Hotărârea nr. 241/2009

HOTARAREnr. 241 din 2009-06-30 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 343/2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

ORONALUl


Consiliul General al Municipiului București V>°

3^£3E«l8KSSflasrasa»MBn«BBMMSMI8RBB»*®>IB“^^    ................mi..........................X0

ssssssaaaaaaeaaagaaKatiHiiiitiKiaaitatKaaaaatiataaaKKaiaKaaaK^aK^^

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 343/2008 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    <    j

în conformitate cu prevederile art. 37jalin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei prevăzută la art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 343/2008 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 343/2008 rămân neschimbate.

Art.3 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; ț,eL Wo^'i 305 55 OO; www.bucurestl-primarla.ro

Anexa la Hotararea CGMB nr. ^//3 <D


fii *


y'


Componenta nominala a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism


1.    BOGOESCU BOGDAN

2.    ENACHE CONSTANTIN

3.    FLORESCU TIBERIU

4.    GABREA SORIN

5.    CAVARNALI VLAD    „

6.    MARIN DAN

7.    ȘTEFAN DORIN    "    ' '

8.    ȘERB AN DAN

9.    Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței - ROȘU CASANDRA 10., Reprezentant al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National -

BUBULETE DOINA MIHAELA 11, Reprezentant al Ministerului Mediului - FILIPAS ANGELA! ""o DIRECȚIA “g/Y