Hotărârea nr. 232/2009

HOTARAREnr. 232 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE OFERTA DE GRANT DIN PARTEA PROGRAMULUI MECANISMULUI FINANCIAR SEE - GRANTURI EEA PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI "1, 2, 3 LET'S GO! PROMOVAREA UNUI STIL DE VIATAT SANATOS PENTRU COPIII DIN BUCURESTI"

1


ICOHFORAAConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE    '    ■    -

privind aprobarea scrisorii de ofertă de grant din partea Programului

Mecanismului Financiar SEE - Granturi EEA pentru finanțarea proiectului „1, 2, 3 LET’S GOI Promovarea unui stil de viață sănătos pentru copiii din București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicată, precum și ale art. 34 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


sănătos pentru copiii din București”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Scrisoarea de ofertă de grant, bugetul proiectului și planul de implementare a proiectului, prevăzute în anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în perioada de implementare a proiectului, Consiliul General al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București va asigura finanțarea parțială a acestuia, cu o contribuție de minim 15% din valoarea totală a proiectului, diferența urmând a fi suportată în cadrul finanțării nerambursabile a Programului Mecanismului Financiar SEE -Granturi EEA.

Ârt.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Nr. 232AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma
CONFORM CU

ORiGINALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

ANEXAI Ă


EFA GRANTS

Islanda, Lichtenstein, Norvegia

Dlui. Ștefan Ciobanu

Ministerul Economiei și Finanțelor României Bd. Mircea Vodă, 44, Bl. Mlî’

Sector 3, București RomâniaBruxelles,,'


Subiect: Cererea de finanțare R00063 sănătos pentru copiii din București

Stimate domnule Ciobanu,


1-2-3


<

,,s?aay y

.a W W

■ Let’s go VPrbmcyârfiwnui stil de viată

t ■< \ r    ’

1    4 V

y

< /

^4 ''^1^


Wfe,.


■KiW <

Mecanismului Financiar a luat o^efciz^^bzi^ă privind cererea de finanțare R00063 „1-2-3- Let’s go - Promovare^ u^ui stil îj^viață sănătos pentru copiii din București”.


Este o plăcere să vă informez despre M^pMAă în data de 30 aprilie 2009, Comitetul


Această corespondgp'^coriștîFuîe o SCRISOARE DE OFERTĂ DE GRANT, după cum este descris în s^iuî^i'^7 g/Regulilor și Procedurilor pentru implementarea


Mecanismului FipanciăyEEy 2004-2009. Această scrisoare va constitui parte integrală a Contractului de Giyy ca^psîxa I. Oferta de grant este subiectul următoarelor prevederi, limitări și c^nSțții:

X '

Descrteriîi^end^lă^'a grantului

-    Grantul rfi va depăși valoarea de 1,211,416 euro

-    Costul eligibil estimat al proiectului este de 1,425,195 euro

-    Costul eligibil total al proiectului este de 1,425,195 euro

-    Cota finanțării nu va depăși 85% din costul eligibil total al proiectului

-    Prima dată a eligibității: 30 aprilie 2009, dacă în scrisoare de ofertă de grant nu se specifică o altă durată sau o altă metodă de determinare a acestei dat

-    Durata estimată a proiectului: 20 luni

-    Ultima dată a eligibilității: 30 aprilie 2011

-    Plata în avans: 10 % din grant

-    Mecanism de decontare a avansului: avansul se decontează din prima cerere de plată

•» S®

Z A

’i ««b

Xi JM

/ X

/

C)


Descriere sumară a proiectului:

Scopul proiectului este de a implementa o largă campanie de educație și conștientizare pentru promovarea unui stil de viață și de hrană sănătoase pentru copiii din București. Referirea se face la cererea de finanțare datată 12 iunie 2008 și la corespondența—^ ulterioară cu Punctul Focal.


Proiectul final va include următoarele activități și rezultate:

lansarea și implementarea unei campanii de informare; organizarea a trei activități de predare-învațare;

organizarea formării pentru profesori și personalul administrației pu

publicitate și management.

