Hotărârea nr. 245/2009

HOTARAREnr. 245 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ALEEA ALEXANDRU NR. 28, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului Bucureștiprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Alexandru nr. 28, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 6/ 7/ 10.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 71/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 219/ 12/ 13.03.2009;

-    Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr. 99/Zp/04.02.2009.

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 794437/ 16.01.2009;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 20340/ 12.01.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;
s/..Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privîiha țf^^ra|ența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lii?<b^2i§L<âFt. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Aleea Alexandru nr. 28, sector 1, pentru o suprafață studiată de 1,5 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 1.328,00 mp. (1364,00 mp. din măsurătorile cadastrale), proprietate privată persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate.

Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este cuprins în Zona Protejată 48 - Parcelarea Filipescu, subzona L2b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 48: POTmax:40%; CUTmax:1,8; Hmax:13 m; min:10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe 2S+P+4E+E5 retras.

Indicatori urbanistici aprobați: POT max =50%; CUT max = 3,1; Hmax. = 22,00 m.    ’

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    _ TudQjJgma............................

București, 30.06.2009    .

Nr. 245

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România

www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Nr. 789123/2008


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10 http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

j

AVIZ DE URBANISM nr. 6/ 7/10.12.^08‘ PUZ - ALEEA ALEXANDRU NR. 28, SEțȚORO


BENEFICIAR:    S.C. CORNER AA 28 S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. ALPHA STUDIO S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 1,5 Ha. din care parcela care a generat PUZ SJps 1.328 mp. (1364 din măsurătorile cadastrale) proprietate privată a beneficiarului.    țfe

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este cuprinsă în zânp d^’no^tt a; Municipiului București în aria urbană definită de următoarele repere de importanță municipală: B.dul lancr!i.âă'Wn^țf'£}ara B.dul Aviatorilor, Calea Dorobanților și Piața Charles de Gaulle.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona''s(ddișț^p.rîh-. PUZ se află în subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioa'fe'-eu'"'P -P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins în ZONA PROTEJATĂ 48 - PARCELAREA FILIPESCU - subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 48: POT max: 40%; CUT max: 1,8; H max: 13 m; min: 10 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    LOCUINȚE 2S+P+4E+E5 retras

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POT max =50%; CUT max = 3,1; Hmax. = 22,00 m

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B, avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

Referent,

ing. Ioana Balaurea

arh. Stelian Constantinescu


FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

• Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■ ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.


RETRAGERILE FAȚA DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ. Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


Reglementari urbanistice

] Locuințe

Imobil in construcție -S+Ds+Pf3E+4Er

Autorizarie de construire nr.262/15 din 26,03.2007

Servicii

Sanatate - Spitalul Ellias Ambasada

- zona cu destinație speciala Administrație Anexe

Spațiu verde Circulație carosabi, Circulație piet


- teren care a generat PUZ

mp

%

660,00

50

274.00

20

394.00

30

1328.00

100

' yV' H > I

* ‘“«S’îSSȘiy

-Sf,

xis* c-CMt’-'(Xn


<3


Zone protejate- front Alinierea conform P.U.Z. Zone protejate- front continuu Retrageri fata de aliniament Retrageri minime obligatorii Acces carosabil - subsol Access pietonalIndieatori &grfoa»ist iei pentru terenul care a generat PUZ

S teren = 1 328.0v0 mp POT s 50%

COT = 3.1 H = 22m    / o

2S+P+4E+5Er >z ii

$ A .fe-

, .• ii s ( / '5    l~^~^—-

"sdbtPHA STUDIO srl Arhitectura - Design - Construcții

J 40/10312/2000 ISO 8001:2000 / 1180

TITLU PROIECT

P.U.Z. Aleea Alexandru nr.28 Sector 1, București

PLANȘA 6

PROIECTAT

arh. MARIA PITRESCU

Scara

1:1000

PLAN DE SITUAȚIE

REGLEMENTARI URBANISTICE

ÎNTOCMIT

urb.CRISTINA CIOACA

Data

12.2008

DESENAT '

■ urb.CRISTINA CIOACA

Proiect nr. 14/2008