Hotărârea nr. 248/2009

HOTARAREnr. 248 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. IANCULUI NR. 90, SECTOR 2

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiSS*"    -iv

SaSKM    ;v/)


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. lancului nr. 90, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul, de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare, raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -


D.U.A.T. a P.M.B.: aviz de urbanism nr. 3/9/19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 5/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6633/664/19.01.2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 32896/ 2131/10.01.2009;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 743209/23/ 27.06.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 19370/

23.12.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor L4j|8$$3f^003, privind transparența -dacizională în. administrația publică; /    -

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; țdl.: +4021305 BȘrgOi^ww&ucuresti-prlmaria.ro

\\ ... t-u’ -.w '4


^/LcȚ

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. tancului nr. 90, sector 2, pentru o suprafață de teren studiată S - 21977mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, servicii și locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 45,5%; CUTmax = 3,0; RmaxH = 2S+DS+P+3E - 3S+DS+P+14E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘFDINTĂSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI _ TudorToma

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: t4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriuțui


Nr. 789631/2008


AVIZ DE URBANISM nr. 3/ 9/19.11.2008

PUZ - Șos. lancului nr. 90, Sector 2

BENEFICIAR:    SC TOTAL FIDELITY SRL

ELABORATOR: SC BOGOESCU ARHITECTURĂ URBANISM SRL(1?)

V

UKAS

(KVIMMMtNrU

AXÂAțAf'itMtWl

001

SMM certificat ISO14G01 : 2004SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: S = 21977 mp teren ce a generat PUZ - proprietate'privată persoană juridică


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în sectorul 2 al municipiului București, având la nord șos. lancului, la est și vest parcelarea Vatra Luminoasă și la sud Școala generală nr 49 cu acces din str. Maior Coravu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona A3 - subzona unităților mici și mijlocii


productive și de servicii

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 60%; CUTvolumetric = 9; Hmax = 9m.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri, servicii și locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 45,5%; CUTmax = 3,0; RmaxH = 2S+DS+P+3E 4- 3S+DS+P+14E.


CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Română, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și compj^ggă prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai dup^s^pf^bâ|ea”a^istumentației de urbanism, nisrfnse Va efîi:


Certificatul de urbanis


e.Va ețîbefaxeSpeelând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

/ /


Sef serviciu,    f* \

Ing. Ioana Balaurea V'-    'PyARHITECT ȘEF AL M ARH. GHEOUCUREȘTI

CUFPS-21-01/6kA,*


"7/


ii
/
i’

OA-,

j?

K,


£• '


w f*

?|| JV


LEGENDA:


limita teritoriu analizat

limita parcela care a generat PUD limita edificabil

edificabil locuințe cu 3S+DS+ P+3+9E HMAX=34.80 m de la cota +78.70

edificabil clădire birouri cu 3S+DS+ P+10+14E HMAX=53.00 m de la cota +78.70 zona pietonala

spațiu verde amenajat

parcare publica

circulații carosabile propuse

carosabil existent

acces parcare subterana


indicatori

%

S. teren

21977 mp

100%

P.O.T. max

45,5%

-

C.U.T. max

3,0

-

Ac

9912 mp

45,1%

Ad suprastructura

65931 mp

-

Ad birouri + servicii

13661 mp

-

Ad locuințe

52270 mp

-

S. carosabil + parcari

3560 mp

16,2%

S. circulații pietonale

3516 mp

16,0%

S. spatii verzi

4988 mp

22,7%


NOTA:CONFORM Cu ORIGINALUL. z'ăî.sFf?î,. W1"'........(i\

•sf _    \%\

s


pentru întregul edificabil se prevăd un demisol si trei subsoluri care cuprind:    ^3-=^

demisol (cota +75.50)_spatii servicii, pietonal, parc, gradina, rampe, accese l^ujnte^fcib subsol 1&2 (cota +71.80,+68.60)_parcaj subteran 962 locuri, spatii tehnice

subsol 3 (cota +65.40)_adapost aparare civila


VERIFICATOR

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

.    Director General: arh. luliana Bogoescu

BOGOESCU ARHITECTURaIjRBÂNISM ■■•Ir—J/40/34T8/1992

îi^.nogprsfflmințniMwwiMiiu.    •    .

tWleflciar

/ TOTAL FIDELITY S.R.L

Pr. nr.

197 / 2007

ELABORATOR

NUME

SW1

TJRV

Scara

1:500

Titlul proiectului

Ansamblu rezidențial sl Birouri, sos. tancului, nr. 90

Faza

PUZ

SEF PROIECT

arh. Bogdan Bogoescu

.( 1

PROIECTAT

arh. Matei Bogoescu

Data

Titlul planșei

Pl.nr