Punctul focal se va asigura că, Consiliul General al Municipiului Buc® puțin 15% din totalul costurilor eligibile.

Condiții specifice ale proiectului

Grantul se acordă cu respectarea următoarelor condiții goa^ale Wcîitbe proiectului:

a.    Punctul focal se va asigura că echipamentul aumpl^atjrămâne în proprietatea beneficiarului proiectului și că acesta este utjja^p^be^ficiul scopului general al proiectului, atât în timpul implementării p-&ectumirarși în următorii cinci ani de la cumpărare, în cazul echipamentelo^lT și E^jnJmorii cinci ani de la aprobarea raportului final al proiectului în cag^ceiprlalte^chipamente.

b.    Punctul focal se va asigura că b^enbfajulWoiectului va asigura echipamentele cumpărate în cadrul proiectu-l^^motra^oricăror pericole, precum incendiile, furturile și alte incidente cjrfe^po^^^fegurate, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în urmâlto^incWni de la cumpărare, în cazul echipamentelor IT și în următorii cmcf ani deMa/^irobarea raportului final al proiectului în cazul celorlalte echipam©We^ J

c.    Punctul focal ^ebtnte Wssre asigure că beneficiaail proiectului îndeplinește obligațiile pgy^ațe d^ legea națională în cazul achizițiilor publice. Când se aplică pr^fedun^l'e^a'bhiziție publică, Punctul Focal trebuie să se asigure că beneficiaruWnroiSDtului respectă principiul tratamentului egal al operatorilor econoîîi'tei,, luSa în considerare, mai ales, faptul că acei agenți economici care spfii in ăSadWlfatea. de pregătire a documentației de achiziție publică sunt excluși

gț procedura atribuirii contractului,

uiî^r^Wel de agenți economici nu împiedica libera concurență. Când se aplicăcu excepția cazului în care participarea

rocedun de achiziție publică, Punctul Focal trebuie să se asigure că beneficiarul pfeiectului nu descrie în documentele de achiziție publică obiectele contractului în așa fel încât se restricționează concurența, de exemplu prin solicitarea unei anumite mărci, patente sau origini, decât dacă astfel de solicitări sunt permise de lege.

d.


Punctul focal trebuie să se asigure că asistența acordată proiectului este conformă cu regulile ajutorului de stat, inclusiv cu toate regulile procedurale din aria controlului ajutorului de stat. Punctul focal trebuie să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se conforma acestei cerințe. Aprobarea proiectului decătre Mecanismul financiar nu înseamnă o asigurare pozitivă a îndeplinirii acestei cerințe.

i

Punctul focal trebuie să asigure coordonarea și evite dubla finanțare a activităților din acest proiect, finanțat de Granturile EEA și un proiect finanțat prin Programul Norvegian de Cooperare „Creșterea accesului la servicii primare de prevenire de calitate pentru copii și tineri în România”

Punctul focal trebuie să se asigure că beneficiarul proiectului stabilește două conturi separate care furnizează o evidență contabilă complet separată între,...; tranzacțiile financiare legate de implementarea proiectului, finanțat de Grantunlp’i''j! EEA și un proiect finanțat prin Programul Norvegian de Cooperarjg^^eșțefea ț accesului la servicii primare de prevenire de calitate pentru eopfi șWund®/ îmi România”.


Următoarele condiții trebuie îndeplinite înaintea primei trageri: Nu se aplică.

Următoarele condiții trebuie îndeplinite înainte de finalAVAJV-_i

Nu se aplică.    /    u——————    ~~

După finalizarea proiectului, Punctul focal trelguiș? să îndeplinească următoarele condiții post finalizare:Nu se aplică.

Valoarea finanțării solicitate a^fosțredirsS'Wn următoarele considerente:

Beneficiarul a depus un bu&£i^gyfeuțtechipamentelor și managementului. Astfel, costurile totale ale proiedfului auMorf reduse cu 367,385 euro și valoarea finanțării acordate a fost redusăJ6 cwisecifiță'cu 312,277 euro.

