa 1. Este de remarcat ca populația municipiului BucurestPare 0 tendința de scădere. Astfel fata de recensământul din 1992 in 2004 a scăzut cu 6,7% (139 986 locuitori), respectiv de la 2 067 545 la 1 927 559 locuitori. Toți aceștia la care se adauga navetiștii din zona metropolitana (care cuprinde 62 localitati), studenții din provincie sau străini, precum si persoanele aflate ocazional in București (turiști, cetateni din tara care executa delegații in interes de serviciu, etc) circula pe străzile municipiului (care insumeaza 1821 km) intre diferite puncte de pe 0 suprafața de 328 kmp.

La nivelul întregului municipiu, transportul de calatori se face atat la suprafața, cat si in subteran. Circulația la suprafața se realizează cu autobuze, troleibuze si tramvaie. In studiul anterior a fost prezentata pe larg situația acestora folosindu-se date oficiale oferite de RATB si METROREX. Conform datelor culese despre transportul public si avand in vedere potențialii utilizatori ai acestuia s-a apreciat gradul de satisfacere a transportului public local ca fiind bun.

3. ANALIZA SITUAȚIEI TRANSPORTULUI CU TAXIMETRE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Asa cum se prezintă in studiul anterior, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 96/20.05.2004 pe teritoriul municipiului s-au acordat:

•    9500 autorizații taxi cu caracter permanent

•    500 autorizații sezoniere care se distribuie după cum urmeaza:

•    3425 autorizații taxi pentru grupa taximetristi independenți

•    5875 autorizații taxi pentru grupa societăți comerciale

•    125 autorizații taxi pentru grupa transport bunuri

•    75 autorizații taxi pentru Sectorul Agricol Ilfov

De asemenea s-au făcut observații pertinente, care sunt inca in vigoare in
in unele locuri nu existaînici un fel de semnalizare rutiera sau marcaj care sa semnalizeze ca acolo ar fi stafii dă taximetre;

de regula in locurile de.așteptare cu mai multe taximetre decât cele '■'? alocate mașinile stationeaza pe carosabil de asa maniera incat stânjenesc buna desfășurare a traficului.

4. DIMENSIONAREA NECESARULUI DE TAXI IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Asa cum s-a observat si in studiul anterior in municipiul București taximetrele sunt utilizate mai intens in timpul zilei intre orele 6.00 - 7.30 si 18.30 - 20.30 deoarece in intervalul 7.30 - 18.30 orașul este foarte aglomerat, se circula” bara la bara, iar timpii de așteptare sunt foarte mari. Astfel in cursul zilei circa 43% din parcul existent stationeaza. In schimb in intervalul orar 24.00 - 5.30 este singurul mijloc de transport public. Chiar daca viata de noapte in București este mai puțin intensa in zilele lucratoare, multe persoane (in special tinerii) folosesc taxiurile pentru a se deplasa începând cu ora 22.00, ora la care se închid centrele comerciale. Viata de noapte cunoaște 0 oarecare înviorare vineri si sambata, mai ales in preajma marilor restaurante ori cluburi. Zonele care generează traficul de taximetre in zilele din cursul saptamanii sunt: gările, complexele comerciale (gen Piaza, Mall, Carrefour, Auchan, Cora, Kaufland, Billa, Unirea), autogarile, aeroporturile, marile hoteluri, etc.

In ceea ce privește turismul, care in marile orașe este generator de trafic de taximetre, situația municipiului București se prezintă in Anexa 2.

De asemenea, printre potențialii utilizatori de taxi mai sunt studenții din provincie, precum si cei din alte tari, dar si cetățenii din tara care executa deplasări in București in interes de serviciu. 0 prezentare aproximativa se regăsește in Anexa 3.

