Hotărârea nr. 238/2009

HOTARAREnr. 238 din 2009-06-30 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE PREDARE-PRELUARE CATRE ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI A 18 UNITATI SANITARE CU PATURI AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 168/2010

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BHOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al

Municipiului București în Comisia de predare - preluare către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 unități sanitare cu paturi aflate în domeniul public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Potrivit art. 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 425/2008 privind transmiterea în administrarea Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 spitale aflate în domeniul public al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1567/2008 privind aprobarea listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Comisia de predare - preluare către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a 18 unități sanitare cu paturi aflate în domenhj.L.Dublic al Municipiului București,CONFORM CU

^originalul

U. ''Δ'WL/    '

1.    Doamna consilier C.G.M.B.Cd^m^Roxana Maria.

2.    Domnul consilier C.G.M.B. Untaru Virgil.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


PREȘEDINTE DE ȘE |ȚĂ Murg Călin


București, 30.06.2009^ t \ Nr. 238    ' \

■<s


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2