Altele:    _

Oferta de fir^nțar^Ea^^biectul oricăror comentarii sau observații ale Comisiei Europene în ca^^p^cesului de screening.

Com^^ul^^^^fsmului Financiar poate reține până la 5% din costurile eligibile e^^3^aleVroiectului pana la aprobarea raportului de Finalizare a Proiectului,

fipulMmlffu colul 3.5 din Acordul de Grant.

z

Info^ffiații referitoare la implementarea Proiectului

Implementarea grantului se va face conform Regulilor și Procedurilor pentru implementarea Mecanismului Financiar EEA, 2004-2009, Acordului de Grant semnat între cele 2 părți, tuturor Recomandărilor și Ghidurilor publicate de către biroul Mecanismului Financiar, precum și conform regulilor descrise mai sus. Lipsa conformității cu aceste reguli și condiții va conduce, în prima fază, la suspendarea

„.plătii-gcșntului.

V/


'k


//oPunctul Focal și aplicantul trebuie să accepte această scrisoare de ofertă de grant și condițiile sale, în scris, în cel mult 4 săptămâni de la data acestei scrisori. O versiune completată, electronică a Planului de Implementare a Proiectului trebuie transmisă Biroului Mecanismului Financiar odată cu transmiterea scrisorii de acceptare a ofertei de grant. Contractul de grant va fi semnat în 3 luni de la data acestei scrisori. Prin semnarea Contractului de Grant Punctul focal*'confirmă în mod formal acceptarea ofertei și a condițiilor sale.

Cererile de plată se transmit Biroului Mecanismului Financiar numai dupăjsemnarea Contractului de Grant și după îndeplinirea condițiilor de pre-decontare.


Plățile vor fi făcute în contul bancar IBAN RO87NBOR32168001 NBORROBU al Ministerului Economiei și Finanțelor din RomârtffewAit«itatea de

Certificare și Plată.nform c

(GIHâWSAnexa 2


BUGET DETALIAT

Servicii

Costuri revizuite in Euro

Unitati

Număr de Unitati

Cost per Unitate in Euro

Conceperea designului si formei materialelor informative

Mancare si activitati sanatoase pentru copii - întrebări si Răspunsuri

24.000

pliant

100.000

0,24

Ghidul mancarii rapide sanatoase

6.000

ghid

100.000

0,06

Retete pentru copii

4.850

retete

100.000

0,05

Jurnal

3.900

iurnal

100.000

0,04

Dicționar de buzunar

4.800

dicționare

100.000

0,05

Expertiza sociologica si psihologica

2.850    zi lucratoare    150    19,00 .

Subtotal

46.400

Tipărirea materialelor informative

Mancare si activitati sanatoase pentru copii - întrebări si Răspunsuri (100.000 copii)

51.000

pliant

100.000

Ghidul mancarii rapide sanatoase (100.000 copii)

26.000

ghid

100.000

Retete pentru copii (100.000 copii)

35.000

retete

loo.ooq

0,35

Jurnal (100.000 copii)

9.000

jurnal

wo.ooq

Dicționar de buzunar (100.000 copii)

14.000

dicționar

100.00^

Subtotal

135.000

Site WEB pentru qrupurile tinta

Conceperea si programarea unui web site

70.000

programare

500.000

0,14

"xpertiza psihologica si sociologica in conceperea web-site-ului

2.280

zi lucratoare

120

19,00

ega’irea si Distribuirea unui CD al proiectului

30.000

CD

100.000

0,30

SuL

102.280

Conceperea modulelor cam pana iei de informare

Touch-Screen-uri

27.000

touch screen

3

9.000,00

Info standuri

10.750

info-stand

3

3.583,33

Corturi

12.900

cort

3

4,300,00

Piramide nutriționale

6.450

piramide nutriționale

3

2.150,00

Copii ale piramidei nutriționale

12.000

copii ale piramidei

4.000

3,00

Concurs de scriere/pictura

4.300

concurs

1

4.300,00

Bicicleta

2.150

bicicleta

3

716,67

Benzi de alergat

3.870

banda de alergat

3

1.290,00

Zid de catarare

44.000

zid de catarare

1

44.000,00

Teatru de păpuși (regie, producție si echipament)

