Hotărârea nr. 246/2009

HOTARAREnr. 246 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA ALEXANDRU NR. 34, SECTOR 1


CONFORM Cu ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiV?-


HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Alexandru nr. 34, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare^raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUATa PMB: aviz de urbanism nr. 3/1 /20 / 19.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Regionale și Locuinței: aviz nr. 74/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6736/682/06.03.2009;    ’

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru

Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: Aviz nr. 119/Zp/09.02.2009;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 806006/07/20.02.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 158/ 20.01.2009;-

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

republicată cu modificările și completările ulterioare. --------

[cOHPORîVi OU-

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,

irul MALUL


HOTĂRĂȘTE:


ORI


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Aleea Alexandru nr. 34, sector 1, pentru o suprafață studiată de 0,8 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 603,71 mp. (619,00 mp. din măsurătorile cadastrale), proprietate privată persoană fizică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate.

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în Zona Protejată 48 - Parcelarea Filipescu, subzona L2b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 48: POTmax:40%; CUTmax:1,8; Hmax:13m; min:10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune avizată: hotel S+P+3E+E4 retras.

Indicatori urbanistici aprobați: POT max =50%; CUT max = 2,5; Hmax. cornișă = 15.00 m; Hmax. = 18,00 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEIWȚĂ, Murg Călin


București, 30.06.2009// Nr. 246SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

JudQLXojTia_____________


/J ■ a

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RoVrrâfiib; tel.\+40213Q5 55j00; www.bucuresti-primaria.

ro

Pag 2

.9Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare,

9    7

Investiții și Planificare Urbană


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro


fiDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 752425/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 3 /1 Z20 /19.11.2®® NFOR M C U PUZ - ALEEA ALEXANDRU NR. 34, SECTOR!Qj jy(j L,


BENEFICIAR:    STROESCU OVIDIU

ELABORATOR:    S.C. T&T CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 0,8 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 603,71 mp. (619,00 din măsurătorile cadastrale) proprietate privată a beneficiarului.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este cuprinsă în zona de nord a Municipiului București în aria urbană definită de următoarele repere de importanță municipală: B.dul lancu de Hunedoara B.dul Aviatorilor, Calea Dorobanților și Piața Charles de Gaulle.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P -P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins în ZONA PROTEJATĂ 48 - PARCELAREA FILIPESCU - subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 48: POT max: 40%; CUT max: 1,8; H max: 13 m; min: 10 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    HOTEL S+P+3E+E4 retras

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT max =50%; CUT max = 2,5; Hmax. cornișa = 15.00 m; Hmax. = 18,00 m CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ingdloana/|Balaurea

V

/kARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCUReferent,

arh. Stelian Constantinescu
FPS-21-01/6
B.5D8    /    ss.59


w

sXHLa


:0


1.-


z>


S.JU


is.sffs


■^S57R


Reglementari

legenda:


V '.> *    >• «

• î. _.: V ;/ I ,//'.■

.. i..J—ai


-M—'î-
parcelar

carosabil si trotuare

teren care

a generat P.U.Z, locuințe colectiveCONFORM CU locuințe unifamilîal^ originalul


ambasade / instituții publice


birouri-^i^icil,


gradiiW curți corîăîft&ftK


spatii verzi


propunere:

limita parter


limita etaj curent

y-' ""    i*. ■’■' J (i 0-    ’■'■■ '■ ’

limită e®tetrasț

Kaswaiî:'v-.    ■ • >,


A s.c.T&T Construct Design S.R.L.SPECIFICAȚIE

NUME

SEtvfciATțijlA z

SEF PROIECT

urb.RJLlESCU

PROIECTAT

arh. R.Tibar ing.D.Bugariu

nciîFMâT

arh.R.TIbar «r»rt n Riinariu

Scara:

1:500

Data:

februarie

2007


BILANȚ TERITORIAL

S Sotteren -

= 602 mp

S construit =

= 301 mp (50%)

S pavaje -

= 150,50 mp (25‘

S spatii verzi = 150,50 mp (25’


t? -BENEFICIAR:

. . .ȘȚROEâCU OVIDIU


Titlu Proiect:

PROIECT URBANISTIC ZONAL Aleea Alexandru nr.34


Titlu Planșa: REGLEMENTARI


Proiect I U01ZQ2ZZC


Faza:

P.U.Z.


Planșa r P08


7