Hotărârea nr. 242/2009

HOTARAREnr. 242 din 2009-06-30 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.B.M. NR. 342/2008, PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE DIN IMOBILELE CE VOR FI SUPUSE LUCRARILOR DE CONSOLIDARE
O^IGiMÂlAP


Consiliul General al Municipiului București


!*■


Răasâiaâgrak.HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 342/2008, privind constituirea unei comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții ;și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul consilier Neagu Mihai ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București în Comisia de repartizarea a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare.

Art.2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 342/2008 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 342/2008 rămân


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București Nr.^^/

Membri în comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare:

-    Dl. Bogdan Șoșoacă - Director executiv Direcția Investiții - președinte;

-    Dl................................. - reprezentant al Consiliului General al Municipiului

București - membru;

-    Dl. Alexe Florin Alexandru - reprezentant al Consiliului General al Municipiului București - membru;

-    Dl. Andrei Creci - Director excutiv adjunct Direcția Juridic, Contencios și Legislație

-    membru;

-    Dna. Tereza Nenetu - expert Direcția Administrare Patrimoniu - secretar.