20.000

teatru

1

20.000,00

2.280

zi lucratoare

120

19,00


CU

i halulExpertiza sociologica si psihologica

Subtotal    |    145.700    |    |    |

Vehicule pentru spectacolul rutier

Camion (închiriere, asiqurare, carburant, parcare)

100.000

ZI

63

1.587,30

autobuz cu 2 platforme (inchiriere,asigurare, carburant, parcare)

60.000

ZI

63

952,38

Laminare (camion si autobuz)

10.000

vehicul

2

5.000,00

Echipament tehnic (lumini si sunet)

35.000

echipament

63

555,56

Subtotal

205.000

C 'eperea campaniei promotionale

r'..

4.000

reclama

1

4.000,00

spot.

35.000

spot tv

1

35.000,00

spot radio

10.000

spot radio

1

10.000,00

□oster

2.000

poster

1

2.000,00

□anner

2.000

banner

1

2.000,00

iluturas

2.000

fluturas

1

2.000,00

Subtotal

55,000

Realizarea campaniei promotionale

Reclame presa

45.000

apariție

60

750

spot tv

60.000

difuzare

30

2.000

spot radio

25.000

difuyare

60

417

oostere (2000 bucăți)

8.000

poster

2.000

4

oariere (20 bucăți)

2.500

banner

20

125

rluturas (500.000 bucăți)

23.000

fluturas

500.000

0,05


Avw Y

nM 6


<?/’•


77iC0NF0BWÎ

\ ORîGlNM

iferinta de presa    •

3.000

conferința

■ 1

3.000 (

iferinta științifica

16.000

conferința

1

16.000 |

btotal

182.500

■sturi de persoanal pentru spectacolul rutier

■oferi (salarii, diurne, cheltuieli de călătorie si cazare)

38.000

zi

140

27 I

Jieticieni (salarii si cheltuieli de călătorie)

14.000

zi

140

10Q

ireparatori fiyici (salarii si cheltuieli de călătorie)

14.000

zi

140

100 ii.

’ediatru (salariu & cheltuieli de călătorie) Local Staff Bucharest

10.500

zi

70

150.*

'ehnician (salariu & cheltuieli de călătorie)

12.900

zi

70

1S4\ U.

icarcatori/descarcatori

14.700

ZI

210

70 '■

Coordonatori teatru de păpuși

21.000

ZI

140

150

nanager de proiect si un asistent de proiect

36.000

zi

140

257

eltuieli de deplasare pentru inspectarea si organizarea spectacolului

12.900

deplasare

20

645

btotal

174.000

irsuri de gătit pentru copii

cursuri pentru grupe de 20 copii (invitații, mancare, retete)

27.000

curs gătit

600

45

îietician (30 cursuri si pregătirea lor)

7.500

dietician

30

250

btotal

34.500

irsuri pentru profesori

’i tatii

4.000

invitații

3.000

0,50

sgatire.materiale educaționale, broșuri, tranparente pentru 1000 participanti)

17.000

materiale

1.000

17

cursuri pentru traineri

30.000

trainer

20

1.500

nipament tehnic (panou de proiectare, boxe)

13.800

echipament

20

690

■btotal

64.800

zVfc.hmente de informare in București

irturi ■

12.900

cort

5

2.590

tunete d einformare

12.900

punct de informare

3

4.300

ouch screenuri

-

touch screen

0

hipament tehnic

21.500

echipament

9

2.389

estionare pt feed back

10.750

chestionar

20.000

0,54

isturi de transport a echipamentelor si chirie pentru 2 luni

55.900

deplasări

9

6.211

ibtotal

113.950

isturi de personal cu evenimentele

Jieticieni (salarii si pregătire)

8.600

eveniment de 2 zile

9

159

’ediatrii (salarii si pregătire)

10.320

eveniment de 2 zile

9

191

Tehnicieni (salarii )

3.225

eveniment de 2 zile

9

90

ncarcatori/Descarcatori (salarii)

5.160

eveniment de 2 zile

9

72

ist de transport

7.500

eveniment de 2 zile

9

69

ibtotal

34.805

ist total

1.293.935

isturi de manangement (inclusiv cheltuieli)

Manager de Proiect

25.000

ZI

540

46

■Sistenti de proiect

36.000

ZI

540

33

‘ oerti de proiect

60.000

ZI

540

28

■ort Staff (secretara, courier)

10.260

ZI

540

19

; - . sturi Management

131.260

IGET TOTAL

1.425.195 j

ANEXA3 A (fr>.