După cum a fost prezentat in studiul anterior, cererea de taximetre depinde de marimea populației, de densitatea populației pe kmp, lungimea totala a străzilor, de PlB-ul pe cap de locuitor, de situația traficului, turism, gradul de acoperire a cererii de transportul in comun alta decât taximetrele etc. Asftel s-a ajuns la următoarea formula:

Ntx=Npjlst x DjlOOO,

unde: Ntx= nr de taxiuri^Sggr


Folosindu-ne deaceasta formula si ținând cont de toațe|3atele prezentate anterior, a rezultat 0 diferența de 769"de taxiuri in plus fata"de?cele rezultate in studiul anterior'(a se vedea Anexa 4).    1'

5, RECOMANDĂRI:    1

In plus fata de recomandările prezentate in studiul precedent mai facem următoarele precizări:

•    suplimentarea numărului maxim de taximetre permanente cu 769;

•    repozitionarea stafiilor - impreuna cu specialiști din Primărie sa se ajunga la reamplasarea lor astfel incat taximetrele sa nu mai jeneze circulația celorlalte autovehicule;

•    asigurarea echilibrului dintre cerere si oferta trebuie avut in vedere prin amplasarea de statii de taximetre in zone polarizatoare de utilizatori, nu imprastiate la fiecare "colt" de strada;

•    stațiile de taximetre trebuie sa aiba un număr limitat de locuri de așteptare (recomandat 6-8), avandu-se grija sa nu se depaseasca aceasta limita (excepție facand zonele intens tranzitate) pentru a se evita aglomerarea si jenarea celorlalți participanti la trafic;

•    taximetrelor li se vor interzice staționările in alte locuri decât in cele special amenajate. Amplasarea stafiilor de taximetre va avea in vedere densitatea de populație din anumite zone ale orașului sau gradul de interes/atractivitate al zonelor. Astfel, trebuie găsite spatii in care se pot amplasa statii de taximetre cat mai ofertante in cartiere de locuințe, vile, blocuri - zone intens populate, in zonele de campusuri universitare, in zona centrala, in zonele centrelor comerciale;

•    extrem de oportune sunt stafiile de taxi amplasate in zone comerciale, precum si cele din zona gărilor si a aeroporturilor. Aceste statii nu trebuie sa duca lipsa de taximetre in nici un moment al zilei, dar isi vor dovedi utilitatea in momentele de vârf (perioada cumpărăturilor - sărbători, sfarsit de saptamana, dupa-amieze; sosirea trenurilor/avioanelor).

CONFORM CU -•^•NALUL


' -î

-r
Distribuția populației pe sectoare


Sector

Populație

1

259.902

2

394.208

3

394.812

4

325.000

5

269.272

6

416.045
ANEXA2


Romania după categoriile de mijloace detransport

Anul 2007    -

UM: Persoane

Anual

Potențiali utilizatori taxi

Zilnic

Total

7722000

Cu mijloace de transport rutiere

5.753.000

575.300

2.493

Cu mijloace de transport feroviare

275.000

247.500

1.073

Cu miiloace de transport aeriene

1.460.000

1.314.00

5.694

Cu mijloace de transport navale

234.000

Total potențiali utilizatori taxi

9.259
Populația școlara pe niveluri de educație, forme dj^mvatamant, regiuni de dezvoltare si iudete

Niveluri de instruire ■

Regiuni de dezvoltare si județe

Anul 2007

UM: Număr

persoane

Studenti inscrisi

Municipiul București

389.517

din care din provincie

70.000

Studenti din alte tari inscrisi in invatamantul de lunga durata

3.565

Cetateni din tara care executa deplasări in București pentru

probleme de serviciu    90.000W

IS.'.’ ■■

• - :•

.- ••• -


,


- studenti, turiști

•VW?":

82.824

- deplasări in interes de serviciu

90.000

TOTAL POTENȚIALI UTILIZATORI

7 W

172.824


cu


țcONFOBM

’    in.’MALUL J


p AS«TiW ;£î^'- -sji
//


:șy

li