Hotărârea nr. 250/2009

HOTARAREnr. 250 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA SERBAN - VODA NR. 225, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului Bucureș
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Șerban - Vodă nr. 225, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.30/2/16/30.07.2007/ R /26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz

nr.261/2007;    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa

nr.5222/427/21.04.2008;    ’

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr.23786/1419/26.11.2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.670290/42/19.10.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 15153/09.10.2007

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Șerban Vodă nr.225, sector 4, pentru o suprafață studiată S = 5454 mp., proprietate persoana juridică.

Conform PUG-ului Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona mixtă M3: POTmax=60%, CUTmax =2,5.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, locuințe colective, funcțiuni complementare.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=50%, CUTmax=3,5, Rmaxh =S+P+12 E, Hmax = 48,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

Murg CălinB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, E


Primăria Municipiului BucureștiDirecția Generală de Dezvoltare, investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


UKAS

w:l

suc «.-Hiat iso aan: șaua

7

>1 .ttWAWftJKSM

SMU«rtiSaîiSOi4®l! asm


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr.645509/10.07.2007AVIZ DE URBANISM nr. 30 / 2 /16 / 30/07.2007 / R / 26.11.2008

PUZ- Calea SERBAN - VODĂ nr. 225, sector 4

Prezentul aviz modifica și înlocuiește Avizul de Urbanism nr. 30/2/16/30BENEFICIAR : S.C STRATEGIC LAND S.R.L; ELABORATOR: URBE 2000 SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ : S = 5454 mp teren proprietate persoana juridica AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona centrala a municipiului, în arealul delimitat la est de Calea Șerban - Vodă , la nord de intrarea în Parcul Tineretului, la vest de Parcul Tineretului, la sud de Cimitirul Bellu .

PREVEDERI PUG - Terenul ce a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în subzona mixta M3.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =60%; CUT max =2,5 .


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE


FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri, locuințe colective , funcțiuni complementare .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =50%; CUTmax =3,5 ; RmaxH =S+P+12 E, Hmax= 48,5 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana ,alte avize conform legislației în vigoare.

Avizele obținute în baza Avizului de urbanism 30/2/16/ 30.07.2007 raman valabile

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.
LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A CONSTRUCȚIILOR PARTER LIBER Hmin = 4.5m „ LIMITA IEȘIRE IN CONSOLA PE O SUPRAFAȚA 8"”“"J DE MAX 30% DIN PLANUL FAȚADEI ElZI EDIFICABIL Hmax = 8m

EDIFICABIL Hmax = 18-22m nZ’J EDIFICABIL Hmax = 26m EDIFICABIL Hmax = 29m


iSglpBțl EDIFICABIL Hmax = 48.5m

EDIFICABIL propus cu caracter orientativ Hmax = P+4 EDIFICABIL propus cu caracter orientativ Hmax = P+10 SPATII VERZI AMENAJATE IN INCINTA PROPUSE CU CARACTER IMPERATIV (!N SUPRAFAȚA DE


KW’ M,N 20%DIN SUPRAFAȚA LOTULUI)

AMENAJARI EXTERIOARE, TERASE, PLATFORME, LOCURI DE STAT SI DE JOC PENTRU COPII ALEE PIETON ALA (OCAZIONAL CAROSABILA)

PAVATA CU DALE INIERBATE


~ PLANTAȚIE DE TALIE ÎNALTA PROPUSA) ACCESE PROPUSE

ACCESE CAROSABILE IN INCINTA


ACCESE IN PARCAJUL SUBTERAN CIRCULAU!

□ CIRCULAT» CAROSABILE (STRĂZI)

CIRCULAȚII PiETONALE (TROTUARE!)LĂRGIRI CIRCULAȚII CAROSABILE ipnvieeprinpl.Cpor.-ulTii,prețului LĂRGIRI CIRCULAT» PIETONALE ,pp:.pu3PenrmtC,;.;,r,iji fin^iitului! CIRCULAT» PIETONALE (ALEI, PLATFORME)


3-.CIRCULAȚII CAROSABILE DE ACCES IN SUBTERAN'°A\PUZ = 5 454 mp

/ /^pusa ~ 2 478 mp

1/ /hata propusa = 20 840 mp

/ 1 / îl

/ fata birouri = 17 720 mp bta locuințe = 3 120 mp te in incinta = 1020 mp(20%)

~o-} 'Z&C)


BIROUL DE PROIECTARE

URBE 2000

R.C. 40/1752/1996


ÎNTOCMIT:

Arh. Constantin Enache

•S'VbS.UrLC

Arh. Simona Butnariu,


DESENAT:    e , i

Arii. Simona Butnariu Vp'-A-


TITLUL PROIECTULUI:

PUZ - CALEA SERBAN VODĂ NR .225 SECTOR 4. BUCUREȘTI


I TITLUL PLANȘEI: I REGLEMENTARI


iulie 2007


PROIECT

nr.

293/200'


SCARA 1 / 500


PLANȘA

nr.7


ti