Hotărârea nr. 234/2009

HOTARAREnr. 234 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII AL TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE"- REFACERE IMPREJMUIRE INCINTA TEATRU DE VARA HERASTRAU SPRE MUZEUL SATULUI SI PALATUL ELISABETA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 140/2010


CONFORM Cu ORiGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” - refacere împrejmuire incintă Teatru de Vară Herăstrău spre Muzeul Satului și Palatul Elisabeta

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 28/19.03.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” - refacere împrejmuire incintă Teatru de Vară Herăstrău spre Muzeul Satului și Palatul Elisabeta, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘE


Murg CălinBucurești, 30.06.2009 Nr. 234

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, BuciAnexa la HCGMB nr. Ji1? t Zoo?

CONFORMCJ

ORiGlNALUL


Indicatorii tehnico-economici aferenti

> - t

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Teatrului de Revistă C. Tănase -Refacere împrejmuire incintă Teatru de Vară Herăstrău spre Muzeul Satului și Palatul Elisabeta

• Valoarea totală a investiției

J

din care C+M


• Eșalonarea investiției o Trim. II

• Durata execuției

334.780,00 RON (1 EURO = 4,000 RON) 243.950,00 RON

334.780,00 RON

2 luni


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2