Hotărârea nr. 243/2009

HOTARAREnr. 243 din 2009-06-30 PRIVIND CONTROLUL REPRODUCTIEI CAINILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 145/2013

CONFORM L J

ORIGINALUL

-t=r

Consiliul General al Municipiului Bucureș
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-Civică și Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân-București;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art.17 alin. (3) lit. c) și d) din Hotărârea Guvernului nn 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.19 alin. (5) din Legea nr. 471/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.1 Consiliul General al Municipiului București prin Administrația pentrtr Supravegherea Câinilor fără Stăpân București, va înființa din fonduri proprii, în funcție de necesități, adăposturi publice pentru câinii capturați în Vederea sterilizării, cât și pentru cei pierduți, abandonați, rămași fără deținător prin decesul acestuia, pentru câinii confiscați, sau care, din diverse motive nu pot supraviețui fără a fi asistați.

Art.2 (1) Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân va putea încheia contracte de prestări servicii de sterilizare a câinilor cu sau fără stăpân după caz, cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile Legii nr. 160/1998, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2)Procedura de desfășurare a contractelor încheiate cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile Legii nr. 160/1998 va fi aprobată printr-o Hotărâre a C.G.M.B. ulterioară.

Art.3 (1) a) Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București va captura și transporta câinii, prin mijloace netraumatizante, folosind personal propriu calificat și mijloace auto proprii, specifice tipului de activitate, în adăposturi proprii.

b)    Nu vor fi capturate următoarele categorii de câini:

1. puii până la vârsta de 6 luni, cu excepția celor care necesită asistență/tratament de urgență;

c)    Nu vor fi sterilizați următorii câini:

1.    femelele în perioada de alăptare;

2.    câinii, a căror starea de sănătate nu permite intervenția (aspect dovedit prin diagnostic și certificate eliberat de medicul veterinar);

3.    câinii cu valoare zootehnică care au obținut dreptul de montă în conformitate cu regulamentul de creștere al Asociației Chinologice Române, afiliată la Federația Chinologică Internațională;

4.    câinii utilitari și de vânătoare, înregistrați de Asociația Chinologică Metropolitană București, câinii de serviciu, aparținând Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale.

(2)    Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București va asigura cazarea câinilor sterilizați în spațiile proprii pe perioada postoperatorie, în funcție de necesități.

(3)    Câinii din adăpostul public care sunt bolnavi incurabil, declarați ca atare în urma examenului medical^^Rfheutanasiați numai de către medicul

Pag 2

CONFORMAI ORIGINALUL |

veterinar de liberă practică, organizâf'îrrcondipile Legii ihT7l^97T9T98 și numai cu substanțe specifice, omologate, care conțin barbiturice, injectate intravenos, numai după pierderea cunoștinței câinelui indusă prin anestezie.

(4)    Activitățile de tratare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, îngrijire postoperatorie, identificare și înregistrare a câinilor fără stăpân în baza unică de date precum și acțiunile sanitar - veterinare prevăzute de legislația sanitar -veterinară vor fi efectuate gratuit de Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București și de medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile Legii nr. 160/1998, în baza contractelor de prestări servicii prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre.

(5)    Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București va efectua acțiunea de înregistrare a câinilor cu deținător, pe baza informațiilor furnizate periodic de Asociația Chinologică Metropolitană București, afiliată la Asociația Chinologică Română.

Art.4 Medicii veterinari organizați în condițiile Legii nr. 160/1998, având contract de prestări servicii cu Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București, vor transmite lunar, în scris, situația câinilor sterilizați, vaccinați, deparazitați, identificați, pentru introducerea în baza unică de date, prezentând formularul de adopție sau cererea de reîntoarcere în teritoriu.

Art.5 Sterilizarea câinilor se efectuează obligatoriu    prin

ovariohisterectomie (femele) și orhidectomie (masculi).

Art.6 (1) Adopția câinilor din bazele Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân este gratuită pentru ONG-uri și persoane fizice.

(2) Serviciile ASCSB către agenții economici se vor taxa conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 (1) Reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinși se face de către Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân, organizații de protecție a animalelor cu protocol de colaborare, și persoane fizice în funcție de situație, numai după sterilizare, deparazitare, vaccinare, identificare, înregistrare în baza unică de date și asumarea răspunderii în scris pentru ocrotirea câinilor preluați.

(2) Este interzisă reîntoarcerea câinilor adoptați sau asumați în parcuri, piețe.

Art.8 Persoanele fizice și juridice care dețin câini în vârstă de peste 6 luni, în incinte private, neînregistrate în cadrul Asociației Chinologice pot beneficia gratuit de sterilizare, identificare și înregistrare în baza unică de date a Asociației, mai sus menționate sau în cadrul cabinetelor veterinare private, care vor furniza datele Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.9 La solicitare, Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân, se poate deplasa cu clinica mobilă numai pe teritoriul Municipiului

București în vederea sterilizării și/sagjâeg|ificării, după caz a câinilor fără


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4'6^1--3.Q5^5^-p.^

i/iw


zx

fi*    fCQNFORWl CU I

' x^jMnRjGWALUL j

stăpân doriți a fi adoptați sau reîhțoțșijn țehtofțp, contra cost conform anexei din prezenta hotărâre.

Art.10 Identificarea prin microcipare și crotaliere, a câinilor fără stăpân,

se va face de către Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân,

iar numărul de microcip va fi înscris în carnetul de sănătate al câinelui sau

adeverinței de identificare în cazul celor asumați de ONG-uri.

1 1

Art.11 Medicii veterinari de liberă practică cu contract de prestări servicii cu Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân, au obligația de a raporta către ASCSB, datele de identificare privind câinii identificați și înregistrați în cabinete private pentru introducerea în baza unică de date a Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân.

Art.12 Organizațiile de protecție a animalelor care prezintă câini pentru vaccinare, deparazitare, sterilizare, identificare și înregistrare vor fi scutite de orice plată a serviciilor prestate de Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân și cabinetele de liberă practică, în cadrul adăposturilor sale.

Art.13 Se interzice transferul câinilor de către serviciile publice pentru câini, precum și de către organizațiile de protecție a animalelor, către unități utilizatoare care folosesc câini în scop științific, didactic sau în alte scopuri experimentale.

Art.14 Primăria Municipiului București, în colaborare cu organizațiile de protecție a animalelor, va derula cu resurse proprii campanii de informare, mediatizare și mediere a programului de gestionare a câinilor și va informa trimestrial cetățenii despre modul de desfășurare și rezultatele intermediare ale acestui program.

Art.15 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma

București, 30.06.2009 Nr. 243


r    M    S z-----—< X .* • A

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 4

Mi/

Anexa 1w>.. iHw'cu


zW


Tarife agenti economici care solicita prestări servicii - clinica mobila

TARIF

MANOPERA

CANTITATE

30 Lei

CAPTURARE

1 CÂINE

40 Lei

STERILIZARE

1 CÂINE

10 Lei

IDENTIFICARE

1 CÂINE

5 Lei

VACCINARE

ANTIRABICA

1 CÂINE