Activity number [4.1]: 1 din 5


Activity title [4.2]: Conceperea și elaborarea campaniei de informare l-t2"<i Let’s go promovarea unui stil de viață sănătos pentm copii din București-

Activity description [4.3] : 1. Conceperea materialelor de informare.

1.1    Pregătirea de materiale de informare despre un știi de;AM viață sănătos pentru copii (broșură de informare, Fast Food Ghid, Agendă, Rețete, dicționar de buzunar), în colaborare cu un psiholog și un sociolog expert.

1.2    Layout și imprimarea materialelor de informare    '

2. Conceperea site-ului web

2.1    .Pregătirea unui website interactiv de campanie (scopul și informațiile despre campanie, calendar, informații despreun stil de viață sănătos pentru diferite grupuri țintă, Forum pentru copii pentru a face schimb de experiență, galerie foto, jocuri interactive, știri, download, link-uri)

2.2    Pregătirea unui anumit CD (100.000 exemplare) al campaniei de informare cu informații despre modul de viață sănătos (bazat pe site-ul web)

3.    Conceperea și elaborarea campaniei de promovare

3.1 Concepția si Layout din diferite module de campanie de promovare (design of Advertsiments, afișe, bannere, Flyer, producții TV și spoturi Radio)

4.    Conceperea și achiziționarea de componente pentru


Roadshow


4.1    Achiziționarea și programarea monitoarelor de Touch Screen Monitoare, achiziționare de info-standuri, corturi, nutriție piramidă și de replicile nutriției, conceperea concursului de pictură, achiziționarea de biciclete, treadmill și perete de cățărat,

4.2    Conceperea și producerea de teatru de păpuși incls. Adaptarea piesei de teatru la campania de informare. Dezvoltarea unei marionete de a juca teatru despre stilul de viață sănătos pentru copii mai mici

5.    Pregătirea vehiculelor pentru Roadshow.

5.1    Selecția vehiculelor pentru roadshow (info-mobil și autobuz londonez). încheierea de contracte de închiriere.

5.2    Echipament de roadshow vehicule incls. schema de

laminare

6.    Pregătirea unei Conferințe de Presă (invitații de participare, comunicate de presă, o sala de selecție), care va fi organizată la începutul

roadshow-ului.de la acceptarea proiectului. De aceea am conceput cu atenție campania noastră de informare și am inclus pregătirea unui web-site interactiv precum și o mulțime de activități externe, precum și un Roadshow.

Contribuția în natură se datorează în principal utilizării de experți tehnici de la municipalitate, cum ar fi-sociologi și psihologi, producerea unui teatru de păpuși și participarea la conceperea paginii de web design.


ORSGlNAtXȚL


Nr. crt

Apr 09-Iun 09

Iul 09-Sept09

Oct 09-Dcc09.

'•dan 1.0 /

r- Cbnr ij

10

Apr 10-Iun 10

Iul 10-

sept 10

Oct 10 -Dec

10

Planul

total

Cheltuieli eligibile

in cash

215635

236560

0

0

0

0

0

452195

Cheltuieli eligibile in natura (centrale,

regionale, buget

guvernamental

local)

7130

28 280

0

0

0

0

0

35 410

Cheltuieli eligibile in natura (surse

neguvemamentale)

0

0

0

0 '

0

0

0

0

Cheltuieli

neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

222765

2648400

0

0

0

0

0

487605

Activity nurnber [4.1]: 2 din 5

Activity title [4.2]: Punerea în aplicare a Roadshow-ului la locurile centrale și școlile din București și de realizare a campaniei de promovare.

