Hotărârea nr. 244/2009

HOTARAREnr. 244 din 2009-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A SPATIULUI SITUAT IN SOS.PANDURI NR. 22, SECTOR 5 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 84/2008" SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 34/2013


î    3 5î’ i

Consiliul General al Municipiului București

"B


HOTARARE

privind transmiterea către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a spațiului situat în Șoseaua Panduri nr. 22, sector 5 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84/2008

-A />>-• y v>

s|l

$// rT//

' £</■


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a), alin. 9, art. 45 alin.(3) și art. 123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se transmite obiectivul Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, situat în șoseaua Panduri nr. 22, sector 5, începând cu data prezentei, din administrarea următoarelor instituții: Casa Națională de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale de Stat (C.N.P.A.S.) prin Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă ( I.N.E.M.R.C.M.), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap ( A.N.P.H.), Asociația Ajutor pentru Bătrâni, Copii și Familie ( A.A.B.C.F.) și Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă 8 I.N.M.C.A.) în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.2 Utilizatorii spațiilor din Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri, enumerați în art.1 vor primi în folosință

gratuită spațiile deținute.    .......

77    1    -77    ___    / JV

B-dul Regina Elisabetâ',47, sector 5, București, Rorifâffla; ieti: +402:730555 00; www.bucuresti-primaria.ro

ț. t    / %•' /    V NȘfc

Art.3 Predarea - primirea spațiilor se va realiza între utilizatorii nominalizați în anexa 1 la Protocolul din 27.11.2007 și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea C.G.M.B. nr. 84 /2008 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția Administrare Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa Nr.l

.-/a ne.G-hfe- ■•


4’

PROTt^kwa^

de predare-primire a spațiilor din Complexul de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri

Având în vedre Hotărârea Consilului General al Municipiului București din

.................privind transmiterea în administrare a Complexului de Recuperare

Neuropsihomotorie, situat în Șos. Panduri, nr.22, sector 5, se procedează la predarea, respectiv primirea din administrarea următoarelor instituții:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP;

ASOCIAȚIA AJUTOR PENTRU BĂTRÂNI,COPII ȘI FAMILIE;

CNPAS prin INEMRCM;

INSTITUTUL NAȚIONALPENTRU MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ ȘI ALTERNATIVĂ în administrarea instituției:

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale va asigura soluționarea tuturor problemelor legate de administarea întregului Complex de Recuperare Neuropsihomotorie Panduri pentru cele patru instituții medicale care funcționează actualmente în acest spațiu.

Aceste instituții medicale primesc dreptul de folosință gratuită asupra spațiilor pe care le vor deține.

Activitățile ce se vor desfășura în cadrul Sălii de conferințe vor fi coordonate de către ASOCIAȚIA AJUTOR PENTRU BĂTRÂNI, COPII ȘI FAMILIE.