Hotărârea nr. 252/2009

HOTARAREnr. 252 din 2009-06-30 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 195/08.05.2008

privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea C. G.M. B. nr. 195/08.05.2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează anexa nr. 3 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 195/08.05.2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 195/08.05.2008 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘE “    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin
Nr. 252

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București; România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

/v’ î\rOr.îVl ORONALULla HCGMB nr.

La Articolul 4 - SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.S.M.B.,

punctul 4.2

După alineatul 4.2.11 se introduce alineatul 4.2.12 care va avea următorul conținut :

" Promovarea activității sportive în rândul copiilor și adolescenților prin inițierea, instruirea și pregătirea acestora în cadrul unor grupe de copii și juniori care se constituie și activează la nivelul secțiilor pe ramuri sportive. ”

La Articolul 5 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A C.S.M.B., punctul

5.2

-    După alineatul 5.2.2 se introduce alineatul 5.2.3 care va avea următorul conținut:

” în cadrul secțiilor pe ramuri sportive se constituie și activează grupe de copii și juniori după cum urmează:

-    Secția Rugby - copii și juniori

-    Secția    Baschet    -    copii/ fete și băieți și juniori/ fete și băieți

-    Secția    Handbal    -    copii/ fete și băieți și juniori/ fete și băieți

-    Secția    Atletism    -    copii/ fete și băieți și juniori/ fete și băieți

-    Secția    Volei    -    copii/ fete și băieți și juniori/ fete și băieți."

La Articolul 11 - ȘEFII DE SECȚIE, punctul 11.1

- După alineatul 11.1.14 se introduce alineatul 11.1.15 care va avea următorul conținut:

"Șefii secțiilor pe ramuri sportive, nominalizate la articolul 5,punctul 5.2, alineatul 5.2.3, asigură constituirea unor grupe de copii și juniori în cadrul secțiilor sportive și stabilesc prin fișa postului grupele cuprinse în instruirea și pregătirea fiecărui antrenor. ”

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: tf-402i,305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2