Activity description [4.3]: 1. Punerea în aplicare a roadshow-ului la locurile centrale și școli din București

1.1    La sfârșit de săptămână roadshow-ul va desfășura un eveniment de informare locurile centrale din București. In timpul săptămânii roadshow-ului vor vizita școli din București.

1.2    Componentele de bază de la cele două evenimente sunt vehiculele de roadshow (info-mobil și autobuz londonez, care va fi laminat cu informații de bază și logo-ul de campaniei de informare).

1.3    în cadrul evenimentului de informare a diferitelor grupuri țintă (copii, părinți, profesori) vor primi materiale informative (broșură,Ghid Fast Food, agendă de rețete, dicționar de buzunar) și vor fi informați la info standuri de personal specializat (dieticieni, pediatrii) despre un stil de viață sănătos.

1

de a fi informați cu privire laM/., (conform cU UytttAJțOR'iGiNAX-yL

1.5 Un CD cu informații despre un stil de viață sănătos va fi distribuit la vizitatori.    ......

1.6.    Copiii sunt în măsură să ia parte la diferite activități

cum ar fi concursul de pictură, Testul de zahăr, piramide de nutriție etc personalul specializat va oferi informațihspecifice despre un stil de viață sănătos.    .    ■    .....-

1.7.    Activități fizice: Copiii sunt invitați să utilizeze atletic componente ale evenimentului IKE bicicleta, treadmill și zidul de cățărat. Personalul specializat va controla activitățile.

1.8 Teatml de păpuși: O marionetă va oferi o performanță despre un stil de viață sănătos pentru copii mici (5-10 ani).

2. Realizarea campaniei de promovare

2.1 Conferința de presă: La începutul Roadshow-ului va fi organizată o conferință de presă. Oficialitățile reprezentative din Municipiul București și reprezentanți ai eeagrant vor prezintă proiectul. Rapoartele de presă vor fi oferite jurnaliștilor.

2.2.    Anunțurile vor fi puse în presa locală și națională

(generale și specifice de presă)

2.3.    TV și Spoturi Radio despre proiect vor fi puse în posturi de televiziune locală și posturi de radio.

2.4.    Postere și Flyere despre proiect vor fi distribuite în

școli, spitale, clădiri publice.

Această activitate este cel mai demanting în termeni de planificare și management de proiect. Riscurile asociate cu această activitate sunt de vreme rea și de riscul de accident. Această activitate va începe în luna august cu întârziere de până la aproximativ jumătatea lunii octombrie ne-am minimizat acest risc. Furhtermore o societate de asigurări vor fi luate împotriva oricărui accident pentru toate activitățile din cadrul proiectului. Am planificat această activitate de asemenea, luând în considerare și perioadele de examen și vacanțe.

Intr-un fel de contribuția se referă la utilizarea de personal local / forță de muncă, costuri de transport local, la teatrul de păpuși și organizarea de conferință de

presa.

Nr. crt

Apr 09-Iun 09

Iul 09-Sept 09

Oct 09-Dec 09

Ian 10 -Mart 10

Apr 10-

Iun 10

Iul 10-sept 10

Oct 10 -Dec

10

Planul

total

Cheltuieli eligibile in cash

0

317275

158075

0

0

0

0

475350

Cheltuieli eligibile in natura (centrale, regionale, buget guvernamental local)

0

49000

14700

0

0

0

0

63700

Cheltuieli eligibile in natura (surse neguvemamentale)

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli

neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

0

366275

172775

0

0

J/X

XXX

x539050

Activity number [4.1]: 3 din 5CONFORM tu

O R t Câ 1


Activity title [4.2]: Cursuri de formare pentru profesori și personalul municipalității și de gătit pentru copii și conferința științifică

Activity description [4.3]: 1. Cursuri de formare pentru profesori și personalul municipalității

1.1.    Conceperea și elaborarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice și personalul municipiului pentru a multiplica informațiile despre un stil de viață sănătos (pregătirea de materiale de educație, învățământ materiale, broșuri, folii transparente, posibilitățile de downdload de pe site-ul)

1.2.    Cadrele didactice și personalul municipiului (cca.

1000 de participanți) vor fi invitați să participe la cursuri de formare profesională (20 cursuri), care vor fi efectuate la școli și în instituțiile publice din București.

