Hotărârea nr. 237/2009

HOTARAREnr. 237 din 2009-06-30 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR, DESTINATE CONSTRUIRII, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 2/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 59/2011 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 198/2012

CONFORM L j ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor,

destinate construirii, aparținând domeniului privat/public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13 și art. 16, alin (4), din Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, alin (3) lit. d) din H.G. nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. (b) și art. 45, alin. (1), alin (5) din Legea nr. 215/23.04.2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se desemnează domnul Prioteasa Doru, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea de terenuri aparținând domeniului privat /public al Municipiului București

Art. 2 Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor destinate construirii aparținând domeniului privat/public al Municipiului București, ce va funcționa în componența

Art. 3 Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor privind concesionarea terenurilor destinate construirii aparținând domeniului privat/public al Municipiului București, ce va funcționa în componența prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4 Direcția Administrare Patrimoniu, prin Biroul Concesionări și Vânzări Legea 85, va organiza licitațiile și va asigura secretariatul comisiilor.

Art. 5 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 2/17.01.2008 precum și orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și persoanele nominalizate în anexele nr. 1 și nr. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM C u ORIGINALULPRIMAR GENERALEtaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 irit. 1101 fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

Primăria Municipiului București

CONFORM Luj ORIGINALUL

ANEXA NR. 1


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI GENERAL al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR<?.^?./......2009

Componența Comisiei de evaluare oferte privind concesionarea terenurilor aparținând domeniului privat/public al Municipiului București, destinate construirii, este următoarea:

1.    Prof. dr. SORIN MIRCEA OPRESCU - Primar General,

sau un înlocuitor desemnat    - Președinte

2.    REPREZENTANT Ministerul Finanțelor Publice    - Membru

t

3.    DORU PRIOTEASA - Reprezentant C.G.M.B.    -Membru

4.    BOGDAN HREAPCĂ - Direcția Generală de Dezvoltare,

Investiții și Planificare Urbană, sau un înlocuitor desemnat - Membru

5.    GHEORGHE PĂTRAȘCU - Direcția de Urbanism și

Amenajarea Teritoriului, sau un înlocuitor desemnat    - Membru

6.    ANDREI CREC, - Direcția Juridic, Contencios și Legislație


sau un înlocuitor desemnat    - Membru

7.    PRIMAR SECTOR 1 - 6, sau un înlocuitor desemnat    -Membru

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101 fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.roPrimăria Municipiului București

ANEXA NR. 2


CONFORM Lu ORIGINALUL


•c

LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR.Jtl’?:./......2009

Componența Comisiei de soluționare contestațiilor privind concesionarea terenurilor aparținând domeniului privat/public al Municipiului București, destinate construirii, este următoarea:

1.    Adrian IORDACHE - Direcția Juridic, Contencios

și Legislație, sau un înlocuitor desemnat    - Președinte

2.    Gabriel BĂCĂINȚAN - reprezentant C.G.M.B.    - Membru

3.    Carmen Florentina APOSTOL - Direcția Achiziții,

Concesionări și Contracte, sau un înlocuitor desemnat - Membru

4.    Cristina ȘETRAN - Direcția Evidența Imobiliară

și Cadastrală, sau un înlocuitor desemnat    - Membru