Hotărârea nr. 239/2009

HOTARAREnr. 239 din 2009-06-30 PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE PRESEDINTE AL COMISIEI DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR FORMULATE DE PROPRIETARII SAU TITULARII ALTOR DREPTURI REALE ASUPRA IMOBILELOR IN CAUZA PROPUSE PENTRU EXPROPIERE ABROGA HCGMB NR. 307/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 57/2011

conform cu

originalul


Consiliul General al Municipiului Bureștr-..........


HOTĂRÂRE

privind delegarea unui membru al Consiliului General al MunicițiiAiaRBucurești în calitate de președinte al Comisiei de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru expropriere

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9); și ârt. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se deleagă domnul consilier general Bădulescu Aurelian, pentru a face parte din Comisia de soluționare a întâmpinărilor formulate de proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză propuse pentru expropriere, în calitate de președinte al comisiei.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 307/29.09.2008 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana desemnată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

președinte de Ședință,    secretar general

\    municipiului bucurești


Murg Călin V    TudorȚgma

h / u-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro