Hotărârea nr. 236/2009

HOTARAREnr. 236 din 2009-06-30 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA PENTRU EFECTUAREA CERCETARII PREALABILE IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A MENTINERII FUNCTIONALITATII CIRCULUI GLOBUS

[CONFORM CU

ORSGWALUL// *    eT<

'7-7?    ' rn £■’.    o\\

if'o ofe-U} . 5|j

Consiliul General al Municipiului

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia pentru

efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a

menținerii funcționalității Circului Globus 1 1 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale Hotărârii Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca membri în Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a menținerii funcționalității Circului Globus, pentru imobilul situat în Str. Dinu Vintilă nr. 12, sector 2, având suprafața de 9.126,14 mp și pentru imobilul situat în Aleea Circului nr. 5, sector 2, în suprafață de 3.198,20 mp, însumând o suprafață totală de 12.324,24 mp:

1.    Doamna Cruceanu Elena consilier C.G.M.B.

2.    Domnul Voicu Mihai consilier C.G.M.B.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2