1.3.    Cursurile de formare vor fi gestionate de experți în

asemenea cursuri.

1.4.    Participanții vor fi invitați să integreze informațiile despre un stil de viață sănătos în lecțiile lor la școlile publice sau evenimente publice și întâlniri.

2.    Cursuri de gătit pentru copii

2.1.    Copiii vor fi invitați să participe la cursuri de artă culinară, de a învăța în practică să pregătească o masă sănătoasă singuri.

2.2.    Restaurantele din București vor fi invitate să ia parte la cursuri specifice de gătit pentru copii. Restaurantele participante vor fi informate de către personalul specializat despre posibilele rețete simple și sănătoase pentru copii.

2.3.    Cursurile de artă culinară (30 cursuri de 20 de copii) vor fi efectuate în prezența dieticienilor.

3.    Conferința științifica

3.10 conferință științifică va fi organizată de municipalitate, cu participarea societăților profesionale relevante, reprezentanții societăților de eeagrands. Conferința va fi acoperită pe scară largă de către toată mass-media.

Aceste activități de formare sunt o parte integrantă a proiectului și va avea ca efect înmulțirea campaniei de informare ca profesorii și personalul municipiului să transfere informațiile la copii. Singurul risc real este de acceptare de către copii și de aceea am încercat să iau o campanie de infoimare în școlile lor și să ofer cursuri practice de bucate.


într-un fel contribuție se referă în principal ia gestionarea și administrarea de formare profesională și cursuri de artă culinară, la conferința științifică, precum și cheltuielile aferente.

Nr. crt

Apr 09-Iun 09

Iul 09-Sept 09

Oct 09-Dec 09

Ian 10-Mart 10

Apr 10-Iun 10

Iul 10-sept 10

Oct 10 -Dec

10

Planul

total

Cheltuieli eligibile in cash

0

0

0

44800

29500

^G£<vAxț

74300

_

(CONFORM C 'J

Cheltuieli eligibile in natura (centrale, regionale, buget guvernamental local)

0

0

0

Vi:

tgOgOQA

21000

0

0

41000

Cheltuieli eligibile in natura (surse

neguvemamentale)

o :

-0~

0 •

0

0 -

. 0.

0

Cheltuieli

neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

0

0

0

648000

50500

0

0

115300

Activity number [4.1]: 4 din 5

Activity title [4.2]: Evenimente de informare la București

Activity description [4.3]: 1. Conceperea și elaborarea de evenimente de informare la București pentru a accentua cunoștințele despre un stil de viață sănătos și a riscurilor de supraponderalitate și de obezitate

1.1.    Realizarea de evenimente de informare la sfârșit de săptămână la locurile centrale din București

1.2.    Ofertă de puncte de informare (Info-standuri) în cazul în care personalul specializat (dieticieni și pediatrii) va oferi informații complete în legătură cu riscurile supraponderalității și obezității în copilărie și de posibilitățile de a preveni copii de la un stil de viață nesănătos.

1.3.    Furnizarea de Touch Screen. Touch Screen-ul va fi programat cu site-ul oficial al proiectului. Participanții vor avea posibilitatea să fie informați cu privire la conținutul și posibilitățile site-ului (de informare pentru diferite grupuri țintă, Downloads, Forum, etc), astfel încât durabilitatea proiectului va fi garantat.

