Hotărârea nr. 255/2009

HOTARAREnr. 255 din 2009-06-30 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN FUNCTIA VACANTA CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI IONESCU ROBERT CONSTANTIN

CONFORM CU ORONALUL


Consiliul General al Municipiului București

========

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București, în funcția vacantă ca urmare a demisiei Domnului lonescu Robert Constantin

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B.;

în baza procesului-verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret pentru funcția vacantă de viceprimar al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin.(1) și (2) din O.G. nr.35/2002 pentru * aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002 cu modificări și completări ulterioare;

în temeiul art. 57 alin.(3) și (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articul unic: Se declară ales în funcția de viceprimar al Municipiului București domnul consilier C.G.M.B. lovici Victor Teodor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; teî.:-+4Q2X'30Ș 5Ș/5O; www.bucuresti-orimaria.ro