Hotărârea nr. 247/2009

HOTARAREnr. 247 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. ALEXANDRIEI NR. 160, SECTOR 5

CONFORM CU| ORIGINALUL |Consiliul General al Municipiului București t

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Alexandriei nr. 160, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare: raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB : aviz de urbanism nr. 39/1/17/19.09.2007;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 83/2009;

-    Ministerul Internelor și Reformei Administrative: aviz de principiu nr. 733022/2008;

-    Ministerul Apărării: aviz nr. D/1983/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

5671/567/2008;    ’

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 92456/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 741927/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 5614/2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și £omp.letările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Alexandriei nr. 160, sector , 5, pentru o suprafață de teren S=14185,00 mp., teren proprietate persoană

juridică.

Conform PUG-ului Municipiul București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, Zona S1 - zonă cu destinație specială cu caracter urban.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =50%; CUTmax =1,8.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: birouri, servicii, hală.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax =30%, CUTmax =0,3; Hmax=12 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.    .

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General s al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE    ~


București, 3O.O6.20U Nr. 247SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI JCudnxJoma___CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prime _


Primăria Municipiului BucureștiDirecția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


//■&-Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriulțâ ĂST 4^


Nr. 681470; 686011/11.12.2007


AVIZ DE URBANISM nr. 39/1/17/19.09.2007 f---( * î

PUZ- ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 160, SECTOrI^ONF O    V ,

BENEFICIAR: SCBRIARIS IND S.A    | ORIGINALUL

ELABORATOR: SC URBAN OFFICE SRL    L-


SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 14185,00 mp teren proprietate persoană juridică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea S-V a Municipiului București, sector 5. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 - Zona S1 — zonă cu destinație specială cu caracter urban.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax =50%; CUTmax =1,8.


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFIC ABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE : birouri, servicii, hală .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax-30%; CUTmax-0,3; Hmax-12 m.    ;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin PICGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Acordul comun (SRI, MAI, MapN ) alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică'iȚ'cOșipletează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit nurhai,dupăaprobar^as(locumentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

’vM

/''O/'
V" , ,.....;ărhi/ect șef al municipiului bucurești-

O    ARH. ADRIANBOlife “COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Șerban Sturdza, arh. Constantin Enache, arh. Dan Marin, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


curți, incinte

UTRM


CIRCULAȚII


Circulații carosabile principale


Circulații pietonale


Circulații carosabile secundare


Acces public


CONFORM CU I , ORIGINALULJSuprafața terenului

P.O.T.max

C.U.T.max

H.max

S=14185.00m.p.

30%

0,3

12m.

S.C. URBAN OFFICE S.R.L,

TITLUL PROIECTULUI

P.U.Z. - Șoseaua Alexandriei NR. 160,

SECTOR 5, BUCUREȘTI

PROIECT

NR. /2007

ÎNTOCMIT:

ARH. L. CAPTARI

ARH. I. COTOROBAI

ARH. G. CODREANU

TITLUL PLANȘEI:

PROPUNERE SI REGLEMENTARI

SCARA

1/500

DESENAT:

ARH. I. COTOROBAI

ARH. C. GOEA

AUGUST 2007

PLANȘA NR. 05