Hotărârea nr. 240/2009

HOTARAREnr. 240 din 2009-06-30 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 309/2008 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR PENTRU PERSOANELE EVACUATE DIN ZONA PILOT A DIN CENTRUL ISTORIC PRECUM SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 293/2008 MODIFICA ANEXA DIN HCGMB NR. 309/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 32/2011

c°nform

^iginalu


cu


Consiliul General al Municipiului Bucțjtfe^i^''^

.............--------------------

HOTĂRÂRE


\V-V    î,V‘ /.

ROW-țf^


cu privire la modificarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 309/2008 privind constituirea unei comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate din Zona Pilot A din Centrul Istoric precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 293/2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45, alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează domnul Dincă Dumitru, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din Zona Pilot A din Centrul Istoric.

Art. 2 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 309/2008 se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 309/2008 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, -Murg Călin


< SECRETAR GENERAL ȚU MUNICIPIULUI BUCUREȘTI // \ T TudorTomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.^5?./..^9.9.

Membrii în comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate din Zona Pilot A din Centrul Istoric:

-    directorul general al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană-președinte;

-    reprezentant al Direcției Administrare Patrimoniu- membru;

-    reprezentant aLDirecției Juridic, Contencios și Legislație- membru;

- reprezentant al Consiliului General al Municipiului București- membru;

-    Gabriel TĂNASE - reprezentant al Consiliului General al Municipiului București-membru.

pONFORM CU~I