Hotărârea nr. 25/2009

HOTARAREnr. 25 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA FLOREASCA NR. 32-36, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 32 - 36, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapo’fțul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    ; v'' i , 'i_

Luând în considerară raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București)

Văzând avizele emise de?

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului GTUAT - DUAȚ a PMB: aviz de urbanism nr. 17/1/102/03.05.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 26/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 3978/318/03.01.2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 693012/14.01.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 17790/14.12.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

General de Urbanișm, republicată;    ? f ,

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal” Calea Floreasca nr. 32 - 36, sector 1", pentru o suprafață studiată de S = 3500 mp., din care suprafața terenului care a generat documentația S = 845 mp. proprietate persoană fizică.

încadrare în PUZ - Calea Floreasca nr. 70 - 72 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2006.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 60%; CUTmax = 3; Rmaxh = S + P + 4-5E

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, spații comerciale, locuințe

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 75%; CUTmax = 5,5; Rmaxh = S + P + 4- 5- 7E; Hmax = 35 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA


©

$

UKAÎ

-sssss«

â»


A

V

AMawSwSiB»

..... $».. ..


SMC «astral ISO SSm :Î6O8


TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.-. 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

Nr. 555512/625096/26.04/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 17/1/102/03.05.2007 PUZ -Calea FLOREASCA nr. 32-36, sector 1

Beneficiar - d-na.LUlZA spiru    Proiectant - sc western outdoor srl

Suprafața studiata prin PUZ - S=3500 mp din care suprafața terenului care a generat documentația S = 845 mp - proprietate persoana fizica .

Amplasare, delimitare studiu :

Terenul studiat se afla in nordul municipiului, in zona delimitată la vest de Calea Floreasca la sud de str. Chile la nord -vest de str. Popasului. Conform regulamentului PUZ- Calea Floreasca nr. 70-72 aprobat cu HCGMB nr. 85/2006 pentru amplasament s-a propus edificarea unei construcții S+P+4-5E, POTmax=60%, CUTmax=3.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare .

Funcțiuni avizate : birouri,spatii comerciale,locuințe .

Indicatori urbanistici avizați: POTmax=75%, CUTmax=5,5 , Rmaxh=S+P+4-5-7E, Hmax=35m . Circulații, accese: parcarea , gararea , tramele stradale propuse vor respecta normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație , aprobate, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber va fi amenajat ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,aviz de mediu , aviz MDLPL .

Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea si

veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in documentația de urbanism , ce a stat la baza

emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.La nivel de Autorizație de construire se vor respecta prevederile OMTCT 1730/2006.

Sef serviciu

Ing .Ioana Balaurea


ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUGWgSTI

' £• A •»    .


Arh. ADRIANlBOLD

£ tep^Aj^£a I; FPS-21-01/6 ^TERl> Aiului ^ii 2 //


— Ordin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanism si AmenhJăîgasEentoriului: arh.Doina Cristea, arh. Dan Marin, arh. Constantin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

ij^gmta 47, sector 9 București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

P.U.Z. FLOREASCA

32 - 36


Indicatori urbanistici propuși pentru parcela ce a generat PUZ


P.O.T. maxim CUT maxim Rmax h Umax


= 75%

= 5.5

= P +7+et. tehnic = 35 m


Funcțiuni propuse

Birouri, Spatii comerciale, locuințe Suprafața Teren = 845 mp.LEGENDA

Limita P.U.Z.    BHI P+4E

r-----1 Parcela care

a generat PUZ    HIHI P+5E

u .. . * j Limita UTR propus H||| P+7EZI Curți


WBIBMil Circulații auto ■■B Circulații pietonale


Acces auto pe parcela Acces pietonal


Specificație

Nume    .

Semnătura

Sef proiect

arh. Sorin Gabrea

BF/7T5

Proiectat

arh. Bogdan Foarta

Desenat

arh. Bogdan Foarta

KT


Titlu proiect

P.UZ. FLOREASCA

32-31


Titlu planșa:

Reglementari Funcțiuni


Faza:

P.UZ.


Planșa nr.

8