Activity number [4.1]: 5 din 5
/o


Nr. crt

Apr 09-Iun 09

Iul 09-Sept09

Oct 09-Dec 09

Ian 10-Mart 10

Apr 10-Iun 10

Iul 10-sept 10

Oct 10-

Dec 10

Planul

total

Cheltuieli eligibile in cash

0

0

0

0

0

84633

46937

131570

Cheltuieli eligibile in natura (centrale, regionale, buget

guvernamental

local)

0

0

0

0

0

15760

4650

20410

Cheltuieli eligibile in natura (surse neguvemamentale)

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli

neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

0

0

0

0

0

100393

51587

151980

|| CONFORM C -J I

Activity description [4.3]: întreaga responsabilitate pentru proiect va odihni cu proiectul Consiliul de conducere al Consiliului General al Municipiului București. Reprezentanți ai comunității locale medicale, precum și reprezentanți de la profesori și părinți vor oferi intrare în proiect. Consiliul Proiectulului a numit-o pe domnișoara Cosmina Simiean ca Manager de Proiect, care va raporta cu regularitate pentru Consiliul proiectului Consiliul și Românilor Punctului Focal. Board va fi responsabil de furnizarea de proiect, cu mijloacele necesare pentru implementarea cu succes a proiectului. Directorul de Proiect va fi responsabil pentru toate rapoartele, precum și proiectul de asigurare a calității și de acceptare predării proiectului.

Structura unei organizații pentru echipa de proiect, incluzând unele nume și CV-uri a fost pregătit incluzând extern Proiectul / experți științifici pentru a asigura succesul proiectului.

Noi vom folosi tehnici de planificare recomandate de EEA grands, precum și metodologia descrisă în cererea inițială. La finalizarea proiectului auditorii externi vor audita toate aspectele legate de proiect și să furnizeze un raport cu concluziile lor.

Punerea în aplicare a proiectului va fi condiționată de regulile și procedurile pentru punerea în aplicare a mecanismului financiar EEA 2004-2009 precum și acordul de finanțare, precum și orice alte informații publicate de către Biroul Mecanismului Financiar. Acest Plan de Implementare a Proiectului (PIP) este o parte integrantă a proiectului de planificare și regim de raportare.

într-un fel contribuția se referă la salariile și cheltuielile legate de Managerul de proiect, un asistent manager de proiect, precum și personalul de suport al municipiului.

Nr. crt

Apr 09-

Iun 09

Iul 09-Sept 09

Oct 09-Dec 09

Ian 10 -Mart 10

Apr 10-Iun 10

Iul 10-sept 10

Oct 10 -Dec

10

Planul

total

Cheltuieli eligibile in cash

15600

15600

15600

7800

7800

7800

7800

78000

Cheltuieli eligibile in natura (centrale, regionale, buget guvernamental local)

10652

15978

5326

5326

5326

5326

5326

53260

Cheltuieli eligibile in natura (surse

neguvemamentale)

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli

neeligibile

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

26252

31578

20926

13126

13126

13126

13126

131260

Plata totală în avans.,- 142520


Procentaj.uEde;cd7finăhța.re în cash de la surse neguvernamentale

fi,

A5-

V


Procentajul cheltuielilor eligibile tbtafâjbaWurmea Completion Report - 5.00%(PCR)

Mecanismul de compensare în avans (ADV)

să fie aprobate de către Project


NumărPIR

ADV

1

2

3................

o4 - -

5

6

PCR :

Perioada de raportare la începutul lunii

Apr 09

Jul09

Oct09

Ian 10

Apr 10

JullO

Api09

Perioada de raportare la sfârșitul lunii

Jun09

Sep09

Dec09

MarlO

Jun 10

NovlO

NovlO

Luna de plată probabilă

-

Sept09

Dec09

Mar 10

Jun 10

Sept 10

Feb 11

Mayl 1

Compensarea în avans

-

142520

0

0

0

0

0

-

Plata

121142

88715

565097

164646

52600

37300

75910

71260

Co-finanțare în cash de la bugetul central, regional sau local

21378

0

4338

9029

0

0

0

Co-finanțare în cash de la surse neguvemamentalee

0

0

0

0

0

0

0

Plată

121142

209857

774954

939600

992200

1029500

1105410

1176670

Co-finanțare in cash

21378

21378

25716

34745

34745

34745

34745

34745

Contribuția în natură

0

17782

111040

131066

156392

182718

213780

213780

Finanțare totală

142520

249017

911710

1105411

1183337

1246963

1353935

1425195