Hotărârea nr. 249/2009

HOTARAREnr. 249 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 48, SECTOR 1

CONFORM CU . ORIGINALULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bd. lancu de Hunedoara nr. 48, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 50/1/20/05.12.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.78 /2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr.227/Z/10.03.2008.    ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa

nr.1988/212/23.05.2008;    ’

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 13600/10239/524/2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.717044/11/21.03.2008;

-    Comisia de Tehnică de Circulație: aviz nr.5263/13.03.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269 /2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;


u CONFORM CU

/ originalul

Cu respectarea preve


52/2003, privind transparența

decizională în administrația ptfelicfsffMS:1'

în temeiul prevederilor    (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45

alin. (2), lit. e) din Legea nr. 2T5~/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Bd. lancu de Hunedoara nr.48, sector 1, pentru o suprafața studiată de S= 1862 mp., (1760 mp., proprietate persoană juridică; 102 mp., domeniul privat al Municipiului București concesionat în baza Hotărârii C.G.M.B. nr.279/22.12.2005 ) .

Conform PUZ - Zone construite protejate - zona protejata nr. 28 -Căderea Bastiliei POTmax=50% , CUTmax=2 , Hmax=13 m .

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: birouri.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=55%, CUTmax=8,

Rmaxh=4S+P+14E+etaj tehnic, Hmax=70m .

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10/^’

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Terit


Nr. 7059/21.11.2007


CONFORM CU

ORONALUL


AVIZ DE URBANISM nr. 50 /1 / 20 / 05.12.2007

PUZ - Bd. IANCU DE HUNEDOARA nr. 48 , sector 1


BENEFICIAR : SC SEARCH CORPORATION SRL ELABORATOR: BIA - arh. MIHNEA VASILE MARCU ,    ,

SUPRAFAȚA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ : S = 1862 mp( proprietate persoana juridica 176ontț>: |o2tnh.cW •ț>nra AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, delimitat lalnord de' • hî bd. lancu de Hunedoara , la vest de str. Căderea Bastiliei.    f » i)

PREVEDERI PUZ - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE - zona protejata nr. 28 - Căderea Bastiliei    : 5

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 50%; CUT max = 2 ; Hmax=13 m .    (f v

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 55%; CUTmax =8 ; RmaxH =4S+P+14E+etaj tehnic; Hmax= 70 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana ,alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

V'


Șef serviciu, irig. Ioana Balaurea U/

s#ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI) ARH. ADRIAN BOLD/

FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin,Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc, arh. Serban Sturdza

StROlJIt!

4S+P^14E*Efa| tehnic UBOL IAMCII DE MOIfEBOMta «

SECTOR 19 SOCORESTI

REGLEMENTARI URBANISTICE

LIMITE


SC. 1/500


CONFORM CU ORIGINALUL
REGLEMENTARI

LI I l;Ji| EDIFICABIL PROPUS, H = P+14E+ETAJ TEHNIC


LIMITA PARTER

CONSOLA

CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚI! CAROSABILEr» "S EDIFICABILE PROPUSE - IN PUZ APROBAT B-DUL IANCU DE HUNEDOARA -«■ - — J _ STR.CADEREA BASTILIEl , H=P+5

EDIFICABILE PROPUSE - IN PUZ APROBAT B-DUL IANCU DE HUNEDOARA -- STR.CADEREA BASTILIEl , H=P+2

INALTIMEA CLĂDIRILOR

|    | h=P-P+1